Начало   Предстоящи събития    Помощ
 
 
Какво е необходимо за трансфер от територията на Република България за територията на друга държава от Съюза?
 
С Регламент (ЕС) № 2021/821 на Европейския Парламент и на Съвета от 20 май 2021 година за въвеждане на режим на Съюза за контрол на износа, брокерската дейност, техническата помощ, транзита и трансфера на изделия с двойна употреба, наричан по-нататък Регламент (ЕС) 2021/821, се въвежда режим за контрол на износа, трансфера, брокерската дейност и транзита на изделия с двойна употреба. Трансфер на изделия и технологии с двойна употреба могат да извършват всички лица, като не е необходимо да са регистрирани по реда на Търговския закон.

Контролира се изходящият трансфер на изделия и технологии с двойна употреба, т. е. трансферът от територията на Република България за територията на друга държава от Общността.

Изделията и технологиите с двойна употреба, които се контролират при трансфер и за които се изисква разрешение за трансфер, са посочени в Приложение IV на Регламент (ЕС) 2021/821.

За да можете да извършите трансфер е необходимо да се регистрирате в Министерството на икономиката за трансфер, като подадете заявление за регистрация за износ и трансфер и документите, които са описани по-долу. Редът за извършване на регистрацията е определен в Правилника за прилагане на Закона за експортния контрол на продукти, свързани с отбраната, и на изделия и технологии с двойна употреба (ППЗЕКПСОИТДУ) - Чл. 31 от ППЗЕКПСОИТДУ.

Необходими документи, които трябва да представите в Министерството на икономиката и енергетиката за извършване на регистрацията:

1. попълнено заявление по образец – Образец № 34 от ППЗЕКПСОИТДУ;
2. единен идентификационен код съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър;
3. списък на физическите лица, които са определени да участват в тази дейност, придружен от автобиография на лицата, свидетелство за съдимост и нотариално заверен образец от подписа им;
4. свидетелство за съдимост на едноличния търговец, управителя, изпълнителния директор, прокуриста, членовете на управителния и контролния орган на юридическото лице, а в случай че членовете са юридически лица – на техните представители в съответния управителен орган;
5. нотариално заверен образец на подписа на едноличния търговец, управителя, изпълнителния директор или прокуриста;
6. удостоверение от съответната териториална дирекция на Националната агенция за приходите за липса на ликвидни и изискуеми публични вземания;
7. декларация на едноличния търговец, управителя, прокуриста, на членовете на управителния и контролен орган на търговското дружество, че заявителят няма ликвидни и изискуеми задължения към физически или юридически лица, когато задължението е признато пред органа по принудително изпълнение;
8. декларация на едноличния търговец, управителя, прокуриста, на членовете на управителния и контролния орган на търговското дружество, че не са свързани с лица и организации, нарушили нормативните актове, регламентиращи дейностите с продукти, свързани с отбраната, и с изделия с двойна употреба в държавите членки и в трети държави;
9. информация за планираните външнотърговски дейности с чуждестранни партньори с изделия с двойна употреба за период не по-малък от една година;
10. документ за платена държавна такса – вижте в Тарифа за таксите, които се събират по закона за експортния контрол на продукти, свързани с отбраната, и на изделия и технологии с двойна употреба (ПМС № 138 от 02.07.2012 г., изм., бр. 40 от
2.06.2015 г.)
.

Как правилно се попълва заявлението за издаване на удостоверение за регистрация?

Образец № 34 съгласно чл. 31, ал. 1 и ал. 2 от ППЗЕКПСОИТДУ) - Заявление за издаване на удостоверение за регистрация за износ и трансфер и за брокерска дейност с изделия с двойна употреба

Клетка: (Изходящ № и дата на заявлението:) - горният ляв ъгъл на заявлението се попълва от заявителя.

Клетка: (Входящ № и дата на подаване на заявлението:) - горният десен ъгъл на заявлението се попълва от Министерство на икономиката.

Клетка I (Заявител):
Във всички клетки се изписва пълна и точна информация в зависимост от наименованието на клетката, в която се отразява:
- Име на фирмата или физическото лице;
- ЕИК само за юридически лица;
- Лична карта № и дата на издаване – само за физически лица;
- Адрес на управление: Населено място, ж.к., ул., №; пощенски код; седалище; мобилен телефон; телефон; факс; e – mail.

Клетка II (Документи по чл. 38 от Закона за експортния контрол на продукти, свързани с отбраната, и на изделия и технологии с двойна употреба – чл. 14, ал. 1, точки 1, 2, 5 - 10 и 12)
Във всяка една графа 1 - 8 към Клетка II се попълват № и дата на издаване на съответния приложен документ.

Клетка III
Попълват се всички предвидени клетки:
- Име:
- Длъжност:
- Подпис:
- Печат - полага се официален печат на фирмата.

След извършване на регистрацията ще получите удостоверение за регистрация за износ и трансфер на изделия с двойна употреба, което се издава по Образец № 35 (съгл. чл. 38, ал. 3 от Закона за експортния контрол на продукти, свързани с отбраната, и на изделия и технологии с двойна употреба и чл. 31, ал. 3 от ППЗЕКПСОИТДУ) със срок на валидност 5 години, след изтичането на който всяка последваща регистрация се извършва за същия срок. При промяна на обстоятелствата, при които е издадено удостоверението, сте длъжни да подадете заявление в Министерството на икономиката в 14-дневен срок от настъпване на промяната.

След като вече сте регистрирани за износ и трансфер и имате издадено удостоверение за регистрация, можете да подавате заявление за издаване на разрешение за трансфер на изделия и технологии с двойна употреба.

Видове разрешения за трансфер:
1. Индивидуално разрешение за трансфер - срок на валидност до 1 година, който може да бъде продължен еднократно до 6 месеца.
Индивидуалното разрешение за трансфер се издава по Образец № 42, чл. 38, ал. 1, т. 2 от ППЗЕКПСОИТДУ.
2. Глобално разрешение за трансфер – срок на валидност до 2 години, който може да бъде продължен еднократно до 1 година.
Глобалното разрешение за трансфер се издава по Образец № 43, чл. 38, ал. 1, т. 2 от ППЗЕКПСОИТДУ, за трансфер в Общността на изделия с двойна употреба, посочени в част 1 от Приложение IV на Регламент 428/2009.
3. Генерално разрешение за трансфер – се издава и публикува от Междуведомствената комисия за трансфер в Общността на изделия с двойна употреба, посочени в част 1 от Приложение IV на Регламент 2021/821.
Важно: за трансфер в Общността на изделия с двойна употреба, посочени в част 2 от Приложение IV на Регламент 2021/821 не се издава генерално разрешение за трансфер.

Необходими документи, които трябва да представите в Междуведомствената комисия за получаване на разрешение за трансфер:

1. попълнено заявление по Образец № 38 или Образец № 39 съгласно чл. 38, ал. 1, т. 1 от ППЗЕКПСОИТДУ, в зависимост от вида на разрешението;
2. попълнен Образец № 42 или Образец № 43 съгласно чл. 38, ал. 1, т. 2 от ППЗЕКПСОИТДУ в пет екземпляра, в зависимост от вида на разрешението;
3. оригинал на сертификат от крайния потребител за крайна употреба или на международен сертификат за внос, издаден от компетентните органи на страната на крайния потребител, или на декларация от крайния потребител за крайна употреба;
4. копие на документ, потвърждаващ външнотърговските отношения (договор или поръчка); документът трябва да включва страните по сделката, условия на доставка, стойност и срок за изпълнение;
5. копие на документ, удостоверяващ правото на участниците в сделката да извършват съответните дейности;
6. копие на документ от производителя на изделието с двойна употреба, удостоверяващ неговите технически характеристики, функционално предназначение, качествен и количествен състав, и документ удостоверяващ произхода и придобиването на изделието;
7. документ за платена държавна такса – вижте в Тарифа за таксите, които се събират по закона за експортния контрол на продукти, свързани с отбраната, и на изделия и технологии с двойна употреба (ПМС № 138 от 02.07.2012 г., изм., бр. 40 от 2.06.2015 г.).

Важно: Всички изискуеми документи, които са на чужд език, се представят със заверен превод на български език съгласно чл. 49 от ППЗЕКПСОИТДУ.

В случай, че съгласно националното законодателство на държавата на участник в сделката не се издава документ, удостоверяващ правото на участниците в сделката да извършват съответните дейности, заявителят представя в Междуведомствената комисия писмена декларация от съответния участник в потвърждение на това обстоятелство.

При подаване на заявление за глобално разрешение за трансфер на изделия с двойна употреба, заявителят представя документи удостоверяващи, че за предходната година е извършил и/или ще извърши през следващата година на базата на договорни отношения не по-малко от 10 трансфера на изделия с двойна употреба, които са описани в заявлението, за всеки от посочените в него получатели.

Как правилно се попълва заявлението за издаване на разрешение за трансфер?
Образец № 38 съгласно чл. 35, ал. 1, т. 1 и чл. 38, ал. 1, т. 1 от ППЗЕКПСОИТДУ - Заявление за издаване на индивидуално разрешение за износ, индивидуално разрешение за трансфер на изделия и технологии с двойна употреба и за предоставяне на техническа помощ за военна крайна употреба

РАЗДЕЛ А

Клетка: (Изходящ № и дата на заявлението:) - горният ляв ъгъл на заявлението се попълва от заявителя.

Клетка: (Входящ № и дата на подаване на заявлението:) - горният десен ъгъл на заявлението се попълва от Министерство на икономиката.

Клетка 1 (Заявител):
Във всички клетки се попълва пълна и точна информация в зависимост от наименованието на клетката, в която се отразява:
- Име на фирмата или физическото лице:
- № на удостоверението за съответната дейност (№ на удостоверението за регистрация за износ и трансфер, издадено от министъра на икономиката)
- ЕИК – само за юридически лица
- Лична карта № и дата на издаване – само за физически лица
- Адрес на управление – пълен адрес; пощенски код; седалище; телефон; факс; мобилен телефон; e–mail.

Клетка 2 (Код на митническия режим)
Изписва се трансфер.

Клетка 3 (Условия на доставка: (INCOTERMS))
Отразява се кодът, съответстващ на условията на доставка. Например: EXW; FCA; FCA и т.н.

Клетка 4 (Вид на транспорта)
Отразява се с думи видът на транспорта, с който ще бъдат транспортирани стоките. Например: Шосеен, Железопътен, Авио и т.н.

Клетка 5 (Маршрут на движение на изделията)
Изписва се целият маршрут на движение на изделията - през кои държави преминава, включително се изписват и пунктовете на претоварване.

Клетка 6 (Заявена крайна употреба)
В клетката се изписва конкретното предназначение и крайната употреба на изделията по сделката.

Клетка 7 (Държава на крайната употреба)
Посочва се името на държавата, в която ще бъдат използвани изделията.
“Код“ е двубуквения ISO код.

Клетка 8 (Държава на получателя/ вносителя)
Посочва се името на държавата, в която получателят се явява вносител по сделката.
“Код на държавата“ е двубуквения ISO код.

Клетка 9 (Държава на настоящо или бъдещо местонахождение на изделията)
Посочва се името на държавата, от която изделията ще бъдат разположени преди да бъде извършен износа.
“Код“ е двубуквения ISO код.

Клетка 10 (Държава членка, в която изделията ще се поставят под митническа процедура)
Посочва се държавата, в която ще се оформи митническата процедура по сделката.
“Код на държавата“ е двубуквения ISO код.

Клетка 11 (Държава, от която се придобиват изделията)
Държавата, от която са закупени изделията, предмет на трансфер.
В клетка „Позиции” се посочват позициите на описаните в Клетка 19 изделия, в случай, че описанието на изделията продължава и в Раздел В1– те се описват по същия начин.
В клетка „Държава” се посочва името на държавата, от която са придобити изделията.
Клетка “Код на държавата“ е двубуквения ISO код.

Клетка 12 (Митническо учреждение при напускане на територията на Република България)
Посочват се името и кодът на митническия граничен пункт (ГКПП), от който изделията ще напуснат територията на Република България.

В клетката „Планирана дата на доставка” се изписва вероятната дата на експедиция на стоката.

РАЗДЕЛ Б

Клетка 13 (Износител/Изпращач)
Във всички клетки се изписва пълна и точна информация в зависимост от наименованието на клетката, в която се отразява:
- Име на фирмата или физическото лице
- № на удостоверението за съответната дейност (№ на удостоверението за регистрация за износ и трансфер, издадено от министъра на икономиката и енергетиката)
- ЕИК – само за юридически лица
- Лична карта № и дата на издаване – само за физически лица
- Адрес – пълен адрес; населено място; пощенски код
- Държава
- Код на държавата
- Телефон, факс, мобилен телефон, e – mail

Клетка 14 (Вносител/Получател)
Във всички клетки се изписва пълна и точна информация в зависимост от наименованието на клетката, в която се отразява:
- Име на фирмата или физическото лице
- № на документа за съответната дейност (износ, трансфер или предоставяне на техническа помощ)
- № на търговската регистрация
- Адрес – пълен адрес; населено място; пощенски код
- Държава
- Код на държавата
- Телефон, факс, e – mail

Клетка 15 (Краен потребител)
Във всички клетки се изписва пълна и точна информация в зависимост от наименованието на клетката, в която се отразява:
- Име на фирмата или физическото лице
- № на документа за съответната дейност (износ, трансфер или предоставяне на техническа помощ)
- № на търговската регистрация
- Адрес – пълен адрес; населено място; пощенски код
- Държава
- Код на държавата
- Телефон, факс, e – mail

Клетка 16 (Производител)
Във всички клетки се изписва пълна и точна информация в зависимост от наименованието на клетката, в която се отразява:
- Име на фирмата или физическото лице:
- № на документа за съответната дейност (износ, трансфер или предоставяне на техническа помощ)
- ЕИК – само за юридически лица. За чуждестранни лица се попълва № на търговската регистрация.
- Адрес – пълен адрес; населено място; пощенски код
- Държава
- Код на държавата
- Телефон, факс, e – mail

Клетка 17 (Други)
Попълва се в случай, че има друг участник в сделката, различен от гореописаните.
Във всички клетки се изписва пълна и точна информация в зависимост от наименованието на клетката, в която се отразява:
- Име на фирмата или физическото лице:
- № на документа за съответната дейност (износ, трансфер или предоставяне на техническа помощ)
- ЕИК – само за юридически лица. За чуждестранни лица се попълва № на търговската регистрация.
- Адрес – пълен адрес; населено място; пощенски код
- Държава
- Код на държавата
- Телефон, факс, e–mail
В клетка „Извършвана дейност по сделката” се изписва какво е участието на лицето в сделката.

Клетка 18 (Упълномощено лице)
Попълва се информация за лицето, което е упълномощено да подава и получава документи от Междуведомствената комисия.

РАЗДЕЛ В

Клетка 19 (Описание на изделията)
Във всички клетки се изписва пълна и точна информация в зависимост от наименованието на клетката, в която се отразява:
- Код на изделието – код по хармонизираната система или код по комбинираната номенклатура (митнически тарифен номер)
- Категория от СИТДУ
- Мярка – например: кг, тон, брой.
- Количество
- Единична стойност
- Обща стойност – попълва се общата стойност на конкретното изделие.
При повече изделия – се попълва и Раздел В1.

В зависимост от изделието описанието трябва да съдържа: модел, CAS № или друг идентификационен номер.
Клетките „Валута по сделката”, „Обща стойност на сделката” и „Обща стойност в евро” се попълват на последната страница на Раздел В или В1.
„Обща стойност в евро” се изчислява по курса на БНБ към датата на подаване на заявлението.

РАЗДЕЛ Г

Клетки 20 – 25
Поставя се “х” в квадратчето с отговор „да” или „не”, в зависимост от целите, за които ще бъдат използвани изделията.

Клетка 26
Заявителят декларира за верността на информацията в заявлението.

Клетка 27 (Допълнителна информация)
Ако заявителят разполага с допълнителна информация за сделката, трябва да попълни поле 27 и съответните раздели.

Клетка 28 (Списък на приложените документи)
Изписват се наименованието, № и дата на издаване на приложените към заявлението документи.

Клетка 29 (Заявител)
Попълват се всички предвидени клетки:
- Име
- Длъжност
- Подпис
- Печат - полага се официален печат на фирмата.

Как правилно се попълва заявлението за издаване на глобално разрешение за трансфер?

Образец № 39 съгласно чл. 35, ал. 1, т. 1 и чл. 38, ал. 1, т. 1 от ППЗЕКПСОИТДУ - Заявление за издаване на глобално разрешение за износ и глобално разрешение за трансфер на изделия и технологии с двойна употреба

Клетка: (Изходящ № и дата на заявлението:) - горният ляв ъгъл на заявлението се попълва от заявителя.

Клетка: (Входящ № и дата на подаване на заявлението:) - горният десен ъгъл на заявлението се попълва от Министерството на икономиката.

Клетка 1 (Заявител):
Във всички клетки се изписва пълна и точна информация в зависимост от наименованието на клетката, в която се отразява:
- Име на фирмата или физическото лице
- № на удостоверението за съответната дейност (№ на удостоверение за регистрация за износ и трансфер на изделия с двойна употреба, издадено от министъра на икономиката)
- ЕИК – само за юридически лица
- Лична карта № и дата на издаване – само за физически лица
- Адрес на управление – пълен адрес: населено място, ж.к. , ул., № ; пощенски код; седалище
- Телефон, факс, мобилен тел. №, e–mail

Клетка 2 (Износител/Изпращач)
Във всички клетки се изписва пълна и точна информация в зависимост от наименованието на клетката, в която се отразява:
- Име на фирмата или физическото лице
- № на удостоверението за съответната дейност (№ на удостоверение за регистрация за износ и трансфер на изделия с двойна употреба, издадено от министъра на икономиката)
- ЕИК – само за юридически лица
- Лична карта № и дата на издаване – само за физически лица
- Адрес – пълен адрес; населено място; пощенски код
- Държава
- Код на държавата
- Телефон, факс, мобилен тел. №, e–mail

Клетка 3.1 (Вносител/Получател)
Във всички клетки се изписва пълна и точна информация в зависимост от наименованието на клетката, в която се отразява:
- Име на фирмата или физическото лице
- № на документ за съответната дейност
- № на търговската регистрация
- Адрес – пълен адрес; населено място; пощенски код
- Държава
- Код на държавата - двубуквения ISO код, в съответствие с изискванията на Регламент (ЕИО) № 1172/95 на Съвета.
- Телефон, факс, e–mail
При повече от един Получател, попълнете раздел А1.
В клетка „Получател на изделие №” се попълва съответният № на изделие от клетка 8.

Клетка 4.1 (Краен потребител)
Във всички клетки се изписва пълна и точна информация в зависимост от наименованието на клетката, в която се отразява:
- Име на фирмата или физическото лице
- № на документ за съответната дейност
- № на търговската регистрация
- Адрес – пълен адрес; населено място; пощенски код
- Държава
- Код на държавата - двубуквения ISO код, в съответствие с изискванията на Регламент (ЕИО) № 1172/95 на Съвета.
- Телефон, факс, e–mail
В клетка „Краен потребител на изделие №” се попълва съответният № на изделие от клетка 8.
В клетка „Заявена крайна употреба” се попълва информация крайният потребител на изделията за каква крайна употреба ще използва изделията.
При повече от един краен потребител, попълнете раздел А2.

Клетка 5.1 (Производител)
Във всички клетки се изписва пълна и точна информация в зависимост от наименованието на клетката, в която се отразява:
- Име на фирмата или физическото лице
- № на документ за съответната дейност (износ, трансфер или предоставяне на техническа помощ)
- ЕИК – само за юридически лица. За чуждестранни лица се попълва № на търговската регистрация.
- Адрес – пълен адрес; населено място; пощенски код
- Държава
- Код на държавата - двубуквения ISO код, в съответствие с изискванията на Регламент (ЕИО) № 1172/95 на Съвета.
- Телефон, факс, e–mail
В клетка „Производител на изделие №” се попълва номера на позицията на изделията от раздел Б, която се отнася за този производител.
При повече от един производител, продължете във Раздел А3.

Клетка 6.1 (Други)
Във всички клетки се изписва пълна и точна информация в зависимост от наименованието на клетката, в която се отразява:
- Име на фирмата или физическото лице
- № на документ за съответната дейност (износ, трансфер или предоставяне на техническа помощ)
- ЕИК – само за юридически лица. За чуждестранни лица се попълва № на търговската регистрация.
- Лична карта № и дата на издаване – само за физически лица
- Адрес – пълен адрес; населено място; пощенски код
- Държава
- Код на държавата - двубуквения ISO код, в съответствие с изискванията на Регламент (ЕИО) № 1172/95 на Съвета.
- Телефон, факс, e–mail
В клетка „Извършвана дейност по сделката” се изписва какво е участието на лицето в сделката.
При повече други участници в сделката, различни от описаните в 2-5, продължете във Раздел А4.

Клетка 7 (Упълномощено лице)
Попълва се информация за лицето, което е упълномощено да подава и получава документи от Междуведомствената комисия.
Във всички клетки се изписва пълна и точна информация в зависимост от наименованието на клетката, в която се отразява:
- Името на упълномощеното лице на заявителя
- Мобилен тел. №
- Длъжност
- Лична карта № и дата на издаване
- телефонен №
- факс №
- e-mail.

РАЗДЕЛ Б

Клетка 8 (Описание на изделията)
Във всички клетки се изписва пълна и точна информация в зависимост от наименованието на клетката, в която се отразява:
- Код на изделието – код по хармонизираната система или код по комбинираната номенклатура (митнически тарифен номер)
- Категория от СИТДУ
- За вносител/получател № - попълва се номера на позицията на един вносител/получател от раздел Б1, който се отнася за това изделие.
- Количество
- Мярка – например: кг, тон, брой
- Обща стойност на изделията в евро
При повече изделия се попълва и Раздел В1.
В зависимост от изделието описанието трябва да съдържа: модел, CAS № или друг идентификационен номер.

Клетките „Валута по сделката”, „Обща стойност на сделката” и „Обща стойност в евро” се попълват на последната страница на Раздел В или В1.
„Обща стойност в евро” се изчислява по курса на БНБ към датата на подаване на заявлението.

РАЗДЕЛ В

Клетки 9 – 14
Поставя се “х” в квадратчето с отговор „да” или „не”, в зависимост от целите, за които ще бъдат използвани изделията.

Клетка 15
Заявителят декларира за верността на информацията в заявлението.

Клетка 16 (Допълнителна информация)
Попълва се, ако заявителя разполага с допълнителна информация за сделката.

Клетка 17 (Списък на приложените документи)
Изписват се наименованието, № и дата на издаване на приложените към заявлението документи.

Клетка 18 (Заявител)
Попълват се всички предвидени клетки:
- Име
- Длъжност
- Подпис
- Печат - полага се официален печат на фирмата.


Как правилно се попълват разрешенията за трансфер?

Образец № 42, съгласно чл. 38, ал. 1, т. 2 от ППЗЕКПСОИТДУ – Разрешение за трансфер на изделия и технологии с двойна употреба

Клетка 1 (Изпращач) :
Изписва се точната информация, както следва:
- име на фирмата или физическото лице
- № на удостоверението за съответната дейност (№ на удостоверението за регистрация за износ и трансфер, издадено от министъра на икономиката)
- ЕИК – само за юридически лица
- Лична карта № и дата на издаване – само за физически лица
- Адрес – населено място, пощенски код, мобилен телефон, телефон, факс, e – mail

ЗабележкаКлетки 2, 3, 4 и 6 се попълват от издаващия орган.

Клетка 5 (Получател)
Изписва се точната информация, както следва:
- име на фирмата или физическото лице
- ЕИК – само за юридически лица (за чуждестранни лица се попълва № на търговската регистрация).
- Лична карта № и дата на издаване – само за физически лица:
- Адрес – населено място, пощенски код, мобилен телефон, телефон, факс, e – mail

Клетка 7 (Упълномощено лице)

Попълва се при условие, че е различен от износителя.
Изписва се точната информация, както следва:
- име на фирмата или физическото лице
- ЕИК – само за юридически лица
- Лична карта № и дата на издаване – само за физически лица:
- Адрес – населено място, пощенски код, мобилен телефон, телефон, факс, e – mail

Клетка 8 (Държава на произход)

Посочва се името на държавата, в която е произведена стоката.
Клетка “Код“ е двубуквения ISO код.

Клетка 9 (Държава членка на получаване):
Посочва се името на държавата, в която получателят се явява вносител по сделката.
“Код“ е двубуквения ISO код.

Клетка 10 (Краен потребител):
Изписва се точната информация, както следва:
- име на фирмата или физическото лице
- ЕИК – само за юридически лица
- Лична карта № и дата на издаване – само за физически лица
- Адрес – населено място, пощенски код, мобилен телефон, телефон, факс, e – mail

Клетка 11 (държава членка на крайно местоназначение)
Посочва се името на държавата членка на крайно местоназначение.
“Код“ е двубуквения ISO код.

Клетка 12
Клетка „Описание на изделията“- попълват се пълните наименования на изделията като в зависимост от изделието описанието трябва да съдържа: модел, CAS № или друг идентификационен номер.
При необходимост описанието може да се даде в едно или повече приложения към този образец.
Клетка „Код на изделието“ попълва се код по хармонизираната система или код по комбинираната номенклатура.
Клетка „Категория от СИТДУ“ попълва се категорията и съответния класификационен номер на изделията, съгласно Приложение IV на Регламент 428/2009.
Клетка „Мярка“
Клетка „Количество“ отразява се количеството на изделията по сделката.
Клетка „Стойност на изделията в евро“.
Клетка “Обща стойност на изделията” се изписва стойността и валутата по сделката.
Клетка „Обща стойност на изделията в евро“ се изписва общата стойност на изделията в евро по курса на БНБ към датата на заявлението.

Клетка 13 (допълнителна информация от издаващия орган)
Попълва се от издаващия орган.
 
 

    Контакти
   
    Карта на сайта
   
 
All Rights Reserved 2005 - Copyright & Disclaimer