Начало   Предстоящи събития    Помощ
 
 
Какво е необходимо за трансфер на продукти, свързани с отбраната, от територията на България?
 
“Трансфер от територията на Република България” е прехвърляне на продукти, свързани с отбраната или техническа помощ от територията на страната на територията на друга държава, без да напускат митническата територия на Общността.

Трансфер на продукти, свързани с отбраната, от територията на Р България могат да извършват:
1. физически и юридически лица, регистрирани по реда на Търговския закон;
2. структури на централната администрация на изпълнителната власт, ръководени от министри, Държавна агенция "Национална сигурност", Националната разузнавателна служба и Националната служба за охрана.


Лицата по т. 1 могат да извършват трансфер на продукти, свързани с отбраната, от територията на Република България за територията на друга държава членка след получаване на удостоверение за регистрация за трансфер, издадено от Междуведомствения съвет, и генерално, глобално или индивидуално разрешение за трансфер, издадено от Междуведомствената комисия.
Лицата по т. 2 могат да доставят продукти, свързани с отбраната, от територията на Република
България до територията на приемащата държава членка след регистриране на трансфера от министъра на икономиката.

Удостоверение за регистрация за трансфер на продукти, свързани с отбраната се издава от Междуведомствения съвет по отбранителна индустрия и сигурност на доставките с първоначален срок на валидност една година. След изтичането на този срок всяко последващо удостоверение за трансфер се издава за срок от три години.

Лицата по т. 1, кандидатстващи за регистрация за трансфер, представят в Междуведомствения съвет следните документи:

1. заявление - Oбразец №1;
2. единен идентификационен код съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър;
3. копие от разрешение за производство и/или търговия, издадено по реда на Закона за оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия, в случаите, когато лицата осъществяват дейности, които попадат в обхвата му;
4. документ, издаден от Държавна агенция „Национална сигурност”, за съгласуване на физическите лица, които са определени да участват в тази дейност;
5. списък на физическите лица, които са определени да участват в тази дейност, придружен от автобиография на лицата, свидетелство за съдимост и нотариално заверен образец от подписа им;
6. свидетелство за съдимост на едноличния търговец, управителя, изпълнителния директор, прокуриста, членовете на управителния и контролния орган на юридическото лице, а в случай, че членовете са юридически лица – на техните представители в съответния управителен орган;
7. нотариално заверен образец на подписа на едноличния търговец, управителя, изпълнителния директор или прокуриста;
8. удостоверение от съответната териториална дирекция на Националната агенция за приходите за липсата на ликвидни и изискуеми публични вземания;
9. декларация на едноличния търговец, управителя, прокуриста, на членовете на управителния и контролния орган на търговското дружество, че заявителят няма ликвидни и изискуеми задължения към физически и юридически лица, когато задължението е признато пред органа по принудително изпълнение;
10. декларация на едноличния търговец, управителя, прокуриста, на членовете на управителния и контролния орган на търговското дружество, че не са свързани с лица и организации, нарушили нормативните актове, регламентиращи дейностите с продукти, свързани с отбраната, и с изделия с двойна употреба в държавите-членки и в трети държави;
11. информация от търговеца за планираните външнотърговски дейности с чуждестранни партньори с продукти, свързани с отбраната, за период, не по-малък от една година;
12. документ за платена държавна такса.

Индивидуално разрешение за трансфер на продукти, свързани с отбраната от територията на Р България се издава на физически и юридически лица, регистрирани по реда на Търговския закон, до определен получател в държава-членка чрез една или няколко частични доставки на основание на договорни отношения между доставчика и получателя. Индивидуалното разрешение за трансфер е със срок на валидност до две години и може да бъде продължено еднократно с още една година.

За получаване на индивидуално разрешение за трансфер на продукти, свързани с отбраната от територията на Р България заявителят предоставя в Междуведомствената комисия следните документи:
1. попълнено заявление - Oбразец №9;
2. попълнен Oбразец №23 на разрешение в 5 екземпляра;
3. копия на документи, удостоверяващи правото на участниците в сделката да извършват съответните дейности;
4. оригинал на сертификат за краен потребител или международен сертификат за внос, издаден от компетентен орган на страната на крайния потребител, или декларация от крайния потребител; документът трябва да включва страните по сделката, описание, количество и крайна употреба на продуктите, свързани с отбраната;
5. копие на документ, потвърждаващ външнотърговските отношения (договор или поръчка); документът трябва да включва страните по сделката, описание и количество на стоката, условия на доставка, стойност и срок на изпълнение;
6. копия на документи, удостоверяващи произхода, придобиването, техническите характеристики и функционалното предназначение на продуктите, свързани с отбраната;
7. документ за платена държавна такса.
Изключение: В случай, че съгласно националното законодателство на държавата на участник в сделката не се издава документ по т. 3, заявителят представя в Междуведомствената комисия писмена декларация от съответния участник в потвърждение на това обстоятелство.

Глобално разрешение за трансфер от територията на Р България се издава на физически и юридически лица, регистрирани по реда на Търговския закон, за трансфер на определен тип или категория продукти, свързани с отбраната, до няколко получатели в една или повече държави-членки. Глобалното разрешение за трансфер е със срок на валидност до три години и може да бъде продължено еднократно за същия срок.

За получаване на глобално разрешение за трансфер на продукти, свързани с отбраната от територията на Р България заявителят предоставя в Междуведомствената комисия следните документи:
1. попълнено заявление - Oбразец №11;
2. попълнен Oбразец №24 на разрешение в 5 екземпляра;
3. копия на документи, удостоверяващи правото на участниците в сделката да извършват съответните дейности;
4. оригинали на сертификати за краен потребител или международни сертификати за внос, издадени от компетентни органи на страните на крайните потребители, или декларации от крайните потребители; документите трябва да включват страните по сделката, описание, количество и крайна употреба на продуктите, свързани с отбраната;
5. копия на документи, потвърждаващи външнотърговските отношения (договор или поръчка); документите трябва да включват страните по сделката, описание и количество на стоката, условия на доставка, стойност и срок на изпълнение;
6. копия на документи, удостоверяващи произхода, придобиването, техническите характеристики и функционалното предназначение на продуктите, свързани с отбраната;
7. документ за платена държавна такса.
Изключение: В случай, че съгласно националното законодателство на държавата на участник в сделката не се издава документ по т. 3, заявителят представя в Междуведомствената комисия писмена декларация от съответния участник в потвърждение на това обстоятелство.

Национално генерално разрешение за трансфер на продукти, свързани с отбраната, се издава от Междуведомствената комисия и се публикува на интернет страницата на Министерството на икономиката, когато:
1. получателят е част от въоръжените сили на друга държава-членка или е договарящ орган в областта на отбраната, който извършва покупки на продукти, свързани с отбраната, предназначени за употреба само от въоръжените сили на държавата-членка;
2. получателят е сертифициран като получател на продукти, свързани с отбраната, съгласно националното законодателство на друга държава-членка;
3. трансферът се извършва с цел оценяване, изложение или демонстрация;
4. трансферът се извършва с цел поддръжка или поправка на продукти, свързани с отбраната, до получател, който е бил първоначалният им доставчик;
5. трансферът се извършва с цел изпълнение на междуправителствена програма за сътрудничество относно разработването, производството или употребата на един или няколко продукта, свързана с отбраната.
В срок от до 10 дни преди планираната дата на всеки трансфер по издадено национално генерално разрешение за трансфер изпращачът е длъжен да представи в Междуведомствената комисия декларация по образец.

Трансфер на продукти, свързани с отбраната, от територията на Р България може да се извърши след издадено от Междуведомствения съвет удостоверение за регистрация за трансфер и след регистриране на трансфера от министъра на икономиката или от оправомощени от него длъжностни лица, когато:
- получателят е правителствена организация в държава-членка;
- трансферът се осъществява в рамките на структури на Европейския съюз, на НАТО, на Международната агенция за атомна енергия или на други междуправителствени организации с цел изпълнение на техните задачи.


За получаване на удостоверение за трансфер на продукти, свързани с отбраната, от територията на Р България заявителят предоставя в Министерство на икономиката следните документи:
1. попълнено удостоверение - Oбразец № 28 в 5 екземпляра;
2. оригинал на документ от крайния потребител, удостоверяващ обстоятелствата по чл. 6, ал. 4 от Закона за експортен контрол на продукти, свързани с отбраната, и на изделия и технологии с двойна употреба; документът трябва да включва страните по сделката, описание и количество на стоката;
3. копия на документи, удостоверяващи произхода, придобиването, техническите характеристики и функционалното предназначение на продуктите, свързани с отбраната;
4. документ за платена държавна такса.
 
 

    Контакти
   
    Карта на сайта
   
 
All Rights Reserved 2005 - Copyright & Disclaimer