Начало   Предстоящи събития    Помощ
 
 
Къде и кой приема заявленията?
 
I. Заявление за издаване на удостоверение за регистрация за износ и трансфер на изделия и технологии с двойна употреба и за брокерска дейност с тях, заявление за издаване на разрешение за износ, трансфер, брокерски услуги и транзит на изделия с двойна употреба, удостоверение за внос на изделия с двойна употреба и заявление за класифициране на изделия и технологии се подават в деловодството на Министерството на икономиката - гр. София, ул. "Славянска" № 8. Получаване на документи от експерти на дирекция “Международно контролирана търговия и сигурност”, отдел “Международно контролирана търговия” ще бъде от сградата на ул. “Леге” № 4 в стая № 4, партер.

Лица за контакти:

Директор на дирекция „Международно контролирана търговия и сигурност”

Отдел “Международно контролирана търговия”

Експерти:
Илия Илиев, главен експерт, тел. +359 2 940 76 36
e-mail: Il.Iliev@mi.government.bg

Десислава Дойчева, държавен експерт, тел. +359 2 940 79 13
e-mail: d.doicheva@mi.government.bg

Мая Стоилова, държавен експерт, тел. +359 2 940 77 63
e-mail: m.stoilova@mi.government.bg


ІІ. Заявление за издаване на разрешение за износ, внос, трансфер, транзит, превоз, участие в търговски изложения и брокерска сделка на продукти, свързани с отбраната, удостоверение за регистрация за износ, внос и трансфер на продукти, свързани с отбраната, се подава в регистратурата за класифицирана информация - гр. София, ул. “Леге” № 4, Министерство на икономиката. Документите се приемат от г-жа Елена Атанасова – тел. 9407851

Лица за контакти:
Отдел “Международно контролирана търговия”

Експерти:

Явор Хаджийски, главен експерт, тел. +359 2 9407658
e-mail: ya.hadzhiyski@mi.government.bg

Цветелина Панчева, главен експерт, тел. +359 2 940 77 62,
e-mail: c.pancheva@mi.government.bg

Светлин Стефанов, държавен експерт, тел. +359 2 940 76 65,
e-mail: sv.stefanov@mi.government.bg

Тоника Петрова, старши експерт, тел. +359 2 940 77 85,
e-mail: tonika.petrova@mi.government.bg

Мария Илиева, старши експерт, тел. +359 2 940 77 71,
e-mail: m.ilieva@mi.government.bg@mi.government.bg


ІІІ. Дължими такси, които се събират по Закона за експортния контрол на продукти, свързани с отбраната, и на изделия и технологии с двойна употреба.

За разглеждане на заявления и издаване на лиценз, регистрация, разрешение и удостоверение за регистрация, за продължаване срока на валидност на издадено разрешение или удостоверение за регистрация, за изменение или допълнение на издаден лиценз, извършена регистрация и издадено разрешение или удостоверение за регистрация се събират такси в размери, определени с тарифа, одобрена от Министерския съвет.
Вижте Тарифа за таксите, които се събират по закона за експортния контрол на продукти, свързани с отбраната, и на изделия и технологии с двойна употреба (приета с ПМС № 138 от 02.07.2012 г., обн., ДВ, бр. 52 от 10.07.2012 г., изм., бр. 40 от 2.06.2015 г.)
.

Дължимите такси за разглеждане на заявления и за издаване на документи от Междуведомствената комисия за експортен контрол и неразпространение на оръжията за масово унищожение към министъра на икономиката и от Министерството на икономиката се превеждат по банков път по сметка на Министерството на икономиката:

БЮДЖЕТНАТА СМЕТКА:

IBAN - BG79 BNBG 9661 3000 1026 01

BIC кода на БНБ за плащания в лева е BNBGBGSD

SWFT кода на БНБ за плащания във валута е BNBGBGSF
 
 

    Контакти
   
    Карта на сайта
   
 
All Rights Reserved 2005 - Copyright & Disclaimer