Начало   Предстоящи събития    Помощ
 
 
Какво е необходимо за износ?
 
С Регламент (ЕС) № 2021/821 на Европейския Парламент и на Съвета от 20 май 2021 година за въвеждане на режим на Съюза за контрол на износа, брокерската дейност, техническата помощ, транзита и трансфера на изделия с двойна употреба, наричан по-нататък Регламент (ЕС) 2021/821, се въвежда режим за контрол на износа, трансфера, брокерската дейност и транзита на изделия с двойна употреба. Износ на изделия и технологии с двойна употреба могат да извършват всички лица, като не е необходимо да са регистрирани по реда на Търговския закон.

Изделията и технологиите с двойна употреба, които се контролират при износ и за които се изисква разрешение за износ, са посочени в Приложение I на Регламент (ЕС) 2021/821. Също така трябва да имате предвид и изключенията, заложени в Закона за експортния контрол на продукти, свързани с отбраната, и на изделия и технологии с двойна употреба, за които също се изисква разрешение за износ, както следва:

• изделия с двойна употреба, извън посочените в Приложение I на Регламент (ЕС) № 2021/821 , когато са налице условията на чл. 4, параграфи 1 - 5 от същия Регламент. Например: когато изделията са предназначени или могат да бъдат използвани за създаване, производство, обработване, разработване, управление, поддържане, съхранение и разпространение на оръжия за масово унищожение; в случай, че изделията с двойна употреба са предназначени за държава, на чиято територия се водят военни действия или която участва във въоръжен конфликт и други.
• определени с акт на Министерския съвет изделия с двойна употреба, извън посочените в Приложение I на Регламент (ЕС) № 2021/821 , представляващи заплаха за обществената сигурност и човешките права.

В случай че изделията, които искате да изнасяте, попадат в Приложение I на Регламент (ЕС) № 2021/821, то за да можете да извършите износ е необходимо да се регистрирате в Министерството на икономиката за износ, като подадете заявление за регистрация за износ и трансфер и документите, които са описани по-долу. Редът за извършване на регистрацията е определен в Правилника за прилагане на Закона за експортния контрол на продукти, свързани с отбраната, и на изделия и технологии с двойна употреба (ППЗЕКПСОИТДУ) - Чл. 31 от ППЗЕКПСОИТДУ.

Необходими документи (съгласно чл. 38, ал. 1 от ППЗЕКПСОИТДУ), които трябва да представите в Министерството на икономиката и енергетиката за извършване на регистрацията:

1. попълнено заявление по образец – Образец № 34 от ППЗЕКПСОИТДУ;
2. единен идентификационен код съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър;
3. списък на физическите лица, които са определени да участват в тази дейност, включително лицата, които управляват и/или представляват заявителя, придружен от автобиография на лицата и свидетелство за съдимост;
4. свидетелство за съдимост на членовете на съвета на директорите или на управителния съвет, които не представляват дружеството, и на членовете на надзорния съвет, а в случай че членовете са юридически лица – на техните представители в съответния управителен орган;
5. нотариално заверен образец на подписа на лицата по т. 3;
6. удостоверение от съответната териториална дирекция на Националната агенция за приходите за липса на ликвидни и изискуеми публични вземания;
7. декларация от едноличния търговец, управителя, прокуриста, на членовете на управителния и контролен орган на търговското дружество, че заявителят няма ликвидни и изискуеми задължения към физически или юридически лица, когато задължението е признато пред органа по принудително изпълнение;
8. декларация на едноличния търговец, управителя, прокуриста, на членовете на управителния и контролния орган на търговското дружество, че не са свързани с лица и организации, нарушили нормативните актове, регламентиращи дейностите с продукти, свързани с отбраната и с изделия с двойна употреба в държавите членки и в трети държави;
9. документ за притежаваното дялово участие в капитала на чуждестранното лице по регистрацията в страната, в която е седалището му, издаден от компетентен орган на държавата, в която лицето е установено или регистрирано - в случаите на притежавано дялово участие от чуждестранно лице в капитала на лице по чл. 5, т. 1;
10. информация за планираните външнотърговски дейности с чуждестранни партньори с изделия с двойна употреба за период, не по-малък от една година. Информацията трябва да включва конткретни категории и подкатегории на изделия с двойна употреба и конкретни местоназначения;
11. документ за платена държавна такса – вижте в Тарифа за таксите, които се събират по Закона за експортния контрол на продукти, свързани с отбраната, и на изделия и технологии с двойна употреба (ПМС № 138 от 02.07.2012 г., изм., бр. 40 от
2.06.2015 г.)
.

Как правилно се попълва заявлението за издаване на удостоверение за регистрация?

Образец № 34 съгласно чл. 31, ал. 1 и ал. 2 от ППЗЕКПСОИТДУ) - Заявление за издаване на удостоверение за регистрация за износ и трансфер и за брокерска дейност с изделия с двойна употреба

Клетка: (Изходящ № и дата на заявлението:) - горният ляв ъгъл на заявлението се попълва от заявителя.

Клетка: (Входящ № и дата на подаване на заявлението:) - горният десен ъгъл на заявлението се попълва от Министерство на икономиката.

Клетка I (Заявител):
Във всички клетки се изписва пълна и точна информация в зависимост от наименованието на клетката, в която се отразява:
- Име на фирмата или физическото лице
- ЕИК само за юридически лица
- Лична карта № и дата на издаване – само за физически лица
- Адрес на управление: Населено място, ж.к., ул., №; пощенски код; седалище; мобилен телефон; телефон; факс; e – mail.

Клетка II (Документи по чл. 38 от Закона за експортния контрол на продукти, свързани с отбраната, и на изделия и технологии с двойна употреба – чл. 14, ал. 1, точки 1, 2, 5 - 10 и 12)
Във всяка една графа 1-8 към Клетка II се попълват № и дата на издаване на съответния приложен документ.
Клетка III
Попълват се всички предвидени клетки:
- Име:
- Длъжност:
- Подпис:
- Печат - полага се официален печат на фирмата.


След извършване на регистрацията ще получите удостоверение за регистрация за износ и трансфер на изделия с двойна употреба, което се издава по Образец № 35 (съгл. чл. 38, ал. 3 от Закона за експортния контрол на продукти, свързани с отбраната, и на изделия и технологии с двойна употреба и чл. 31, ал. 3 от ППЗЕКПСОИТДУ) със срок на валидност 5 години, след изтичането на който всяка последваща регистрация се извършва за същия срок. При промяна на обстоятелствата, при които е издадено удостоверението, сте длъжни да подадете заявление в Министерство на икономиката в 14-дневен срок от настъпване на промяната.

След като вече сте регистрирани за износ и трансфер и имате издадено удостоверение за регистрация, можете да подавате заявление за издаване на разрешение за износ на изделия и технологии с двойна употреба.

Видове разрешения за износ:
1. Индивидуално разрешение за износ - срок на валидност до 1 година, който може да бъде продължен еднократно до 6 месеца.
Индивидуалното разрешение за износ се издава по Образец № 40 съгласно чл. 35, ал. 1, т. 2 от ППЗЕКПСОИТДУ за определена държава чрез една доставка или чрез частични доставки на основание на търговски отношения между износителя и чуждестранния контрагент.

2. Глобално разрешение за износ - срок на валидност до 2 години, който може да бъде продължен еднократно до 1 година.
Глобалното разрешение за износ се издава по Образец № 41 съгласно чл. 35, ал. 1, т. 2 от ППЗЕКПСОИТДУ за износ на определен тип или категория изделия с двойна употреба, посочени в Приложение I, с изключение на изделията, посочени в част 2 от Приложение II на Регламент 428/2009, което е валидно за износ за една или повече държави на изделия с двойна употреба, посочени в част 1 от Приложение IV на Регламент 428/2009.

3. Национално генерално разрешение за износ - се издава от Междуведомствената комисия и се публикува на интернет страницата на Министерството на икономиката. Националното генерално разрешение за износ е валидно за износ на изделия с двойна употреба от Приложение I, с изключение на изделията, посочени в част 2 от Приложение IV на Регламент 428/2009. Обхватът и условията, свързани с неговото използване се определят от междуведомствената комисия. Важно: При издаване на генерално разрешение за износ Междуведомствената комисия информира износителите, че разрешението не може да се използва, когато изделията са или могат да бъдат предназначени, изцяло или частично, за употреба в случаите по чл. 4, параграфи 1 - 5 от Регламент 428/2009 – описани са по-горе.

4. Генерални разрешения на Съюза за износ:
• Генерално разрешение на Съюза за износ № ЕС001 - Износ за Австралия, Канада, Япония, Нова Зеландия, Норвегия, Швейцария, включително Лихтенщайн, и САЩ
• Генерално разрешение на Съюза за износ № ЕС002 - Износ на определени изделия с двойна употреба за определени местоназначения
• Генерално разрешение на Съюза за износ № ЕС003 – Износ след поправка/замяна
• Генерално разрешение на Съюза за износ № ЕС004 – Временен износ за изложение или панаир
• Генерално разрешение на Съюза за износ № ЕС005 – Телекомуникации
• Генерално разрешение на Съюза за износ № ЕС006 – Химически продукти

Необходими документи, които трябва да представите в Междуведомствената комисия за издаване на разрешение за износ:

1. попълнено заявление по Образец № 38 или Образец № 39 от ППЗЕКПСОИТДУ в зависимост от вида на разрешението;
2. попълнен Образец № 40 или Образец № 41 от ППЗЕКПСОИТДУ в пет екземпляра в зависимост от вида на разрешението, за което кандидатствате;
3. оригинал на сертификат от крайния потребител за крайна употреба или на международен сертификат за внос, издаден от компетентните органи на страната на крайния потребител, или на декларация от крайния потребител за крайна употреба;
4. копие на документ, потвърждаващ външнотърговските отношения (договор или поръчка); документът трябва да включва страните по сделката, условия на доставка, стойност и срок за изпълнение;
5. копие на документ, удостоверяващ правото на участниците в сделката да извършват съответните дейности;
6. копие на документ от производителя на изделието с двойна употреба, удостоверяващ неговите технически характеристики, функционално предназначение, качествен и количествен състав, и документ удостоверяващ произхода и придобиването на изделието;
7. документ за платена държавна такса – вижте в Тарифа за таксите, които се събират по закона за експортния контрол на продукти, свързани с отбраната, и на изделия и технологии с двойна употреба (ПМС № 138 от 02.07.2012 г.изм., бр. 40 от
2.06.2015 г.)
.

В случай че съгласно националното законодателство на държавата не се издава документ, удостоверяващ правото на участниците в сделката да извършват съответните дейности, представяте (като заявител) в Междуведомствената комисия писмена декларация от вносителя или крайния потребител в потвърждение на това обстоятелство.
Важно: При подаване на заявление за глобално разрешение за износ, трябва да представите документи, удостоверяващи, че за предходната година сте извършил и/или ще извършите през следващата година на базата на договорни отношения не по-малко от десет износа на изделията с двойна употреба, които са описани в заявлението, за посочените в него получатели.
ВАЖНО!
Всички изискуеми документи, които са на чужд език, се представят със заверен превод на български език съгласно чл. 49 от ППЗЕКПСОИТДУ.


Как правилно се попълва заявлението за издаване на разрешение за износ?

Образец № 38 съгласно чл. 35, ал. 1, т. 1 и чл. 38, ал. 1, т. 1 от ППЗЕКПСОИТДУ - Заявление за издаване на индивидуално разрешение за износ, индивидуално разрешение за трансфер на изделия и технологии с двойна употреба и за предоставяне на техническа помощ за военна крайна употреба

РАЗДЕЛ А

Клетка: (Изходящ № и дата на заявлението:) - горният ляв ъгъл на заявлението се попълва от заявителя.

Клетка: (Входящ № и дата на подаване на заявлението:) - горният десен ъгъл на заявлението се попълва от Министерството на икономиката.

Клетка 1 (Заявител):
Във всички клетки се попълва пълна и точна информация в зависимост от наименованието на клетката, в която се отразява:
- Име на фирмата или физическото лице:
- № на удостоверението за съответната дейност (№ на удостоверението за регистрация за износ и трансфер, издадено от министъра на икономиката)
- ЕИК – само за юридически лица
- Лична карта № и дата на издаване – само за физически лица
- Адрес на управление – пълен адрес; пощенски код; седалище; телефон; факс; мобилен телефон; e–mail.

Клетка 2 (Код на митническия режим)
Изписва се износ.

Клетка 3 (Условия на доставка: (INCOTERMS))
Отразява се кодът, съответстващ на условията на доставка. Например: EXW; FCA; FCA и т.н.

Клетка 4 (Вид на транспорта)
Отразява се с думи видът на транспорта, с който ще бъдат транспортирани стоките. Например: Шосеен, Железопътен, Авио и т.н.

Клетка 5 (Маршрут на движение на изделията)
Изписва се целият маршрут на движение на изделията - през кои държави преминава, включително се изписват и пунктовете на претоварване.

Клетка 6 (Заявена крайна употреба)
В клетката се изписва конкретното предназначение и крайната употреба на изделията по сделката.

Клетка 7 (Държава на крайната употреба)
Посочва се името на държавата, в която ще бъдат използвани изделията.
“Код“ е двубуквения ISO код.

Клетка 8 (Държава на получателя/ вносителя)
Посочва се името на държавата, в която получателят се явява вносител по сделката.
“Код на държавата“ е двубуквения ISO код.

Клетка 9 (Държава на настоящо или бъдещо местонахождение на изделията)
Посочва се името на държавата, от която изделията ще бъдат разположени преди да бъде извършен износа.
“Код“ е двубуквения ISO код.

Клетка 10 (Държава членка, в която изделията ще се поставят под митническа процедура)
Посочва се държавата, в която ще се оформи митническата процедура по сделката.
“Код на държавата“ е двубуквения ISO код.

Клетка 11 (Държава, от която се придобиват изделията)
Държавата, от която са закупени изделията, предмет на износ.
В клетка „Позиции” се посочват позициите на описаните в Клетка 19 изделия, в случай, че описанието на изделията продължава и в Раздел В1– те се описват по същия начин.
В клетка „Държава” се посочва името на държавата, от която са придобити изделията.
Клетка “Код на държавата“ е двубуквения ISO код.

Клетка 12 (Митническо учреждение при напускане на територията на Република България)
Посочват се името и кодът на митническия граничен пункт (ГКПП), от който изделията ще напуснат територията на Република България.

В клетката „Планирана дата на доставка” се изписва вероятната дата на експедиция на стоката.

РАЗДЕЛ Б

Клетка 13 (Износител/Изпращач)
Във всички клетки се изписва пълна и точна информация в зависимост от наименованието на клетката, в която се отразява:
- Име на фирмата или физическото лице
- № на удостоверението за съответната дейност (№ на удостоверението за регистрация за износ и трансфер, издадено от министъра на икономиката)
- ЕИК – само за юридически лица
- Лична карта № и дата на издаване – само за физически лица
- Адрес – пълен адрес; населено място; пощенски код
- Държава
- Код на държавата
- Телефон, факс, мобилен телефон, e – mail

Клетка 14 (Вносител/Получател)
Във всички клетки се изписва пълна и точна информация в зависимост от наименованието на клетката, в която се отразява:
- Име на фирмата или физическото лице
- № на документа за съответната дейност (износ, трансфер или предоставяне на техническа помощ)
- № на търговската регистрация
- Адрес – пълен адрес; населено място; пощенски код
- Държава
- Код на държавата
- Телефон, факс, e – mail

Клетка 15 (Краен потребител)
Във всички клетки се изписва пълна и точна информация в зависимост от наименованието на клетката, в която се отразява:
- Име на фирмата или физическото лице
- № на документа за съответната дейност (износ, трансфер или предоставяне на техническа помощ)
- № на търговската регистрация
- Адрес – пълен адрес; населено място; пощенски код
- Държава
- Код на държавата
- Телефон, факс, e – mail

Клетка 16 (Производител)
Във всички клетки се изписва пълна и точна информация в зависимост от наименованието на клетката, в която се отразява:
- Име на фирмата или физическото лице:
- № на документа за съответната дейност (износ, трансфер или предоставяне на техническа помощ)
- ЕИК – само за юридически лица. За чуждестранни лица се попълва № на търговската регистрация.
- Адрес – пълен адрес; населено място; пощенски код
- Държава
- Код на държавата
- Телефон, факс, e – mail

Клетка 17 (Други)
Попълва се в случай, че има друг участник в сделката, различен от гореописаните.
Във всички клетки се изписва пълна и точна информация в зависимост от наименованието на клетката, в която се отразява:
- Име на фирмата или физическото лице:
- № на документа за съответната дейност (износ, трансфер или предоставяне на техническа помощ)
- ЕИК – само за юридически лица. За чуждестранни лица се попълва № на търговската регистрация.
- Адрес – пълен адрес; населено място; пощенски код
- Държава
- Код на държавата
- Телефон, факс, e–mail
В клетка „Извършвана дейност по сделката” се изписва какво е участието на лицето в сделката.

Клетка 18 (Упълномощено лице)
Попълва се информация за лицето, което е упълномощено да подава и получава документи от Междуведомствената комисия.

РАЗДЕЛ В

Клетка 19 (Описание на изделията)
Във всички клетки се изписва пълна и точна информация в зависимост от наименованието на клетката, в която се отразява:
- Код на изделието – код по хармонизираната система или код по комбинираната номенклатура (митнически тарифен номер)
- Категория от СИТДУ – съгласно Приложение I на Регламент (ЕС) № 2021/821
- Мярка – например: кг, тон, брой.
- Количество
- Единична стойност
- Обща стойност – попълва се общата стойност на конкретното изделие.
При повече изделия – се попълва и Раздел В1.

В зависимост от изделието описанието трябва да съдържа: модел, CAS № или друг идентификационен номер.
Клетките „Валута по сделката”, „Обща стойност на сделката” и „Обща стойност в евро” се попълват на последната страница на Раздел В или В1.
„Обща стойност в евро” се изчислява по курса на БНБ към датата на подаване на заявлението.

РАЗДЕЛ Г

Клетки 20 – 25
Поставя се “х” в квадратчето с отговор „да” или „не”, в зависимост от целите, за които ще бъдат използвани изделията.

Клетка 26
Заявителят декларира за верността на информацията в заявлението.

Клетка 27 (Допълнителна информация)
Ако заявителят разполага с допълнителна информация за сделката, трябва да попълни поле 27 и съответните раздели.

Клетка 28 (Списък на приложените документи)
Изписват се наименованието, № и дата на издаване на приложените към заявлението документи.

Клетка 29 (Заявител)
Попълват се всички предвидени клетки:
- Име
- Длъжност
- Подпис
- Печат - полага се официален печат на фирмата.


Как правилно се попълва заявлението за издаване на глобално разрешение за износ?

Образец № 39 съгласно чл. 35, ал. 1, т. 1 и чл. 38, ал. 1, т. 1 от ППЗЕКПСОИТДУ - Заявление за издаване на глобално разрешение за износ и глобално разрешение за трансфер на изделия и технологии с двойна употреба

Клетка: (Изходящ № и дата на заявлението:) - горният ляв ъгъл на заявлението се попълва от заявителя.

Клетка: (Входящ № и дата на подаване на заявлението:) - горният десен ъгъл на заявлението се попълва от Министерство на икономиката.

Клетка 1 (Заявител):
Във всички клетки се изписва пълна и точна информация в зависимост от наименованието на клетката, в която се отразява:
- Име на фирмата или физическото лице
- № на удостоверението за съответната дейност (№ на удостоверение за регистрация за износ и трансфер на изделия с двойна употреба, издадено от министъра на икономиката)
- ЕИК – само за юридически лица
- Лична карта № и дата на издаване – само за физически лица
- Адрес на управление – пълен адрес: населено място, ж.к. , ул., № ; пощенски код; седалище
- Телефон, факс, мобилен тел. №, e–mail

Клетка 2 (Износител/Изпращач)
Във всички клетки се изписва пълна и точна информация в зависимост от наименованието на клетката, в която се отразява:
- Име на фирмата или физическото лице
- № на удостоверението за съответната дейност (№ на удостоверение за регистрация за износ и трансфер на изделия с двойна употреба, издадено от министъра на икономиката и енергетиката)
- ЕИК – само за юридически лица
- Лична карта № и дата на издаване – само за физически лица
- Адрес – пълен адрес; населено място; пощенски код
- Държава
- Код на държавата
- Телефон, факс, мобилен тел. №, e–mail

Клетка 3.1 (Вносител/Получател)
Във всички клетки се изписва пълна и точна информация в зависимост от наименованието на клетката, в която се отразява:
- Име на фирмата или физическото лице
- № на документ за съответната дейност
- № на търговската регистрация
- Адрес – пълен адрес; населено място; пощенски код
- Държава
- Код на държавата - двубуквения ISO код, в съответствие с изискванията на Регламент (ЕИО) № 1172/95 на Съвета.
- Телефон, факс, e–mail
При повече от един Получател, попълнете раздел А1.
В клетка „Получател на изделие №” се попълва съответният № на изделие от клетка 8.

Клетка 4.1 (Краен потребител)
Във всички клетки се изписва пълна и точна информация в зависимост от наименованието на клетката, в която се отразява:
- Име на фирмата или физическото лице
- № на документ за съответната дейност
- № на търговската регистрация
- Адрес – пълен адрес; населено място; пощенски код
- Държава
- Код на държавата - двубуквения ISO код, в съответствие с изискванията на Регламент (ЕИО) № 1172/95 на Съвета.
- Телефон, факс, e–mail
В клетка „Краен потребител на изделие №” се попълва съответният № на изделие от клетка 8.
В клетка „Заявена крайна употреба” се попълва информация крайният потребител на изделията за каква крайна употреба ще използва изделията.
При повече от един краен потребител, попълнете раздел А2.

Клетка 5.1 (Производител)
Във всички клетки се изписва пълна и точна информация в зависимост от наименованието на клетката, в която се отразява:
- Име на фирмата или физическото лице
- № на документ за съответната дейност (износ, трансфер или предоставяне на техническа помощ)
- ЕИК – само за юридически лица. За чуждестранни лица се попълва № на търговската регистрация.
- Адрес – пълен адрес; населено място; пощенски код
- Държава
- Код на държавата - двубуквения ISO код, в съответствие с изискванията на Регламент (ЕИО) № 1172/95 на Съвета.
- Телефон, факс, e–mail
В клетка „Производител на изделие №” се попълва номера на позицията на изделията от раздел Б, която се отнася за този производител.
При повече от един производител, продължете във Раздел А3.

Клетка 6.1 (Други)
Във всички клетки се изписва пълна и точна информация в зависимост от наименованието на клетката, в която се отразява:
- Име на фирмата или физическото лице
- № на документ за съответната дейност (износ, трансфер или предоставяне на техническа помощ)
- ЕИК – само за юридически лица. За чуждестранни лица се попълва № на търговската регистрация.
- Лична карта № и дата на издаване – само за физически лица
- Адрес – пълен адрес; населено място; пощенски код
- Държава
- Код на държавата - двубуквения ISO код, в съответствие с изискванията на Регламент (ЕИО) № 1172/95 на Съвета.
- Телефон, факс, e–mail
В клетка „Извършвана дейност по сделката” се изписва какво е участието на лицето в сделката.
При повече други участници в сделката, различни от описаните в 2-5, продължете във Раздел А4.

Клетка 7 (Упълномощено лице)
Попълва се информация за лицето, което е упълномощено да подава и получава документи от Междуведомствената комисия.
Във всички клетки се изписва пълна и точна информация в зависимост от наименованието на клетката, в която се отразява:
- Името на упълномощеното лице на заявителя
- Мобилен тел. №
- Длъжност
- Лична карта № и дата на издаване
- телефонен №
- факс №
- e-mail.

РАЗДЕЛ Б

Клетка 8 (Описание на изделията)
Във всички клетки се изписва пълна и точна информация в зависимост от наименованието на клетката, в която се отразява:
- Код на изделието – код по хармонизираната система или код по комбинираната номенклатура (митнически тарифен номер)
- Категория от СИТДУ – съгласно Приложение I на Регламент (ЕС) № 2021/821
- За вносител/получател № - попълва се номера на позицията на един вносител/получател от раздел Б1, който се отнася за това изделие.
- Количество
- Мярка – например: кг, тон, брой
- Обща стойност на изделията в евро
При повече изделия се попълва и Раздел В1.
В зависимост от изделието описанието трябва да съдържа: модел, CAS № или друг идентификационен номер.

Клетките „Валута по сделката”, „Обща стойност на сделката” и „Обща стойност в евро” се попълват на последната страница на Раздел В или В1.
„Обща стойност в евро” се изчислява по курса на БНБ към датата на подаване на заявлението.

РАЗДЕЛ В

Клетки 9 – 14
Поставя се “х” в квадратчето с отговор „да” или „не”, в зависимост от целите, за които ще бъдат използвани изделията.

Клетка 15
Заявителят декларира за верността на информацията в заявлението.

Клетка 16 (Допълнителна информация)
Попълва се, ако заявителя разполага с допълнителна информация за сделката.

Клетка 17 (Списък на приложените документи)
Изписват се наименованието, № и дата на издаване на приложените към заявлението документи.

Клетка 18 (Заявител)
Попълват се всички предвидени клетки:
- Име
- Длъжност
- Подпис
- Печат - полага се официален печат на фирмата.


Как правилно се попълват разрешенията за износ?

Образец № 40 - Разрешение за износ на изделия с двойна употреба съгласно чл. 35, ал. 1, т. 2 от ППЗЕКПСОИТДУ

Клетка 1 (Износител)
Изписва се точната информация, както следва:
- Име на фирмата или физическото лице
- ЕИК – само за юридически лица
- Лична карта № и дата на издаване – само за физически лица
- Адрес – пълен адрес, населено място, пощенски код

ЗабележкаКлетки 2, 3, 4 и 6 се попълват от издаващия орган.

Клетка 5 (Получател)
Изписва се точната информация, както следва:
- Име на фирмата или физическото лице
- Адрес – пълен адрес, населено място, пощенски код

Клетка 7 (Упълномощено лице / Представител (ако е различен от износителя))
Попълва се при условие, че е различен от износителя.
Изписва се точната информация, както следва:
- име на фирмата или физическото лице
- Адрес – пълен адрес, населено място, пощенски код

Клетка 8 (Държава на произход)
Посочва се името на държавата, в която е произведено изделието. Клетка “Код“ е двубуквения ISO код.

Клетка 9 (Държава на получаване)
Посочва се името на държавата, в която получателят се явява вносител по сделката. Клетка “Код“ е двубуквения ISO код.

Клетка 10 (Краен потребител (ако е различен от получателя))
Попълва се в случаите, когато крайният потребител е различен от посочения в клетка 5.
Изписва се точната информация, както следва:
- име на фирмата или физическото лице
- Адрес – пълен адрес, населено място, пощенски код

Клетка 11 (Държава членка, в която изделията се намират или ще бъдат разположени)
Посочва се името на държавата членка, в която изделията ще бъдат разположени преди да бъде извършен износа. Клетка “Код“ е двубуквения ISO код.

Клетка 12 (Държава членка, в която ще бъдат оформени митническите процедури)
Посочва се името на държавата членка, където е оформен износът на изделията. Клетка “Код“ е двубуквения ISO код.

Клетка 13 (Държава на крайно местоназначение)
Посочва се името на държавата, в която ще бъдат използвани изделията. Клетка “Код“ е двубуквения ISO код.

Клетка 14 (Описание на изделията)
Попълват се пълните наименования на изделията, предмет на износ. При необходимост описанието може да се даде в едно или повече приложения към тази форма (bis 1). Отбелязва се номера на приложените раздели. В зависимост от изделието, описанието трябва да съдържа: модел, CAS № или друг идентификационен номер.

Клетка 15 (Код по хармонизираната система или код по комбинираната номенклатура)
Попълва се митническия код на стоката, съгласно Регламент (ЕК) № 1549/2006 на Комисията от 17 октомври 2006 г. за изменение на приложение І към Регламент (ЕИО) № 2658/87 на Съвета относно тарифната и статистическа номенклатура и относно Общата митническа тарифа.

Клетка 16 (Категория от СИТДУ)
Попълва се категорията и съответния класификационен номер на изделията, съгласно Приложение I на Делегиран Регламент 2019/2199.

Клетка 17 (Валута и стойност)
Отразява се общата стойност и съответния трибуквен код на валутата на сделката.

Клетка 18 (Количество)
Отразява се количеството на изделията по сделката.

Клетка 19 (Крайна употреба)
В клетката се изписва конкретното предназначение и крайната употреба на изделията по сделката.

Клетка 20 (Договор дата)
Попълва се № и дата на договора, във връзка с който се осъществява сделката.

Клетка 21 (Митнически режим износ)
Попълва се двуцифрен код, съгласно Класификатора на режимите и други направления и процедури.

Клетка 22 (Допълнителна информация от издаващия орган)
Попълва се от издаващия орган.

ТАБЛИЦА - Важно: За всяко едно от изделията се попълва отделна таблица, включваща клетките от 23 до 27 включително.

Клетка 23 (нетно количество/ стойност (нетна маса/или друга мерна единица, като се укаже каква е тя))
Изписва се цялото нетно количество на изделието със съответния идентификационен код – например: кг, м3, метър линеен и др. и стойност на изделието.

Клетка 24 (С числа)
В част 1 на колона 24 се записва оставащото количество на изделието, а в част 2 на колона 24 се записва количеството на осъществения износ в този случай.

Клетка 25 (С думи изнесено количество/стойност)
Изписва се с думи, количеството и стойността на изнесеното изделие.

Клетка 26 (Митнически документ, вид и номер и дата на осъществяване на износа)
Попълва се вида, номера и датата на митническия документ, с който е осъществен износа. Например: митническа декларация.

Клетка 27 (Държава-членка на осъществяване на износа, име, подпис, печат)
Попълва се името на държавата членка, където се оформят митническите процедури по износа, като се полага печат и подпис на контролния орган в държавата членка.


Как правилно се попълва декларацията за износ по генерално разрешение на общността?

Образец № 37 съгласно чл. 34, ал. 2 от ППЗЕКПСОИТДУ

Клетка: (Изходящ № и дата на декларацията:) - горният ляв ъгъл на декларацията се попълва от износителя.

Клетка: (Входящ № и дата на подаване на декларацията:) - горният десен ъгъл на декларацията се попълва от Министерство на икономиката.

Клетка I (От износител)
Във всички клетки се изписва пълна и точна информация в зависимост от наименованието на клетката, в която се отразява:
- Име на износителя
- ЕИК – само за юридически лица
- Лична карта № и дата на издаване – само за физически лица
- Адрес – пълен адрес; населено място, пощенски код
- Мобилен телефон, телефон, факс, e – mail

В клетка „Номер на Генерално разрешение на Общността за износ” – попълва се номера на генералното разрешение на Съюза за износ (ЕС 001, ЕС 002, ЕС 003, ЕС 004, ЕС 005, ЕС 006).

Клетка II (таблица)
Във всички клетки се попълва пълна и точна информация в зависимост от наименованието на клетката, в която се отразява:
- Позиция от СИТДУ – съгласно Приложение I на Регламент (ЕС) № 2021/821
- Описание на изделията - в зависимост от изделието описанието трябва да съдържа: модел, CAS № или друг идентификационен номер.
- Мярка – например: кг, тон, брой
- Количество
При повече изделия се попълва и таблицата в Раздел А1.

Клетка III (Вносител)
Във всички клетки се попълва пълна и точна информация в зависимост от наименованието на клетката, в която се отразява:
- Име на фирмата или физическото лице
- № на документа за съответната дейност
- Адрес – пълен адрес; населено място, пощенски код
- Държава
- Код на държавата - двубуквения ISO код
- Мобилен телефон, телефон, факс, e – mail

В клетка „Получател на изделие №” – попълва се № на изделието от Клетка II.

Клетка IV (Краен потребител)
Във всички клетки се попълва пълна и точна информация в зависимост от наименованието на клетката, в която се отразява:
- Име на фирмата или физическото лице:
- № на документа за съответната дейност
- Адрес – пълен адрес; населено място, пощенски код
- Държава
- Код на държавата - двубуквения ISO код
- Мобилен телефон, телефон, факс, e – mail

В клетка „Краен потребител на изделие №” – попълва се № на изделието от Клетка II.

В клетка „Крайна употреба” – изписва се крайната употреба на изделията.

В клетка „Митническо учреждение на оформяне на износа” – посочва се името и кода на митническия граничен пункт (ГКПП), от който изделията ще напуснат територията на Република България.

Клетка V - попълва се от износителя
Попълват се всички предвидени клетки:
- Име
- Длъжност
- Подпис
- Печат - полага се официален печат на фирмата.
 
 

    Контакти
   
    Карта на сайта
   
 
All Rights Reserved 2005 - Copyright & Disclaimer