Начало   Предстоящи събития    Помощ
 
 
Информация и съобщения, касаещи експортния контрол на продукти, свързани с отбраната, и на изделия и технологии с двойна употреба.
 
• Във връзка с решение на Междуведомствената комисия за експортен контрол и неразпространение на оръжията за масово унищожение Ви информираме, че представяните документи, удостоверяващи външнотърговските отношения, по подадени заявления за издаване на разрешения за сделки с ПСО, след 28 август 2020 г. е необходимо да бъдат подписвани от лица, включени в списъка на физическите лица съгласно изискванията на чл. 14, ал. 1, т.т. 4 и 5 от Закона за експортния контрол на продукти, свързани с отбраната, и на изделия и технологии с двойна употреба.

• На 25 юли 2014 г. е приет нов Списък на продуктите, свързани с отбраната и Списък на изделията и технологиите с двойна употреба, които подлежат на контрол при внос (Постановление на МС № 216 от 25.07.2014 г.)


• От 30 юни 2012 г. влезе в сила Закона за експортния контрол на продукти, свързани с отбраната, и на изделия и технологии с двойна употреба.

• На 16 ноември 2011 г. беше приет Регламент (ЕС) № 1232/2011 на Европейския Парламент и на Съвета от 16 ноември 2011 година за изменение на Регламент (ЕО) № 428/2009 на Съвета за въвеждане режим на Общността за контрол на износа, трансфера, брокерската дейност и транзита на изделия и технологии с двойна употреба. Регламент № 1232/2011 влиза в сила на 8 януари 2012 г. и въведе пет нови вида генерални разрешения на Съюза за износ на определени специфични изделия с двойна употреба за определени държави на местоназначение.


• На 27 август 2009 г. влезе в сила нов регламент на ЕС регулиращ контрола върху изделията и технологиите с двойна употреба - Регламент № 428/2009 на Съвета от 5 май 2009 г. за въвеждане режим на Общността за контрол на износа, трансфера, брокерската дейност и транзита на изделия и технологии с двойна употреба, който отмени Регламент № 1334/2000 от 22 юни 2000 г. за въвеждане режим на Общността за контрол на износа на стоки и технологии с двойна употреба.

• С Регламент № 428/2009 се въвежда и контрол върху брокерската дейност с изделия и технологии с двойна употреба, както и възможността компетентните органи на страните-членки на национално ниво да забранят транзита на необщностни изделия и технологии с двойна употреба, когато са на лице условията по чл. 4, параграф 1 и 2 от Регламент № 428/2009.

• Приложения към Регламент № 428/2009:
- Приложение I – Списък на изделията и технологиите с двойна употреба;
- Приложение II – Генерално разрешение за износ на Общността;
- Приложение III a – Образец на формуляр за национално, глобално и индивидуално разрешение за износ валиден за всички държави-членки;
- Приложение III б – Образец на формуляр за разрешение за брокерски услуги валиден за всички държави-членки;
- Приложение III в – Общи елементи за публикуване на генералните разрешения за износ;
- Приложение IV – Списък на най-чувствителните изделия от Приложение I, обект на контрол при трансфер в рамките на Общността.


*** За въпроси и информация, моля пишете на e-мейл: exportcontrol@mi.government.bg ***
 
 

    Контакти
   
    Карта на сайта
   
 
All Rights Reserved 2005 - Copyright & Disclaimer