Начало   Предстоящи събития    Помощ
 
 
Задължения на лицата, извършващи дейности с продукти, свързани с отбраната
 
Лицата, извършващи дейности с продукти, свързани с отбраната, са длъжни:
1. да въведат вътрешни правила за организацията и контрола на извършваните от тях дейности по ред, определен с правилника за прилагане на Закона за експортния контрол на продукти, свързани с отбраната, и на изделия и технологии с двойна употреба (ЗЕКПСОИТДУ);
2. да водят отделен регистър за сделките, които сключват по ЗЕКПСОИТДУ, и да съхраняват за срок, не по-кратък от 10 години, търговските, транспортните и други документи, свързани с осъществяването на съответната дейност, съдържащи информация и данни за:
а) описанието на продуктите, свързани с отбраната, съответните им класификации съгласно Списъка на продуктите, свързани с отбраната, и идентификация като сериен номер, сертификат, спецификация;
б) количеството и стойността им;
в) датите на осъществяване на сделките;
г) името и адреса на износителя, доставчика и вносителя или получателя, както и на неговия
представител, отговорен за изпълнението на задълженията по сделката;
д) крайната употреба и крайния потребител на продуктите, свързани с отбраната;
е) документи, потвърждаващи, че информацията относно ограниченията за износ, включително такива, с които е обвързано разрешение за трансфер, е предадена на вносителя или получателя на продукта, свързан с
отбраната;
3. при поискване от контролните органи по ЗЕКПСОИТДУ да предоставят информацията и данните по т. 2 и да оказват съдействие при извършване на проверки от тях;
4. в определените срокове да представят на Междуведомствената комисия информацията и документите, изисквани по ЗЕКПСОИТДУ и правилника за прилагането му, свързани с изпълнението на разрешените от нея
дейности;
5. да спазват условията, при които е разрешена тази дейност;
6. незабавно да информират за всяка промяна в обстоятелствата по т. 2;
7. да отбелязват на документите по т. 2 и на документа, представян пред митническите органи, номера на издаденото разрешение или удостоверение.
При изискване от Междуведомствената комисия износителите на продукти, свързани с отбраната, са длъжни да включват във външнотърговския договор клауза или във фактурата по продажбата текст, задължаващи вносителя, получателя и/или крайния потребител да не прехвърля или реекспортира продукти, свързани с отбраната, на други физически или юридически лица без писменото съгласие на:
1. Междуведомствената комисия или националния компетентен орган на държавата - в случай на последващ реекспорт, при износ или трансфер за държави, които участват във Васенаарската договореност;
2. Междуведомствената комисия при износ за държави, които не участват във Васенаарската
договореност.

Доставчиците на продукти, свързани с отбраната, са длъжни да включват във външнотърговския договор клауза или във фактурата по продажбата текст, с които информират получателите за условията и реда
на разрешението за трансфер и за наложени ограничения, отнасящи се до крайната употреба или износа на продукти, свързани с отбраната.

За удостоверяване на крайната употреба и крайния потребител лицата, извършващи износ на продукти, свързани с отбраната за държави, невключени в приложението на ЗЕКПСОИТДУ, представят пред Междуведомствената комисия сертификат за крайна употреба и краен потребител и/или международен сертификат за внос, издадени от компетентните органи на държавата на крайния потребител.
За удостоверяване на крайната употреба и крайния потребител лицата, извършващи износ за държави, включени в приложението, или трансфер с индивидуално или глобално разрешение за трансфер на продукти, свързани с отбраната, представят пред Междуведомствената комисия сертификат за крайна употреба и краен потребител и/или заявление за крайна употреба и краен потребител, и/или международен сертификат за внос, издадени от компетентните органи на държавата на крайния потребител.

При поискване от Междуведомствената комисия износителят е длъжен да включи в договора клауза, позволяваща физическа проверка от оправомощени от нея лица на доставката в държавата на крайния потребител.

При поискване от Междуведомствената комисия износителите на продукти, свързани с отбраната, са длъжни да представят удостоверение за осъществена доставка или еквивалентен документ, издаден или заверен от компетентен орган на държавата на крайния потребител и потвърждаващ осъществяването на доставката.

При подаване на заявление за износ на продукти, свързани с отбраната, получени в резултат на трансфер, заявителите са длъжни да информират Междуведомствената комисия за наличието на ограничения за износ, с които е обвързан трансферът и които са наложени от държавата, издала разрешението за трансфер, както и за това, че те са спазили условията на тези ограничения, включително че са получили съгласие от държавата на доставчика.

Доставчиците на продукти, свързани с отбраната, са длъжни писмено да информират
Междуведомствената комисия 10 дни преди използването от тях за първи път на публикувано от нея национално генерално разрешение за трансфер.


Превозвачите по чл. 8, ал. 1 от ЗЕКПСОИТДУ са длъжни при поискване от контролните органи по закона да предоставят копие от разрешението за трансфер или основанията за неиздаване на такова.

Износителите на продукти, свързани с отбраната, са длъжни да представят разрешението за износ в митническото учреждение, в което се извършват митническите формалности по износа.

Лице, на което е издадено разрешение, е длъжно да върне в Междуведомствената комисия оригинала на разрешението след изпълнението на сделката или след изтичане срока на валидността му, но не по-късно от 14 дни след изтичане срока на разрешението. Лицето, на което е издадено разрешението, уведомява Междуведомствената комисия, в случай че разрешението няма да се използва. В такъв случай лицето връща издаденото разрешение в Междуведомствената комисия преди изтичане срока на валидност.
 
 

    Контакти
   
    Карта на сайта
   
 
All Rights Reserved 2005 - Copyright & Disclaimer