Начало   Предстоящи събития    Помощ
 
 
Европейско законодателство
 
Регламент (ЕС) № 2021/821 на Европейския Парламент и на Съвета от 20 май 2021 година за въвеждане на режим на Съюза за контрол на износа, брокерската дейност, техническата помощ, транзита и трансфера на изделия с двойна употреба


Препоръки за най-добри практики по отношение на елементи от сертификата за крайна употреба на Общността

Регламент на Европейския Парламент и на Съвета № 125/2019 относно търговията с някои стоки, които биха могли да бъдат използвани с цел прилагане на смъртно наказание, изтезания или други форми на жестоко, нечовешко или унизително отнасяне или наказание

Делегиран регламент на Комисията 2020/621 от 18 февруари 2020 година за изменение на приложения I и V към Регламент (ЕС) 2019/125 на Европейския парламент и на Съвета относно търговията с някои стоки, които биха могли да бъдат използвани с цел изпълнение на смъртно наказание, изтезания или други форми на жестоко, нечовешко или унизително отношение или наказание

Общ списък на оръжията на Европейския Съюз, приет от Съвета на 26 февруари 2018 г.

Обща позиция 2008/944/ОВППС на Съвета от 8 декември 2008 година определяща общи правила за режим на контрол върху износа на военни технологии и оборудване

Директива 2009/43/ЕО на Европейския Парламент и на Съвета от 6 май 2009 година за опростяване на реда и условията за трансфер на продукти, свързани с отбраната, вътре в Общността
 
 

    Контакти
   
    Карта на сайта
   
 
All Rights Reserved 2005 - Copyright & Disclaimer