Начало   Предстоящи събития    Помощ
 
 
Кога се изисква разрешение за транзит?
 
„Транзит“ означава транспортиране на необщностни изделия с двойна употреба, които влизат и преминават през митническата територия на Общността с местоназначение извън Общността.

Разрешение за транзит на изделия с двойна употреба се издава, когато са налице условията по чл. 4, параграф 1 от Регламент 2021/821, а именно когато изделията са или могат да бъдат предназначени, изцяло или частично, за употреба във връзка с разработка, производство, обработка, експлоатация, поддръжка, складиране, откриване, идентифициране или разпространение на химически, биологични или ядрени оръжия, или други ядрени взривни устройства, или за разработка, производство, поддръжка или съхранение на ракети, способни да пренасят такива оръжия.


За издаване на разрешението за транзит заявителят (износителят или вносителят, или крайният потребител или упълномощено от един от тях лице) представя в Междуведомствената комисия следните документи:

1. попълнено заявление по Образец № 44;
2. попълнен образец на разрешение в 5 екземпляра по Образец № 46;
3. нотариално заверено копие на разрешение за износ или копие на документ, удостоверяващ правото му да извършва съответната дейност;
4. копие на сертификат за краен потребител или международен сертификат за внос, издаден от компетентен орган на страната на крайния потребител;
5. копие на документ от производителя на изделията с двойна употреба, удостоверяващ техните технически характеристики, функционално предназначение, качествен и количествен състав;
6. документ за платена държавна такса.

Съгласно чл. 49 от ППЗЕКПСОИТДУ всички изискуеми по правилника документи, които са на чужд език, се представят пред съответните органи със заверен превод на български език.

Разрешението за транзит на изделия с двойна употреба се издава със срок на валидност до една година и може да бъде продължено еднократно за срок до 6 месеца.

Разрешението е валидно при условията и до изтичането на срока, посочен в него, но за не повече от 30 дни, считано от датата на въвеждането на територията на Република България.
 
 

    Контакти
   
    Карта на сайта
   
 
All Rights Reserved 2005 - Copyright & Disclaimer