Начало   Предстоящи събития    Помощ
 
 
Какво е необходимо за внос?
 
Какво е необходимо за внос?

Вносът на изделия с двойна употреба се регистрира от министъра на икономиката и се издава удостоверение за внос.
За да внесете изделия и технологии с двойна употреба, не e задължително да бъдете регистрирани по реда на Търговския закон.

Изделията и технологиите с двойна употреба, които се регистрират при внос, са посочени в Списъка на изделия и технологии с двойна употреба, които подлежат на контрол при внос.
Вносът ще бъде регистриран в 7-дневен срок и ще ви бъде издадено удостоверение за внос по образец – Образец № 47 от Правилника за прилагане на закона за експортния контрол на продукти, свързани с отбраната, и на изделия и технологии с двойна употреба (ППЗЕКПСОИТДУ). Срокът на валидност на удостоверението за внос е до 1 година и може да бъде продължен еднократно за срок до 6 месеца.

Необходими документи, които трябва да представите в Министерството на икономиката за регистриране на вноса:

1. попълнено удостоверение в 5 екземпляра по образец – Образец № 47;
2. копие на документ, удостоверяващ правото на участниците в сделката да извършват съответните дейности;
3. копие на документ, потвърждаващ външнотърговските отношения (договор, проформа фактура, фактура);
4. декларация по образец – Образец № 48 от крайния потребител, че внесените изделия и технологии няма да бъдат реекспортирани или прехвърлени на трети физически и/или юридически лица без разрешението на българските компетентни органи и ще бъдат използвани при спазване на действащото българско законодателство, и с която крайният потребител се задължава писмено да информира в срок 5 работни дни МИ преди всяка последваща промяна на крайния потребител на територията на Република България на изделията с двойна употреба; всеки последващ краен потребител попълва Образец № 48;
5. копие на документ от производителя на изделието с двойна употреба, удостоверяващ неговите: технически характеристики, функционално предназначение, качествен и количествен състав;
6. документ за платена държавна такса – вижте в Тарифа за таксите, които се събират по закона за експортния контрол на продукти, свързани с отбраната, и на изделия и технологии с двойна употреба.

В случай, че съгласно националното законодателство на държавата не се издава документа по т. 2, трябва да представите в МИ писмена декларация от съответния участник в потвърждение на това.

Съгласно чл. 49 от ППЗЕКПСОИТДУ всички изискуеми по правилника документи, които са на чужд език, се представят пред съответните органи със заверен превод на български език.

Как правилно се попълва удостоверението за внос?

Образец № 47 (към чл. 41, ал. 2, т. 1 от ППЗЕКПСОИТДУ) - Удостоверение за внос на изделия и технологии с двойна употреба

Клетка: (Входящ №:; Дата на удостоверението:) горния десен ъгъл на удостоверението се попълва от Министерство на икономиката

Клетка: (Изходящ №:; Дата:) горния ляв ъгъл на удостоверението се попълва от вносителя.

Клетка I (Вносител)
Във всички клетки се изписва пълна и точна информация в зависимост от наименованието на клетката, в която се отразява.
- Име на вносителя:
- ЕИК – само за юридически лица
- Лична карта № и дата на издаване – само за физически лица:
- Адрес – населено място, пощенски код, мобилен телефон, телефон, факс, e-mail

Клетка II (Износител)
Във всички клетки се изписва пълна и точна информация в зависимост от наименованието на клетката, в която се отразява.
- Име на фирмата или физическото лице
- № на търговската регистрация на износителя
- ЕИК/БУЛСТАТ – само за юридически лица
- Лична карта № и дата на издаване – само за физически лица
- Адрес – населено място, пощенски код, мобилен телефон, телефон, факс, e-mail

Клетка III (Краен потребител):
Изписва се точната информация, както следва:
- име на фирмата или физическото лице
- ЕИК/БУЛСТАТ – само за юридически лица
- Лична карта № и дата на издаване – само за физически лица:
- Адрес – населено място, пощенски код, мобилен телефон, телефон, факс, e-mail

Клетка „Държава на произход на изделията”
Посочва се името на държавата, в която е произведена стоката.

Клетка „Държава, в която се намират изделията”
Посочва се името на държавата, в която се намират изделията.

Клетка „Условия на доставка”
Отразява се кода, съответстващ на условията на доставка. Например (EXW; FCA; FOB и т.н.).

Клетка „Крайна употреба”
В клетката се изписва за какво конкретно ще бъдат използвани от крайния потребител изделията - предмет на сделката.

Клетка „Издаван Сертификат за краен потребител”
Попълва се № и дата на издаване на Сертификата за краен потребител, при наличие на такъв.

Клетка IV “Описание на изделията”
Попълва се пълното наименование на изделията, предмет на настоящия внос.
- позиция, съгласно Списъка на изделия и технологии с двойна употреба, които подлежат на контрол при внос.
- пълно описание на изделието
- митнически код на стоката
- мярка
- количество
- единична стойност
- обща стойност

В клетка ”Валута по сделката” се изписва международния код на валутата.
В клетка ”Обща стойност на сделката” се отразява общата валутна стойност на сделката в случай, че няма приложение към Клетка IV “Описание на изделията”. В случай, че има такова приложение, тази клетка се попълва само на последната страница на приложението.
В клетка ”Обща стойност в евро” се отразява равностойността на цялата сума по сделката в евро, изчислим по курса на БНБ към датата на подаване на удостоверението.

Клетка V (Попълва се от вносителя)
Попълват се всички предвидени клетки:
- Име:
- Длъжност:
- Подпис:
- Полага се официален печат на фирмата.

Клетка VI (Попълва се от издаващия орган)


Как правилно се попълва декларацията от крайния потребител при внос?

Образец № 48 (към чл. 41, ал. 2, т. 4 от ППЗЕКПСОИТДУ) - Декларация от крайния потребител при внос на изделия и технологии с двойна употреба

Клетка: (Входящ №:; Дата на подаване на декларацията:) горния десен ъгъл на декларацията се попълва от Министерство на икономиката

Клетка: (Изходящ №:; Дата на декларацията:) горния ляв ъгъл на декларацията се попълва от декларатора.

Клетка I (от крайния потребител)
Във всички клетки се изписва пълна и точна информация в зависимост от наименованието на клетката, в която се отразява.
- Име на крайния потребител на изделията
- ЕИК – само за юридически лица
- Лична карта № и дата на издаване – само за физически лица:
- Адрес – населено място, пощенски код, мобилен телефон, телефон, факс, e-mail

В клетка „Изходящ номер и дата на удостоверението за внос” – попълва се при подаване на удостоверението за внос.

В клетка „Номер и дата на издаденото удостоверение за внос” – попълва се в случаите, когато промяната на крайния потребител се извършва след издаването на удостоверението за внос.

В клетка „Крайна употреба” – изписва се крайната употреба на стоката.

Клетка II (таблица) – попълва се, ако промяната на крайния потребител се извършва след издаването на удостоверението за внос.
Във всички клетки се изписва пълна и точна информация в зависимост от наименованието на клетката, в която се отразява:
- позиция от СИТДУ – съгласно Списъка на изделия и технологии с двойна употреба, които подлежат на контрол при внос.
- описание на изделията - в зависимост от изделието описанието трябва да съдържа: модел, CAS № или друг идентификационен номер.
- мярка – например: кг, тон, брой
- количество
При повече изделия се попълва и таблицата в Раздел А1.

Клетка V (попълва се от вносителя)
Попълват се всички предвидени клетки:
- Име:
- Длъжност:
- Подпис:
- Полага се официален печат на фирмата.
 
 

    Контакти
   
    Карта на сайта
   
 
All Rights Reserved 2005 - Copyright & Disclaimer