Начало   Предстоящи събития    Помощ
 
 
Кой, как и кога издава сертификати?
 
Как правилно се попълва Заявление за издаване на сертификат за краен потребител, международен сертификат за внос и удостоверение за осъществена доставка?

"Образец № 52" съгласно чл. 43, ал. 1, т. 1 от ППЗЕКПСОИТДУ - Заявление за издаване на сертификат за краен потребител на изделия и технологии с двойна употреба (END USER CERTIFICATE), международен сертификат за внос на изделия и технологии с двойна употреба (INTERNATIONAL IMPORT CERTIFICATE) и удостоверение за осъществена доставка на изделия и технологии с двойна употреба (DELIVERY VERIFICATION CERTIFICATE )


РАЗДЕЛ А

Клетка: (Входящ №:; Дата:) в горния ляв ъгъл на заявлението се попълва от съответното ведомство.

Клетка: (Изходящ №:; Дата:) в горния десен ъгъл на заявлението се попълва от заявителя.

Клетка 1 (Заявител):
Във всички клетки се изписва пълна и точна информация в зависимост от наименованието на клетката, в която се отразява.
- Име на фирмата или физическото лице:
- № на удостоверението внос
- ЕИК/БУЛСТАТ – само за юридически лица
- Лична карта № и дата на издаване – само за физически лица:
- Адрес – населено място, пощенски код, мобилен телефон, телефон, факс, e – mail

Клетка 2 (Заявена крайна употреба):
Маркира се със символа „Х” клетката, която отговаря на крайната употреба на изделията.

Клетка 3 (Държава на крайната употреба)
Посочва се името на държавата, в която ще бъдат използвани изделията. “Код на държавата“ е двубуквения ISO код.

Клетка 4 (Държава на настоящото местонахождение на изделията)
Посочва се държавата, в която изделията ще бъдат разположени преди да бъде извършен износа. Клетка “Код на държавата“ е двубуквения ISO код.

Клетка 5 (държава членка, в която изделията ще се поставят под митническа процедура)
Посочва се името на държавата членка, в която ще бъде оформен износа на изделията.
“Код на държавата“ е двубуквения ISO код.

Клетка 6 (Държава, от която са придобити изделията):
Държавата, от която са закупени изделията предмет на вноса.
Клетка “Код на държавата“ е двубуквения ISO код.

Клетка 7 (Митническо учреждение при внос):
Отнася се само при Заявление за Сертификат за осъществена доставка.

В Клетка „Планирана дата на доставката” се изписва вероятната дата на експедиция на стоката.

РАЗДЕЛ Б

Клетка 8 (Изпращач)
Във всички клетки се изписва пълна и точна информация в зависимост от наименованието на клетката, в която се отразява.
- Име на фирмата или физическото лице:
- № на удостоверението за съответната дейност (износ, трансфер или предоставяне на техническа помощ)
- ЕИК/БУЛСТАТ – само за юридически лица
- Лична карта № и дата на издаване – само за физически лица:
- Държава:
- Код на държавата
- Адрес – населено място, пощенски код, мобилен телефон, телефон, факс, e – mail

Клетка 9 (Получател)
Във всички клетки се изписва пълна и точна информация в зависимост от наименованието на клетката, в която се отразява.
- Име на фирмата или физическото лице:
- № на удостоверението за внос
- ЕИК/БУЛСТАТ – само за юридически лица
- Лична карта № и дата на издаване – само за физически лица:
- Държава:
- Код на държавата
- Адрес – населено място, пощенски код, мобилен телефон, телефон, факс, e – mail.

Клетка 10 (Краен потребител)
Във всички клетки се изписва пълна и точна информация в зависимост от наименованието на клетката, в която се отразява.
- Име на фирмата или физическото лице:
- № на удостоверението за внос
- ЕИК/БУЛСТАТ – само за юридически лица
- Лична карта № и дата на издаване – само за физически лица:
- Държава
- Код на държавата
- Адрес – населено място, пощенски код, мобилен телефон, телефон, факс, e – mail.

Клетка 11 (Производител)
Във всички клетки се изписва пълна и точна информация в зависимост от наименованието на клетката, в която се отразява.
- Име на фирмата или физическото лице:
- № на документа за съответната дейност
- ЕИК/БУЛСТАТ – само за юридически лица
- Лична карта № и дата на издаване – само за физически лица:
- Държава:
- Код на държавата
- Адрес – населено място, пощенски код, мобилен телефон, телефон, факс, e – mail
В клетка „Производител на изделие №” се попълва номера на позицията на изделията (съгласно Приложение I на Регламент № 428/2009) от раздел В, която се отнася за този производител.
Важно: При повече от един производител продължете във Раздел Б1.

Клетка 12 (Други)
Във всички клетки се изписва пълна и точна информация в зависимост от наименованието на клетката, в която се отразява.
- Име на фирмата или физическото лице:
- № на документа за съответната дейност
- ЕИК/БУЛСТАТ – само за юридически лица
- Лична карта № и дата на издаване – само за физически лица:
- Държава:
- Код на държавата
- Адрес – населено място, пощенски код, мобилен телефон, телефон, факс, e – mail

В клетка „Извършвана дейност по сделката” се изписва какво е участието на лицето в сделката.
Важно: При повече други участници в сделката, различни от описаните в 8-11, продължете във Раздел Б2.

Клетка 13 (Упълномощено лице)
Попълва се името на лицето, което е упълномощено да подава и получава документи от Междуведомствената комисия.
Във всички клетки се изписва пълна и точна информация в зависимост от наименованието на клетката, в която се отразява:
- името на упълномощеното лице на заявителя
- длъжност
- телефон №
- факс №
- e-mail.

РАЗДЕЛ В

Клетка 14 (Описание на изделията)
Във всички клетки се изписва пълна и точна информация в зависимост от наименованието на клетката, в която се отразява:
- позиция от СИТДУ – съгласно Списък на изделия и технологии с двойна употреба, които подлежат на контрол при внос.
- описание на изделията - в зависимост от изделието описанието трябва да съдържа: модел, CAS № или друг идентификационен номер.
- мярка – например: кг, тон, брой
- количество.

РАЗДЕЛ Г

Клетки 15 - 17
Поставя се “х” в квадратчето с отговор „да” или „не”, в зависимост от целите, за които ще бъдат използвани изделията.

Клетка 18
Заявителят декларира за верността на информацията в заявлението.

Клетка 19 (Номер на удостоверението)
Попълва се номера на издаденото удостоверение за внос на изделията, предмет на настоящата сделка.

Клетка 21 (Допълнителна информация)
Попълва се, ако заявителя разполага с допълнителна информация за сделката.

Клетка 22 (Списък на приложените документи)
Изписват се наименованието, № и дата на издаване на приложените към заявлението документи.

Клетка 23 (Заявител)
Попълват се всички предвидени клетки:
- Име:
- Длъжност:
- Подпис:
- Полага се официален печат на фирмата.


В случай, че страната на изпращача изисква от българския получател международен сертификат за внос на изделия и технологии с двойна употреба, той се издава в два екземпляра по образец - "Образец 50", от Министерството на икономиката.

За получаване на международен сертификат за внос лицензираният заявител представя пред съответния орган следните документи:
1. заявление за получаване на сертификат по образец - "Образец 52";
2. копие и заверен превод на български език на документ от чуждестранния изпращач, или копие и заверен превод на договор, удостоверяващ необходимостта от издаване на сертификата;
3. копие и заверен превод на български език на документ, издаден от компетентен орган на страната на изпращача, удостоверяващ правото му да осъществи износа;
В случай, че съгласно националното законодателство на държавата не се издава документа по т. 3 заявителят представя пред съответния орган писмена декларация от износителя и заверен превод на български език за това.

Органите се произнасят по заявленията в срок 15 работни от датата на получаването им и уведомяват заявителя в срок 3 работни дни от датата на вземане на своето решение.
Международния сертификат за внос се предоставят от заявителя на чуждестранния изпращач.
В случай, че сертификатът не бъде предоставен на компетентните органи на страната на изпращача в срок до 6 месеца от датата на издаването му, получателят е длъжен да върне оригинала на сертификата на органа, който го е издал.


Как правилно се попълва международен сертификат за внос?

"Образец 50" - Международен сертификат за внос на изделия и технологии с двойна употреба (INTERNATIONAL IMPORT CERTIFICATE)

Клетка 1 (Importer/Consignee)
Попълва се пълна и точна информация за вносителя:
- Име на фирмата или физическото лице:
- Адрес – населено място, пощенски код, мобилен телефон, телефон, факс, e – mail.

Клетка 2 (Exporter/Consigner)
Попълва се пълна и точна информация за износителя:
- Име на фирмата или физическото лице:
- Адрес – населено място, пощенски код, мобилен телефон, телефон, факс, e – mail.

Клетка 3 (End-user)
Попълва се пълна и точна информация за крайния потребител на изделията по сделката в случай, че е различен от вносителя:
- Име на фирмата или физическото лице:
- Адрес – населено място, пощенски код, мобилен телефон, телефон, факс, e – mail.

Клетка 4 (Contract or Invoice)
Попълва се № и дата на документа (договор или фактура), потвърждаващ външнотърговската сделка.

Клетка 5 (Description of items)
Изписват се наименованията на изделията, позициите на изделията съгласно Списъка на изделията и технологии с двойна употреба, които се контролират при внос, и количеството.
При повече изделия – се попълва и Раздел А1.

Клетка 6 (№ and date of importer/transfer licence; expiry date)
Попълва се № и дата на издаване на удостоверението за внос и датата на валидност на същото.

Клетка 7 (the items listed in box 5 are required solely for:)
Поставя се “х” в квадратчето в зависимост от целите, за които ще бъдат използвани изделията.

Клетка 8
Декларативна част.

Клетка „Importer/consignee or End-user”
Попълват се всички предвидени клетки:
- Дата на попълване на сертификата
- Име и Длъжност
- Подпис.
Полага се официален печат на фирмата.

Клетка „Ministry of Economy”
Попълват се всички предвидени клетки:
- Дата на издаване на сертификата
- Име и Длъжност
- Подпис.
Полага се официален печат на издаващия орган.


В случай, че страната на изпращача изисква удостоверение за осъществена доставка на изделия и технологии с двойна употреба при митническото оформяне на стоките, тогава вносителят представя пред митническите органи в компетентното митническо учреждение попълнен "Образец 51", както следва:
Заявителят получава Образец 51 от Междуведомствената комисия след подаване на заявление за издаване на удостоверение за осъществена доставка по Образец 52.
Представеното удостоверение за осъществена доставка се заверява от митническите органи в компетентното митническо учреждение, разрешили съответния митнически режим. Първият екземпляр от удостоверението се предоставя на вносителя, вторият екземпляр в срок 15 работни дни от датата на заверяването на удостоверението се изпраща от централното митническо управление на Агенция „Митници" в Министерството на икономиката, а третият остава в централното митническо управление на Агенция „Митници".


Как правилно се попълва удостоверение за осъществена доставка?

"Образец 51" към чл. 42, ал. 6 - удостоверение за осъществена доставка на изделия и технологии с двойна употреба (DELIVERY VERIFICATION CERTIFICATE )

Клетка 1 (Вносител/Importer)
Попълва се пълна и точна информация за вносителя:
- Име на фирмата или физическото лице:
- Адрес – населено място, пощенски код, мобилен телефон, телефон, факс, e – mail.

Клетка 2 (Износител/Exporter)
Попълва се пълна и точна информация за износителя:
- Име на фирмата или физическото лице:
- Адрес – населено място, пощенски код, мобилен телефон, телефон, факс, e – mail.

Клетка 3 (Краен потребител/End-user)
Попълва се пълна и точна информация за крайния потребител на изделията по сделката в случай, че е различен от вносителя:
- Име на фирмата или физическото лице:
- Адрес – населено място, пощенски код, мобилен телефон, телефон, факс, e – mail.

В клетка „Място на експедиция” се попълва името на държавата, от която тръгва стоката.

В клетка „Място на разтоварване” се попълва името на държавата, в която стоката ще бъде разтоварена.

В клетка „Условия на доставка /INCOTERMS/”
Отразява се кода съответстващ на условията на доставка. Например (EXW; FCA; FCA и т.н.).

В клетка „Удостоверение за внос №” – изписва се № и датата на издаване на удостоверението за внос.

Следва таблица:
Във всички клетки се изписва пълна и точна информация в зависимост от наименованието на клетката, в която се отразява:
- „№” – се изписва поредния номер на изделията, предмет на сделката.
- описание на изделията - в зависимост от изделието описанието трябва да съдържа: модел, CAS № или друг идентификационен номер.
- мярка – например: кг, тон, брой
- количество.

Клетка „Продължава в приложение №” – попълва си при повече изделия.
Клетка „Код валута” и „Обща стойност” – отразява се общата стойност на сделката и кода на валутата, платима по сделката. В случай, че има допълнителни приложения на описания на изделията – тези клетки се попълват на края на последното приложение.

Клетка (Вносител/Importer)
Попълва се пълна и точна информация за вносителя:
- Дата на попълване на удостоверението
- Адрес – населено място, пощенски код, мобилен телефон, телефон, факс, e – mail.

Клетка 3 (Краен потребител/End-user)
Попълва се пълна и точна информация за крайния потребител на изделията по сделката в случай, че е различен от вносителя:
- Име на фирмата или физическото лице:
- Адрес – населено място, пощенски код, мобилен телефон, телефон, факс, e – mail.

В случай, че страната на изпращача изисква от българския получател сертификат за краен потребител на изделия и технологии с двойна употреба, той се издава в 3 екземпляра по образец - "Образец 49" :
- от Министерството на отбраната - когато изделията и/ или технологиите са за нуждите на въоръжените сили;
- от Министерството на вътрешните рaаботи - когато изделията и/ или технологиите са за нуждите на това министерство;
- от други държавни органи, които използват изделия от Списъка на изделията и технологиите с двойна употреба, в съответствие с функциите, които изпълняват.
 
 

    Контакти
   
    Карта на сайта
   
 
All Rights Reserved 2005 - Copyright & Disclaimer