Начало   Предстоящи събития    Помощ
 
 
Защо се контролира дейността с продукти, свързани с отбраната и изделия и технологии с двойна употреба
 
Основните цели на експортния контрол в международен план са спазването на международните задължения, включително санкции и ограничения, наложени от Съвета за сигурност на Организацията на обединените нации (СС на ООН), от Европейския съюз (ЕС) и Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа (ОССЕ), зачитането на международното хуманитарно право и правата на човека, поддържането на международния и регионалния мир, сигурност и стабилност, предотвратяването на използването на конвенционални оръжия от терористични и криминални групи и предотвратяването на нелегитимно разпространение на конвенционални оръжия и изделия и технологии с двойна употреба.

С цел осъществяване на международно сътрудничество, което да ограничи незаконното разпространение на конвенционални оръжия, средства за тяхното производство и на оръжия за масово унищожение, над 40 държави са се присъединили към международните режими за експортен контрол: Васенаарска договореност, Австралийска група, Режим за контрол на ракетните технологии, Група на ядрените доставчици и Комитетът „Цангер”. Целта на тези режими е доброволното присъединяване на държавите-участнички към общоприети принципи и правила на контрол и обмен на информация по отношение на определени групи изделия и технологиите с цел избягване на риска от нерегламентираното им използване и разпространение.

В Резолюция 1540 на Съвета за сигурност на ООН, приета на 28 април 2004 г., се определя, че всички държави вземат и налагат ефективни мерки за въвеждане на вътрешен контрол, за да се предотврати разпространението на ядрени, химични или биологични оръжия и техните носители, включително чрез въвеждане на необходимия контрол върху свързаните с тях материали, и за тази цел, наред с другите мерки, въвеждат контрол на транзита и брокерската дейност. Свързаните с тях материали са материали, оборудване и технологии, обхванати от съответните многостранни договори и договорености или включени в национални списъци за контрол, които могат да се използват за разработване, развиване, производство или употреба на ядрени, химични и биологични оръжия и техните носители.

Държавите-членки на ЕС си сътрудничат в рамките на Обща позиция 2008/944/ОВППС на Съвета от 8 декември 2008 г. за определяне на общи правила за режим на контрол върху износа на военни технологии и оборудване, чрез прилагане на общи критерии, както и чрез механизми за нотификации за отказ и за консултации с оглед засилване на конвергенцията в прилагането на техните експортни политики към трети страни по отношение на свързани с отбраната продукти.

На национално ниво прилагането на принципите на експортния контрол е обвързано със защита на националната сигурност, икономическите и външнополитическите интереси на страната.

Желателно е да се постигне уеднаквено и последователно прилагане на контрола в целия ЕС, за да се подобри сигурността на ЕС и в международен план.
 
 

    Контакти
   
    Карта на сайта
   
 
All Rights Reserved 2005 - Copyright & Disclaimer