Начало   Предстоящи събития    Помощ
 
 
Как правилно се попълват документи за извършване на външнотърговски дейности с продукти, свързани с отбраната
 
• Заявление за издаване на лиценз за износ, внос и транспортиране на продукти, свързани с отбраната и удостоверение за регистрация за трансфер на продукти, свързани с отбраната
Със заявлението може да кандидатствате за лиценз за износ, внос и транспортиране на продукти, свързани с отбраната, също както и регистриране за трансфер на продукти, свързани с отбраната. Състои се от таблици със сиви и бели полета, като сивите са указателни и не подлежат на корекция, информацията, която се изисква с указателните (сиви) полета, се попълва в белите полета на документа.
I. Заявител – дава се информация за заявителя съгласно указателните полета (име, ЕИК, телефон, адрес и т.н.).
II. Упълномощено лице – описва се името, длъжността и т.н. на упълномощеното лице, което ще подава заявлението (от списъка на упълномощените лица на фирмата), в случаите, когато има такова.
III. Приложени документи - в последните две колони се описва номерът и датата на приложените документи.
IV. Под декларативния текст заявителят описва името, длъжността си и полага подпис и печат на фирмата.
V. Допълнителна информация – помощно поле, в което заявителят може да опише информация, която счита за важна и не е намерила място в заявлението. Полето може да изпълнява и функцията на обяснително писмо, записка или подобен документ, когато се налага предоставянето на подобна информация.

• Заявление за регистрация за брокерска дейност с продукти, свързани с отбраната
Със заявлението може да кандидатствате за регистриране за брокерска дейност с продукти, свързани с отбраната. Състои се от таблици със сиви и бели полета, като сивите са указателни и не подлежат на корекция, информацията, която се изисква с указателните (сиви) полета се попълва в белите полета на документа.
I. Заявител – маркира се типа на заявителя и се попълва информация за него съгласно указателните полета (име, ЕИК/№ на документ за самоличност, телефон, адрес и т.н.).
II. Упълномощено лице – описва се името, длъжността, и т.н. на упълномощеното лице което ще подава заявлението (от списъка на упълномощените лица на фирмата), в случаите, когато има такова.
III. Приложени документи – в последните две колони се описва номерът и датата на приложените документи.
IV. Допълнителна информация – помощно поле, в което заявителят може да опише информация, която счита за важна и не е намерила място в заявлението. Полето може да изпълнява и функцията на обяснително писмо, записка или подобен документ, когато се налага предоставянето на подобна информация.
V. Под декларативния текст заявителят описва името, длъжността си и полага подпис (и печат за физически и юридически лица, регистрирани по реда на Търговския регистър)

• Заявление за сертифициране на получатели на продукти, свързани с отбраната
Със заявлението може да кандидатствате за сертифициране на получатели на продукти, свързани с отбраната. Състои се от таблици със сиви и бели полета, като сивите са указателни и не подлежат на корекция, информацията, която се изисква с указателните (сиви) полета се попълва в белите полета на документа. Заявлението съдържа и инструкция за съдържанието на предоставяните документи, описващи въведените правила за организация и контрол.
I. Заявител – дава се информация за заявителя съгласно указателните полета (име, ЕИК, телефон, адрес и т.н.).
II. Упълномощено лице – описва се името, длъжността, и т.н. на упълномощеното лице което ще подава заявлението (от списъка на упълномощените лица на фирмата), в случаите, когато има такова.
III. Приложени документи – в последните две колони се описва номерът и датата на приложените документи.
IV. Допълнителна информация – помощно поле, в което заявителят може да опише информация, която счита за важна и не е намерила място в заявлението. Полето може да изпълнява и функцията на обяснително писмо, записка или подобен документ, когато се налага предоставянето на подобна информация.
V. Под декларативния текст заявителят описва името, длъжността си и полага подпис и печат на фирмата.

• Заявление за издаване на индивидуално разрешение за износ, индивидуално разрешение за внос и индивидуално разрешение за трансфер на продукти, свързани с отбраната
Със заявлението може да кандидатствате за издаване на индивидуално разрешение за износ, индивидуално разрешение за внос и индивидуално разрешение за трансфер. Състои се от таблици със сиви и бели полета, като сивите са указателни и не подлежат на корекция, информацията, която се изисква с указателните (сиви) полета, се попълва в белите полета на документа.
1. Заявител – дава се информация за заявителя съгласно указателните полета (име, ЕИК, телефон, адрес и т.н.).
2.Код на митническата процедура – двубуквеният код, допълнен с двуцифрения код на процедурата съгласно Наредба №17 от 13.12.2006г. за прилагане на разпоредбите на Приложение №37 и Приложение №38 от Регламент на Комисията относно писмено деклариране чрез Единния административен документ, в случаите, когато има такава процедура. Видовете процедури са: EX; IM; EU и CO, видовете двуцифрени кодове са 10,11,76,31,21 и т.н.
3.Условия на доставка – трибуквеният код на условията на доставка съгласно Наредба №17 от 13.12.2006г. за прилагане на разпоредбите на Приложение №37 и Приложение №38 от Регламент на Комисията относно писмено деклариране чрез Единния административен документ.
4.Вид на транспорта – двуцифреният код на видовете транспорт съгласно Наредба №17 от 13.12.2006г. за прилагане на разпоредбите на Приложение №37 и Приложение №38 от Регламент на Комисията относно писмено деклариране чрез Единния административен документ. Клетка 4 се състои от две части, в случаите, когато се сменя транспортът, се попълва и втората клетка със съответния двуцифрен код.
5.Маршрут на движение на изделията – описва се маршрутът на движение на изделията (през кои държави преминава), включително и пунктовете на претоварване.
6.Заявена крайна употреба – посочват се достатъчно детайлно конкретното предназначение и крайната употреба на изделията от заявлението.
7.Държава на крайна употреба – държавата, в която ще бъде реализирана крайната употреба. Двубуквеният код на държавите е съгласно Наредба №17 от 13.12.2006г. за прилагане на разпоредбите на Приложение №37 и Приложение №38 от Регламент на Комисията относно писмено деклариране чрез Единния административен документ.
8.Държава на получателя/вносителя – посочва се държавата, в която изделията ще бъдат внесени. Двубуквеният код на държавите е съгласно Наредба №17 от 13.12.2006г. за прилагане на разпоредбите на Приложение №37 и Приложение №38 от Регламент на Комисията относно писмено деклариране чрез Единния административен документ.
9.Държава на настоящото местонахождение на изделията – посочва се държавата, в която изделията се намират преди извършването на сделката. Двубуквеният код на държавите е съгласно Наредба №17 от 13.12.2006г. за прилагане на разпоредбите на Приложение №37 и Приложение №38 от Регламент на Комисията относно писмено деклариране чрез Единния административен документ.
10. Държава, от която са придобити изделията – в тази клетка се описват държавите, от които са придобити изделията. В колоната „Позиции” се попълват позициите на изделията по заявлението, а в колоната „Държава” държавата, от която са придобити. В случаите, когато всички са придобити от една държава, в колона „Позиции” се вписват всички, или например 1-7 когато изделията са седем. Кодът на държавата е двубуквеният й код.
11. Митническо учреждение – В случаите, в които има митническа процедура, се посочва в кое митническо учреждение ще се учреди тя. „Планирана дата на доставка” се изписва вероятната дата на доставката.
12. Износител/изпращач - дава се информация за износителя/изпращача съгласно указателните полета (име, ЕИК, телефон, адрес и т.н.).
13. Вносител/получател - дава се информация за вносителя/получателя съгласно указателните полета (име, ЕИК, телефон, адрес и т.н.).
14. Краен потребител - дава се информация за крайния потребител съгласно указателните полета (име, адрес, телефон, и т.н.).
15.Производител - дава се информация за производителя съгласно указателните полета (име, ЕИК, телефон, адрес и т.н.). В случаите, когато производителите са повече от един се продължава в раздел Б1.
16. Брокер - дава се информация за брокера съгласно указателните полета (име, телефон, адрес и т.н.), в случаите, в които има брокер.
17. Други - дава се информация за други участници в сделката, (различни от гореописаните) съгласно указателните полета (име, телефон, адрес и т.н.), в случаите, в които има такива. В случаите, когато тези участници са повече от един, се продължава в раздел Б2.
18. Упълномощено лице – Попълва се името на лицето, което е упълномощено да подава и получава документи от Междуведомствената комисия.
19. Описание на изделията – Във всички клетки се изписва пълна и точна информация в зависимост от наименованието на колоните. В последната колона от таблицата „Обща стойност в евро” се попълва общата стойност на изделията по позиции. При повече изделия се попълва раздел В1. Клетките „Валута по сделката”, „Обща стойност на изделията” и „Обща стойност на изделията в евро” се попълват на последната страница на раздел В или В1. „Обща стойност на изделията в евро” се изчислява по курса на БНБ към датата на подаване на заявлението.
20-25. Поставя се „х” в квадратчето с отговор „да” или „не”, в зависимост от целите, за които ще бъдат използвани изделията и информация, касаеща начина на придобиване и наличие на ограничения.
26. Декларативен текст, с който заявителя декларира верността на информацията на заявлението.
27. Номер на предхождащо разрешение за изделията по заявлението – попълва се номерът на разрешението в случаите, в които издадено предходно разрешение има отношение към изделията по заявлението.
28. Номер и дата на издавани сертификати за изделията по заявлението – изписват се номерата и датите на сертификатите, издавани по тази сделка.
29. Допълнителна информация - помощно поле, в което заявителя може да опише информация, която счита за важна и не е намерила място в заявлението. Полето може да изпълнява и функцията на обяснително писмо, записка или подобен документ, когато се налага предоставянето на подобна информация.
30. Списък на приложените документи – изписват се наименованието, № и дата на издаване на приложените към заявлението документи.
31. Заявител – попълва се информация за името и длъжността на заявителя, който се подписва и подпечатва с официалния печат на фирмата.

• Индивидуално разрешение за износ на продукти, свързани с отбраната
Разрешението се състои от таблици със сиви и бели полета, като сивите са указателни и не подлежат на корекция, информацията, която се изисква с указателните (сиви) полета се попълва в белите полета на документа.
1.Износител - дава се информация за износителя (име на фирмата, телефон, адрес и т.н.).
2, 3, 4, 6 и 15 – попълват се от издаващия орган.
5. Вносител - дава се информация за вносителя (име на фирмата, телефон, адрес и т.н.).
7. Други участници - дава се информация за други участници в сделката (различни от описаните) съгласно указателните полета (име, телефон, адрес и т.н.), в случаите, в които има такива.
8. Държава на произход – посочва се името на държавата, в която е произведено изделието. ”Код” е двубуквеният код на държавата.
9. Държава на получаване – посочва се името на държавата на вносителя по сделката.
10. Краен потребител - дава се информация за крайния потребител (име, телефон, адрес и т.н.).
11. Държава на крайно получаване - посочва се името на държавата на крайния потребител. „Код” е двубуквеният код на държавата.
12. Описание на изделията – във всички клетки се изписва пълна и точна информация в зависимост от наименованието на колоните. В последната колона от таблицата „Обща стойност” се попълва общата стойност на изделията по позиции, като стойността е във валутата по сделката (по външнотърговски документ). При повече изделия се попълва раздел А1. Клетките „Валута по сделката”, „Обща стойност на изделията” и „Обща стойност в евро” се попълват на последната страница на раздел А или А1. „Общата стойност в евро” се изчислява по курса на БНБ към датата на подаване на заявлението.
13. Договор дата – попълва се № и дата на договора (поръчка), за реализирането на който се изисква разрешение.
14. Митническа процедура - двубуквеният код, допълнен с двуцифрения код на процедурата съгласно Наредба №17 от 13.12.2006г. за прилагане на разпоредбите на Приложение №37 и Приложение №38 от Регламент на Комисията относно писмено деклариране чрез Единния административен документ, в случаите, когато има такава процедура. Видовете процедури са: EX; IM; EU и CO, видовете двуцифрени кодове са 10,11,76,31,21 и т.н.
15. Допълнителна информация от издаващия орган – попълва се от издаващия орган.

• Индивидуално разрешение за внос на продукти, свързани с отбраната
Разрешението се състои от таблици със сиви и бели полета, като сивите са указателни и не подлежат на корекция, информацията, която се изисква с указателните (сиви) полета се попълва в белите полета на документа.
1.Вносител - дава се информация за вносителя (име на фирмата, телефон, адрес и т.н.).
2, 3, 4, 6 и 15 – попълват се от издаващия орган.
5. Износител - дава се информация за износителя (име на фирмата, телефон, адрес и т.н.).
7. Други участници - дава се информация за други участници в сделката (различни от описаните) съгласно указателните полета (име, телефон, адрес и т.н.), в случаите, в които има такива.
8. Държава на произход – посочва се името на държавата, в която е произведено изделието. ”Код” е двубуквеният код на държавата.
9. Държава на получаване – посочва се името на държавата на вносителя по сделката.
10. Краен потребител - дава се информация за крайния потребител (име, телефон, адрес и т.н.).
11. Държава на крайно получаване - посочва се името на държавата на крайния потребител. „Код” е двубуквеният код на държавата.
12. Описание на изделията – във всички клетки се изписва пълна и точна информация в зависимост от наименованието на колоните. В последната колона от таблицата „Обща стойност” се попълва общата стойност на изделията по позиции, като стойността е във валутата по сделката (по външнотърговски документ). При повече изделия се попълва раздел А1. Клетките „Валута по сделката”, „Обща стойност на изделията” и „Обща стойност в евро” се попълват на последната страница на раздел А или А1. „Общата стойност в евро” се изчислява по курса на БНБ към датата на подаване на заявлението.
13. Договор дата – попълва се № и дата на договора (поръчка), за реализирането на който се изисква разрешение.
14. Митническа процедура - двубуквеният код, допълнен с двуцифрения код на процедурата съгласно Наредба №17 от 13.12.2006г. за прилагане на разпоредбите на Приложение №37 и Приложение №38 от Регламент на Комисията относно писмено деклариране чрез Единния административен документ, в случаите, когато има такава процедура. Видовете процедури са: EX; IM; EU и CO, видовете двуцифрени кодове са 10,11,76,31,21 и т.н.
15. Допълнителна информация от издаващия орган – попълва се от издаващия орган.

• Индивидуално разрешение за трансфер на продукти, свързани с отбраната
Разрешението се състои от таблици със сиви и бели полета, като сивите са указателни и не подлежат на корекция, информацията, която се изисква с указателните (сиви) полета се попълва в белите полета на документа.
1.Изпращач - дава се информация за изпращача (име на фирмата, телефон, адрес и т.н.).
2, 3, 4, 6 и 14 – попълват се от издаващия орган.
5. Получател - дава се информация за получателя (име на фирмата, телефон, адрес и т.н.).
7. Други участници - дава се информация за други участници в сделката (различни от описаните) съгласно указателните полета (име, телефон, адрес и т.н.), в случаите, в които има такива.
8. Държава на произход – посочва се името на държавата, в която е произведено изделието. ”Код” е двубуквеният код на държавата.
9. Държава на получаване – посочва се името на държавата на вносителя по сделката.
10. Краен потребител - дава се информация за крайния потребител (име, телефон, адрес и т.н.).
11. Държава на крайно получаване - посочва се името на държавата на крайния потребител. „Код” е двубуквеният код на държавата.
12. Описание на изделията – във всички клетки се изписва пълна и точна информация в зависимост от наименованието на колоните. В последната колона от таблицата „Обща стойност” се попълва общата стойност на изделията по позиции, като стойността е във валутата по сделката (по външнотърговски документ). При повече изделия се попълва раздел А1. Клетките „Валута по сделката”, „Обща стойност на изделията” и „Обща стойност в евро” се попълват на последната страница на раздел А или А1. „Общата стойност в евро” се изчислява по курса на БНБ към датата на подаване на заявлението.
13. Договор дата – попълва се № и дата на външнотърговски документ, за реализирането на който се изисква разрешение.
14. Допълнителна информация от издаващия орган – попълва се от издаващия орган.

• Заявление за издаване на глобално разрешение за износ и глобално разрешение за трансфер на продукти, свързани с отбраната
Със заявлението може да кандидатствате за издаване на глобално разрешение за износ или глобално разрешение за трансфер на продукти, свързани с отбраната. Състои се от таблици със сиви и бели полета, като сивите са указателни и не подлежат на корекция, информацията, която се изисква с указателните (сиви) полета, се попълва в белите полета на документа.
1. Заявител – дава се информация за заявителя съгласно указателните полета (име, ЕИК, телефон, адрес и т.н.).
2. Износител/изпращач - дава се информация за износителя/изпращача съгласно указателните полета (име, ЕИК, телефон, адрес и т.н.).
3. Вносител/получател - дава се информация за вносителя/получателя съгласно указателните полета (име, ЕИК, телефон, адрес и т.н.). В случаите, когато вносителите/получателите са повече от един се продължава в раздел А1.
4. Краен потребител - дава се информация за крайния потребител съгласно указателните полета (име, адрес, телефон, и т.н.). В случаите, когато крайните потребители са повече от един се продължава в раздел А2.
5. Производител - дава се информация за производителя съгласно указателните полета (име, ЕИК, телефон, адрес и т.н.). Попълва се номера на позицията на изделието от раздел Б, за което се отнася този производител. В случаите, когато производителите са повече от един се продължава в раздел А3.
6. Други - дава се информация за други участници в сделката, (различни от гореописаните) съгласно указателните полета (име, телефон, адрес и т.н.), в случаите, в които има такива. В случаите, когато тези участници са повече от един, се продължава в раздел А4.
7. Упълномощено лице – попълва се името на лицето, което е упълномощено да подава и получава документи от Междуведомствената комисия.
8.1., 8.2., 8.3. и т.н. Описание на изделието – във всички клетки се изписва пълна и точна информация в зависимост от наименованието на колоните, отнасяща се за конкретното изделие. В последната колона от таблицата „За вносител/получател №” се попълва номера на позицията на един вносител/получател от раздела А/А1, за който се отнася това изделие. В клетките „Стойност на изделията” и „Обща стойност на изделията в евро” се попълва общата стойност на изделията по позиции. При повече изделия се попълва раздел Б1. Клетките „Валута по сделката”, „Обща стойност на изделията” и „Обща стойност на изделията в евро” се попълват на последната страница на раздел Б или Б1. „Обща стойност на изделията в евро” се изчислява по курса на БНБ към датата на подаване на заявлението.
9-14. Поставя се „х” в квадратчето с отговор „да” или „не”, в зависимост от целите, за които ще бъдат използвани изделията и информация, касаеща начина на придобиване и наличие на ограничения.
15. Декларативен текст, с който заявителя декларира верността на информацията на заявлението.
16. Номер на предхождащо разрешение за изделията по заявлението – попълва се номерът на разрешението в случаите, в които издадено предходно разрешение има отношение към изделията по заявлението.
17. Номер и дата на издавани сертификати за изделията по заявлението – изписват се номерата и датите на сертификатите, издавани по тази сделка.
18. Допълнителна информация - помощно поле, в което заявителя може да опише информация, която счита за важна и не е намерила място в заявлението. Полето може да изпълнява и функцията на обяснително писмо, записка или подобен документ, когато се налага предоставянето на подобна информация.
19. Списък на приложените документи – изписват се наименованието, № и дата на издаване на приложените към заявлението документи.
20. Заявител – попълва се информация за името и длъжността на заявителя, който се подписва и подпечатва с официалния печат на фирмата.

• Глобално разрешение за износ на продукти, свързани с отбраната
Разрешението се състои от таблици със сиви и бели полета, като сивите са указателни и не подлежат на корекция, информацията, която се изисква с указателните (сиви) полета се попълва в белите полета на документа.
1. Износител - дава се информация за износителя (име на фирмата, телефон, адрес и т.н.).
2, 3, 5, 6 и 8 – попълват се от издаващия орган.
4.1., 4.2., 4.3. и т.н. Вносител - дава се информация за вносителя (име на фирмата, телефон, адрес и т.н.). В случаите, когато вносителите са повече от четири се продължава в раздел А2.
7. Описание на изделията – във всички клетки се изписва пълна и точна информация в зависимост от наименованието на колоните. В колоната от таблицата „За вносител №” се попълва номера на позицията на един износител от раздела А/А1, за който се отнася това изделие. В последната колона от таблицата „Общата стойност в евро” се изчислява по курса на БНБ към датата на подаване на заявлението.
8. Допълнителна информация от издаващия орган – попълва се от издаващия орган.

• Глобално разрешение за трансфер на продукти, свързани с отбраната
Разрешението се състои от таблици със сиви и бели полета, като сивите са указателни и не подлежат на корекция, информацията, която се изисква с указателните (сиви) полета се попълва в белите полета на документа.
1. Изпращач - дава се информация за изпращача (име на фирмата, телефон, адрес и т.н.).
2, 3, 5, 6 и 8 – попълват се от издаващия орган.
4.1., 4.2., 4.3. и т.н. Получател - дава се информация за получателя (име на фирмата, телефон, адрес и т.н.). В случаите, когато получателите са повече от четири се продължава в раздел А2.
7. Описание на изделията – във всички клетки се изписва пълна и точна информация в зависимост от наименованието на колоните. В колоната от таблицата „За получател №” се попълва номера на позицията на един получател от раздела А/А2, за който се отнася това изделие. В последната колона от таблицата „Общата стойност в евро” се изчислява по курса на БНБ към датата на подаване на заявлението.
8. Допълнителна информация от издаващия орган – попълва се от издаващия орган.

• Заявление за издаване на глобално разрешение за внос на продукти, свързани с отбраната
Със заявлението може да кандидатствате за издаване на глобално разрешение за внос на продукти, свързани с отбраната. Състои се от таблици със сиви и бели полета, като сивите са указателни и не подлежат на корекция, информацията, която се изисква с указателните (сиви) полета, се попълва в белите полета на документа.
1. Заявител – дава се информация за заявителя съгласно указателните полета (име, ЕИК, телефон, адрес и т.н.).
2. Вносител - дава се информация за вносителя съгласно указателните полета (име, ЕИК, телефон, адрес и т.н.).
3. Износител - дава се информация за износителя съгласно указателните полета (име, № на търговска регистрация, телефон, адрес и т.н.). В случаите, когато износителите са повече от един се продължава в раздел А1.
4. Краен потребител - дава се информация за крайния потребител съгласно указателните полета (име, адрес, телефон, и т.н.). В случаите, когато крайните потребители са повече от един се продължава в раздел А2.
5. Производител - дава се информация за производителя съгласно указателните полета (име, ЕИК, телефон, адрес и т.н.). Попълва се номера на позицията на изделието от раздел Б, за което се отнася този производител. В случаите, когато производителите са повече от един се продължава в раздел А3.
6. Други - дава се информация за други участници в сделката, (различни от гореописаните) съгласно указателните полета (име, телефон, адрес и т.н.), в случаите, в които има такива. В случаите, когато тези участници са повече от един, се продължава в раздел А4.
7. Упълномощено лице – попълва се името на лицето, което е упълномощено да подава и получава документи от Междуведомствената комисия.
8.1., 8.2., 8.3. и т.н. Описание на изделието – във всички клетки се изписва пълна и точна информация в зависимост от наименованието на колоните, отнасяща се за конкретното изделие. В последната колона от таблицата „От износител №” се попълва номера на позицията на един износител от раздела А/А1, за който се отнася това изделие. В клетките „Стойност на изделията” и „Обща стойност на изделията в евро” се попълва общата стойност на изделията по позиции. При повече изделия се попълва раздел Б1. Клетките „Валута по сделката”, „Обща стойност на изделията” и „Обща стойност на изделията в евро” се попълват на последната страница на раздел Б или Б1. „Обща стойност на изделията в евро” се изчислява по курса на БНБ към датата на подаване на заявлението.
9-14. Поставя се „х” в квадратчето с отговор „да” или „не”, в зависимост от целите, за които ще бъдат използвани изделията и информация, касаеща начина на придобиване и наличие на ограничения.
15. Декларативен текст, с който заявителя декларира верността на информацията на заявлението.
16. Номер на предхождащо разрешение за изделията по заявлението – попълва се номерът на разрешението в случаите, в които издадено предходно разрешение има отношение към изделията по заявлението.
17. Номер и дата на издавани сертификати за изделията по заявлението – изписват се номерата и датите на сертификатите, издавани по тази сделка.
18. Допълнителна информация - помощно поле, в което заявителя може да опише информация, която счита за важна и не е намерила място в заявлението. Полето може да изпълнява и функцията на обяснително писмо, записка или подобен документ, когато се налага предоставянето на подобна информация.
19. Списък на приложените документи – изписват се наименованието, № и дата на издаване на приложените към заявлението документи.
20. Заявител – попълва се информация за името и длъжността на заявителя, който се подписва и подпечатва с официалния печат на фирмата.

• Глобално разрешение за внос на продукти, свързани с отбраната
Разрешението се състои от таблици със сиви и бели полета, като сивите са указателни и не подлежат на корекция, информацията, която се изисква с указателните (сиви) полета се попълва в белите полета на документа.
1. Вносител - дава се информация за вносителя (име на фирмата, телефон, адрес и т.н.).
2, 3, 5, 6 и 8 – попълват се от издаващия орган.
4.1., 4.2., 4.3. и т.н. Износител - дава се информация за износителя (име на фирмата, телефон, адрес и т.н.). В случаите, когато износителите са повече от четири се продължава в раздел А2.
7. Описание на изделията – във всички клетки се изписва пълна и точна информация в зависимост от наименованието на колоните. В колоната от таблицата „За износител №” се попълва номера на позицията на един износител от раздела А/А2, за който се отнася това изделие. В последната колона от таблицата „Общата стойност в евро” се изчислява по курса на БНБ към датата на подаване на заявлението.
8. Допълнителна информация от издаващия орган – попълва се от издаващия орган.

• Заявление за издаване на разрешение за брокерска сделка, транзит и превоз на продукти, свързани с отбраната
Със заявлението може да кандидатствате за издаване на разрешение за брокерска сделка, транзит и превоз на продукти, свързани с отбраната. Състои се от таблици със сиви и бели полета, като сивите са указателни и не подлежат на корекция, информацията, която се изисква с указателните (сиви) полета, се попълва в белите полета на документа.
1. Заявител – дава се информация за заявителя съгласно указателните полета (име, ЕИК/№ на л.к., телефон, адрес и т.н.).
2. Условия на доставка – трибуквеният код на условията на доставка съгласно Наредба №17 от 13.12.2006г. за прилагане на разпоредбите на Приложение №37 и Приложение №38 от Регламент на Комисията относно писмено деклариране чрез Единния административен документ.
3. Вид на транспорта – двуцифреният код на видовете транспорт съгласно Наредба №17 от 13.12.2006г. за прилагане на разпоредбите на Приложение №37 и Приложение №38 от Регламент на Комисията относно писмено деклариране чрез Единния административен документ. Клетка 3 се състои от две части, в случаите, когато се сменя транспортът, се попълва и втората клетка със съответния двуцифрен код.
4. Маршрут на движение на изделията – описва се маршрутът на движение на изделията (през кои държави преминава), включително и пунктовете на претоварване.
5. Заявена крайна употреба – посочват се достатъчно детайлно конкретното предназначение и крайната употреба на изделията от заявлението.
6. Държава на крайна употреба – държавата, в която ще бъде реализирана крайната употреба. Двубуквеният код на държавите е съгласно Наредба №17 от 13.12.2006г. за прилагане на разпоредбите на Приложение №37 и Приложение №38 от Регламент на Комисията относно писмено деклариране чрез Единния административен документ.
7. Държава на получателя/вносителя – посочва се държавата, в която изделията ще бъдат внесени. Двубуквеният код на държавите е съгласно Наредба №17 от 13.12.2006г. за прилагане на разпоредбите на Приложение №37 и Приложение №38 от Регламент на Комисията относно писмено деклариране чрез Единния административен документ.
8. Държава на настоящото местонахождение на изделията – посочва се държавата, в която изделията се намират преди извършването на сделката. Двубуквеният код на държавите е съгласно Наредба №17 от 13.12.2006г. за прилагане на разпоредбите на Приложение №37 и Приложение №38 от Регламент на Комисията относно писмено деклариране чрез Единния административен документ.
9. Митническо учреждение при влизане на територията на Европейския съюз – попълва се в случаите на транзит.
10. Държава на произход – в тази клетка се описват държавите, в които са произведени изделията (от които са придобити). В колоната „Позиции” се попълват позициите на изделията по заявлението, а в колоната „Държава” държавата, от която са придобити. В случаите, когато всички са придобити от една държава, в колона „Позиции” се вписват всички, или например 1-7 когато изделията са седем. Кодът на държавата е двубуквеният й код.
11. Митническо учреждение – В случаите, в които има митническа процедура, се посочва в кое митническо учреждение ще се учреди тя. „Планирана дата на доставка” се изписва вероятната дата на доставката.
12. Износител/изпращач - дава се информация за износителя/изпращача съгласно указателните полета (име, ЕИК/№ на л.к., телефон, адрес и т.н.).
13. Вносител/получател - дава се информация за вносителя/получателя съгласно указателните полета (име, ЕИК/№ на л.к., телефон, адрес и т.н.).
14. Краен потребител - дава се информация за крайния потребител съгласно указателните полета (име, адрес, телефон, и т.н.).
15.Производител - дава се информация за производителя съгласно указателните полета (име, ЕИК/№ на л.к., телефон, адрес и т.н.). В случаите, когато производителите са повече от един се продължава в раздел Б1.
16. Други - дава се информация за други участници в сделката, (различни от гореописаните) съгласно указателните полета (име, телефон, адрес и т.н.), в случаите, в които има такива. В случаите, когато тези участници са повече от един, се продължава в раздел Б2.
17. Упълномощено лице – Попълва се името на лицето, което е упълномощено да подава и получава документи от Междуведомствената комисия.
18. Описание на изделията – Във всички клетки се изписва пълна и точна информация в зависимост от наименованието на колоните. В последната колона от таблицата „Обща стойност” се попълва общата стойност на изделията по позиции. При повече изделия се попълва раздел В1. Клетките „Валута по сделката”, „Обща стойност на изделията” и „Обща стойност на изделията в евро” се попълват на последната страница на раздел В или В1. „Обща стойност на изделията в евро” се изчислява по курса на БНБ към датата на подаване на заявлението.
19-22. Поставя се „х” в квадратчето с отговор „да” или „не”, в зависимост от целите, за които ще бъдат използвани изделията.
23. Декларативен текст, с който заявителя декларира верността на информацията на заявлението.
24. Номер и дата на предхождащо разрешение за изделията по заявленията, изброени в поле 18 на заявлението – попълва се номерът на разрешението в случаите, в които издадено предходно разрешение има отношение към изделията по заявлението.
25. Допълнителна информация - помощно поле, в което заявителя може да опише информация, която счита за важна и не е намерила място в заявлението. Полето може да изпълнява и функцията на обяснително писмо, записка или подобен документ, когато се налага предоставянето на подобна информация.
26. Списък на приложените документи – изписват се наименованието, № и дата на издаване на приложените към заявлението документи.
27. Заявител – попълва се информация за името и длъжността на заявителя, който се подписва и подпечатва с официалния печат на фирмата.

• Разрешение за брокерска сделка с продукти, свързани с отбраната
Разрешението се състои от таблици със сиви и бели полета, като сивите са указателни и не подлежат на корекция, информацията, която се изисква със указателните (сиви) полета се попълва в белите полета на документа.
1. Брокер - дава се информация за брокера (име, телефон, адрес и т.н.).
2, 3, 4 и 6 – попълват се от издаващия орган.
5. Износител - дава се информация за износителя (име на фирмата, телефон, адрес и т.н.).
7. Вносител - дава се информация за вносителя (име на фирмата, телефон, адрес и т.н.).
8. Държава на произход – посочва се името на държавата, в която е произведено изделието.”Код” е двубуквеният код на държавата.
9. Държава на получаване – посочва се името на държавата на вносителя по сделката. „Код” е двубуквеният код на държавата.
10. Краен потребител - дава се информация за крайния потребител (име, телефон, адрес и т.н.).
11. Държава на крайно получаване - посочва се името на държавата на крайния потребител. „Код” е двубуквеният код на държавата.
12. Описание на изделията – във всички клетки се изписва пълна и точна информация в зависимост от наименованието на колоните. В последната колона от таблицата „Обща стойност” се попълва общата стойност на изделията по позиции, като стойността е във валутата по сделката. При повече изделия се попълва раздел А1. Клетките „Валута по сделката”, „Обща стойност на сделката” и „Обща стойност в евро” се попълват на последната страница на раздел А или А1. „Общата стойност в евро” се изчислява по курса на БНБ към датата на подаване на заявлението.
13. Договор дата – попълва се № и дата на договора, за реализирането на който се изисква разрешение.
14. Допълнителна информация – помощно поле, в което може да се опише информация, която се счита за важна и не е намерила място в заявлението.

• Разрешение за транзит на продукти, свързани с отбраната
Разрешението се състои от таблици със сиви и бели полета, като сивите са указателни и не подлежат на корекция, информацията, която се изисква със указателните (сиви) полета се попълва в белите полета на документа.
1. Износител - дава се информация за износителя (име на фирмата, телефон, адрес и т.н.).
2, 3, 4, 6 и 14 – попълват се от издаващия орган.
5. Вносител - дава се информация за вносителя (име на фирмата, телефон, адрес и т.н.).
7. Упълномощен представител - дава се информация за упълномощения представител (име, телефон, адрес и т.н.).
8. Държава на произход – посочва се името на държавата, в която е произведено изделието.”Код” е двубуквеният код на държавата.
9. Държава на получаване – посочва се името на държавата на вносителя по сделката. „Код” е двубуквеният код на държавата.
10. Краен потребител - дава се информация за крайния потребител (име, телефон, адрес и т.н.).
11. Държава на крайно получаване - посочва се името на държавата на крайния потребител. „Код” е двубуквеният код на държавата.
12. Описание на изделията – във всички клетки се изписва пълна и точна информация в зависимост от наименованието на колоните. В последната колона от таблицата „Обща стойност” се попълва общата стойност на изделията по позиции, като стойността е във валутата по сделката. При повече изделия се попълва раздел А1. Клетките „Валута по сделката”, „Обща стойност на сделката” и „Обща стойност в евро” се попълват на последната страница на раздел А или А1. „Общата стойност в евро” се изчислява по курса на БНБ към датата на подаване на заявлението.
13. Договор дата – попълва се № и дата на договора, за реализирането на който се изисква разрешение.
14. Допълнителна информация от издаващия орган – попълва се от издаващия орган.
15. Маршрут на преминаване през територията на Р България - описва се маршрутът на движение на изделията през територията на Р България, включително и пунктовете на претоварване.
16. Българско митническо учреждение – описват се митническите пунктове при влизане и излизане, в тези полета се полагат и печати на съответните митнически пунктове.

• Разрешение за превоз на продукти, свързани с отбраната
Разрешението се състои от таблици със сиви и бели полета, като сивите са указателни и не подлежат на корекция, информацията, която се изисква със указателните (сиви) полета се попълва в белите полета на документа.
1. Износител - дава се информация за износителя (име на фирмата, телефон, адрес и т.н.).
2, 3, 4, 6 и 14 – попълват се от издаващия орган.
5. Вносител - дава се информация за вносителя (име на фирмата, телефон, адрес и т.н.).
7. Упълномощен представител - дава се информация за упълномощения представител (име, телефон, адрес и т.н.).
8. Държава на произход – посочва се името на държавата, в която е произведено изделието.”Код” е двубуквеният код на държавата.
9. Държава на получаване – посочва се името на държавата на вносителя по сделката. „Код” е двубуквеният код на държавата.
10. Краен потребител - дава се информация за крайния потребител (име, телефон, адрес и т.н.).
11. Държава на крайно получаване - посочва се името на държавата на крайния потребител. „Код” е двубуквеният код на държавата.
12. Описание на изделията – Във всички клетки се изписва пълна и точна информация в зависимост от наименованието на колоните. В последната колона от таблицата „Обща стойност” се попълва общата стойност на изделията по позиции, като стойността е във валутата по сделката. При повече изделия се попълва раздел А1. Клетките „Валута по сделката”, „Обща стойност на сделката” и „Обща стойност в евро” се попълват на последната страница на раздел А или А1. „Общата стойност в евро” се изчислява по курса на БНБ към датата на подаване на заявлението.
13. Договор дата – попълва се № и дата на договора, за реализирането на който се изисква разрешение.
14. Допълнителна информация от издаващия орган – попълва се от издаващия орган.
15. Маршрут на преминаване през територията на Р България - описва се маршрутът на движение на изделията през територията на Р България, включително и пунктовете на претоварване.
16. Българско митническо учреждение – описват се митническите пунктове при влизане и излизане, в тези полета се полагат и печати на съответните митнически пунктове.

• Заявление за издаване на разрешение за участие в търговски изложения на продукти, свързани с отбраната
Със заявлението може да кандидатствате за издаване на разрешение за участие в търговски изложения на продукти, свързани с отбраната. Състои се от таблици със сиви и бели полета, като сивите са указателни и не подлежат на корекция, информацията, която се изисква с указателните (сиви) полета, се попълва в белите полета на документа.
1. Заявител – дава се информация за заявителя съгласно указателните полета (име, ЕИК, телефон, адрес и т.н.).
2. Код на митническата процедура – двубуквеният код, допълнен с двуцифрения код на процедурата съгласно Наредба №17 от 13.12.2006г. за прилагане на разпоредбите на Приложение №37 и Приложение №38 от Регламент на Комисията относно писмено деклариране чрез Единния административен документ, в случаите, когато има такава процедура. Видовете процедури са: EX; IM; EU и CO, видовете двуцифрени кодове са 10,11,76,31,21 и т.н.
3. Условия на доставка – трибуквеният код на условията на доставка съгласно Наредба №17 от 13.12.2006г. за прилагане на разпоредбите на Приложение №37 и Приложение №38 от Регламент на Комисията относно писмено деклариране чрез Единния административен документ.
4. Вид на транспорта – двуцифреният код на видовете транспорт съгласно Наредба №17 от 13.12.2006г. за прилагане на разпоредбите на Приложение №37 и Приложение №38 от Регламент на Комисията относно писмено деклариране чрез Единния административен документ. Клетка 4 се състои от две части, в случаите, когато се сменя транспортът, се попълва и втората клетка със съответния двуцифрен код.
5. Списък на изложенията – описват се изложенията, в които заявителят планира участие през календарната година.
6. Държава – посочват се държавите, в които се организира провеждането на търговските изложения.
7. Период на провеждане – посочват се периода на провеждане на търговските изложения.
8. Описание на изделията – във всички клетки се изписва пълна и точна информация, свързана с изделията, в зависимост от наименованието на колоните. В последната колона от таблицата „Обща стойност” се попълва общата стойност на изделията по позиции. При повече изделия се попълва раздел Б1. Клетките „Валута по сделката”, „Обща стойност на изделията” и „Обща стойност в евро” се попълват на последната страница на раздел Б или Б1. „Обща стойност в евро” се изчислява по курса на БНБ към датата на подаване на заявлението.
9-12. Поставя се „х” в квадратчето с отговор „да” или „не”, в зависимост от целите, за които ще бъдат използвани изделията и информация.
13. Декларативен текст, с който заявителя декларира верността на информацията на заявлението.
14. Номер на предхождащо разрешение – попълва се номерът на разрешението в случаите, в които издадено предходно разрешение има отношение към изделията по заявлението.
15. Допълнителна информация - помощно поле, в което заявителя може да опише информация, която счита за важна и не е намерила място в заявлението. Полето може да изпълнява и функцията на обяснително писмо, записка или подобен документ, когато се налага предоставянето на подобна информация.
16. Списък на приложените документи – изписват се наименованието, № и дата на издаване на приложените към заявлението документи.
17. Заявител – попълва се информация за името и длъжността на заявителя, който се подписва и подпечатва с официалния печат на фирмата.

• Разрешение за участие в търговски изложения на продукти, свързани с отбраната
Разрешението се състои от таблици със сиви и бели полета, като сивите са указателни и не подлежат на корекция, информацията, която се изисква с указателните (сиви) полета се попълва в белите полета на документа.
1. Износител/изпращач - дава се информация за износителя/изпращача (име на фирмата, телефон, адрес и т.н.).
2, 3, 4, 6 и 14 – попълват се от издаващия орган.
5. Вносител/получател - дава се информация за вносителя/получателя (име на фирмата, телефон, адрес и т.н.).
7. Други участници - дава се информация за други участници в сделката (различни от описаните) съгласно указателните полета (име, телефон, адрес и т.н.), в случаите, в които има такива.
8. Държава на получаване – посочва се името на държавата на вносителя/получателя на изделията.
9. Изложение - описва се изложението, в които заявителят планира участие през календарната година.
10. Период на провеждане - посочва се периода на провеждане на изложението.
11. Описание на изделията – във всички клетки се изписва пълна и точна информация в зависимост от наименованието на колоните. В последната колона от таблицата „Обща стойност” се попълва общата стойност на изделията по позиции, като стойността е във валутата по сделката (по външнотърговски документ). При повече изделия се попълва раздел А1. Клетките „Валута по сделката”, „Обща стойност на изделията” и „Обща стойност в евро” се попълват на последната страница на раздел А или А1. „Общата стойност в евро” се изчислява по курса на БНБ към датата на подаване на заявлението.
12. Договор дата – попълва се № и дата на договора (поръчка), за реализирането на който се изисква разрешение.
13. Митническа процедура - двубуквеният код, допълнен с двуцифрения код на процедурата съгласно Наредба №17 от 13.12.2006г. за прилагане на разпоредбите на Приложение №37 и Приложение №38 от Регламент на Комисията относно писмено деклариране чрез Единния административен документ, в случаите, когато има такава процедура. Видовете процедури са: EX; IM; EU и CO, видовете двуцифрени кодове са 10,11,76,31,21 и т.н.
14. Допълнителна информация от издаващия орган – попълва се от издаващия орган.

• Писмена декларация от крайния потребител
Декларацията се попълва от крайния потребител по сделката и се прилага към заявленията и удостоверенията в случаите на внос и трансфер за територията на Р България на продукти, свързани с отбраната. Маркира се съответния член от ППЗЕКПСОИТДУ, отнасящ се до конкретния случай.
І. От крайния потребител – дава се информация за крайния потребител на изделията по сделката (име, ЕИК, адрес, телефон и т.н.). В раздела се попълва и информация за изходящия номер и датата на заявлението на внос/трансфер или номер и дата на издадено разрешение или удостоверение за внос/трансфер.
Следва декларативна част, в която се дава информация относно съществуващи ограничения и забрани по отношение на изделията.
ІІ. Описание на изделията - във всички клетки се изписва пълна и точна информация относно изделията в зависимост от наименованието на колоните. ВАЖНО: Таблицата се попълва само в случаите на последваща промяна на крайния потребител!
ІІІ. Заявител – попълва се информация за името и длъжността на заявителя, който се подписва и подпечатва с официалния печат на фирмата.

• Декларация за трансфер по национално генерално разрешение
Декларацията се представя пред Междуведомствената комисия в срок до 10 дни преди планираната дата на всеки трансфер по национално генерално разрешение за трансфер на продукти, свързани с отбраната.
І. От изпращача – дава се информация за изпращача (име на фирмата, телефон, адрес и т.н.), както и номер на национално генерално разрешение за трансфер.
Следва декларативна част, с която заявителят декларира, че ще извърши трансфер на описаните изделия, както следва в раздел ІІ.
ІІ. Получател – дава се информация за получателя на изделията (име на фирмата, телефон, адрес и т.н.).

ІІІ. Краен потребител - дава се информация за крайния потребител на изделията (име на фирмата, телефон, адрес и т.н.), както и маршрута на движение на изделията и планираната дата за извършването на трансфера.
ІV. Заявител – попълва се информация за името и длъжността на заявителя, който се подписва и подпечатва с официалния печат на фирмата.

• Удостоверение за износ на продукти, свързани с отбраната (на лицата по чл. 5, т. 2 от ЗЕКПСОИТДУ)
І. Износител – дава се информация за износителя (име на износителя, телефон, адрес и т.н.).
ІІ. Вносител – дава се информация за вносителя (име на вносителя, телефон, адрес и т.н.).
ІІІ. Краен потребител - дава се информация за крайния потребител на изделията (име на крайния потребител, телефон, адрес и т.н.), както и държавата на произход на изделията и крайната употреба.
ІV. Описание на изделията - във всички клетки се изписва пълна и точна информация относно изделията в зависимост от наименованието на колоните.
V. Заявител – попълва се информация за името и длъжността на заявителя, който се подписва и подпечатва с официалния печат.
Раздел VІ. се попълва от издаващия орган.

• Удостоверение за внос на продукти, свързани с отбраната (на лицата по чл. 5, т. 2 от ЗЕКПСОИТДУ)
І. Вносител – дава се информация за вносителя (име на вносителя, телефон, адрес и т.н.).
ІІ. Износител – дава се информация за износителя (име на износителя, телефон, адрес и т.н.).
ІІІ. Краен потребител - дава се информация за крайния потребител на изделията (име на крайния потребител, телефон, адрес и т.н.), както и държавата на произход на изделията и крайната употреба.
ІV. Описание на изделията - във всички клетки се изписва пълна и точна информация относно изделията в зависимост от наименованието на колоните.
V. Заявител – попълва се информация за името и длъжността на заявителя, който се подписва и подпечатва с официалния печат.
Раздел VІ. се попълва от издаващия орган.

• Удостоверение за трансфер на продукти, свързани с отбраната от територията на Р България (на лицата по чл. 5, т. 1 и т. 2 от ЗЕКПСОИТДУ)
І. Изпращач – дава се информация за изпращача (име на изпращача, телефон, адрес и т.н.).
ІІ. Получател – дава се информация за получателя (име на получателя, телефон, адрес и т.н.).
ІІІ. Краен потребител - дава се информация за крайния потребител на изделията (име на крайния потребител, телефон, адрес и т.н.), както и държавата на произход на изделията и крайната употреба.
ІV. Описание на изделията - във всички клетки се изписва пълна и точна информация относно изделията в зависимост от наименованието на колоните.
V. Заявител – попълва се информация за името и длъжността на заявителя, който се подписва и подпечатва с официалния печат.
Раздел VІ. се попълва от издаващия орган.

• Удостоверение за трансфер на продукти, свързани с отбраната за трансфер за територията на Република България, от доставчик, който има издадено индивидуално или глобално разрешение за трансфер от държава членка по произход (за регистриране на лицата по чл. 5, ал. 1)
І. Получател – дава се информация за получателя (име на получателя, телефон, адрес и т.н.).
ІІ. Изпращач – дава се информация за изпращача (име на изпращача, телефон, адрес и т.н.).
ІІІ. Краен потребител - дава се информация за крайния потребител на изделията (име на крайния потребител, телефон, адрес и т.н.), както и държавата на произход на изделията и крайната употреба.
ІV. Описание на изделията - във всички клетки се изписва пълна и точна информация относно изделията в зависимост от наименованието на колоните.
V. Заявител – попълва се информация за името и длъжността на заявителя, който се подписва и подпечатва с официалния печат.
Раздел VІ. се попълва от издаващия орган.

• Заявление за издаване на: Сертификат за краен потребител /End user certificate/, Международен сертификат за внос /International import certificate/ и Сертификат за осъществена доставка /Delivery verification certificate/
Със заявлението може да кандидатствате за издаване на сертификат за краен потребител, международен сертификат за внос или сертификат за осъществена доставка на продукти, свързани с отбраната. Състои се от таблици със сиви и бели полета, като сивите са указателни и не подлежат на корекция, информацията, която се изисква с указателните (сиви) полета, се попълва в белите полета на документа.
1. Заявител – дава се информация за заявителя съгласно указателните полета (име, ЕИК, телефон, адрес и т.н.).
2. Заявена крайна употреба – маркира се крайната употреба на изделията по заявлението или се описва в т. 5 (друга) в случаите, когато е различна от гореизброените.
3. Държава на крайна употреба – държавата, в която ще бъде реализирана крайната употреба. Двубуквеният код на държавите е съгласно Наредба №17 от 13.12.2006г. за прилагане на разпоредбите на Приложение №37 и Приложение №38 от Регламент на Комисията относно писмено деклариране чрез Единния административен документ.
4. Държава на настоящото местонахождение на изделията – посочва се държавата, в която изделията се намират преди извършването на сделката. Двубуквеният код на държавите е съгласно Наредба №17 от 13.12.2006г. за прилагане на разпоредбите на Приложение №37 и Приложение №38 от Регламент на Комисията относно писмено деклариране чрез Единния административен документ.
5. Държава, от която са придобити изделията – в тази клетка се описват държавите, от които са придобити изделията. В колоната „Позиции” се попълват позициите на изделията по заявлението, а в колоната „Държава” държавата, от която са придобити. В случаите, когато всички са придобити от една държава, в колона „Позиции” се вписват всички, или например 1-7 когато изделията са седем. Кодът на държавата е двубуквеният й код.
6. Държава на произход – посочва се името на държавата, в която е произведено изделието. ”Код” е двубуквеният код на държавата.
7. Митническо учреждение при внос – попълва се в случаите, когато се попълва заявление за издаване на сертификат за осъществена доставка. В „Планирана дата на доставка” се изписва вероятната дата на доставката.
8. Износител/изпращач - дава се информация за износителя/изпращача съгласно указателните полета (име, ЕИК, телефон, адрес и т.н.).
9. Вносител/получател - дава се информация за вносителя/получателя съгласно указателните полета (име, ЕИК, телефон, адрес и т.н.).
10. Краен потребител - дава се информация за крайния потребител съгласно указателните полета (име, адрес, телефон, и т.н.).
11. Производител - дава се информация за производителя съгласно указателните полета (име, ЕИК, телефон, адрес и т.н.). В случаите, когато производителите са повече от един се продължава в раздел Б1.
12. Други - дава се информация за други участници в сделката, (различни от гореописаните) съгласно указателните полета (име, телефон, адрес и т.н.), в случаите, в които има такива. В случаите, когато тези участници са повече от един, се продължава в раздел Б2.
13. Упълномощено лице – Попълва се името на лицето, което е упълномощено да подава и получава документи от Междуведомствената комисия.
14. Описание на изделията – Във всички клетки се изписва пълна и точна информация в зависимост от наименованието на колоните. В последната колона от таблицата „Обща стойност в евро” се попълва общата стойност на изделията по позиции. При повече изделия се попълва раздел В1. Клетките „Валута по сделката”, „Обща стойност на изделията” и „Обща стойност на изделията в евро” се попълват на последната страница на раздел В или В1. „Обща стойност на изделията в евро” се изчислява по курса на БНБ към датата на подаване на заявлението.
15-19. Поставя се „х” в квадратчето с отговор „да” или „не”, в зависимост от целите, за които ще бъдат използвани изделията.
20. Декларативен текст, с който заявителя декларира верността на информацията на заявлението.
21. Номер на издадено разрешение/удостоверение за изделията по заявлението – попълва се номерът на издаденото разрешение/удостоверение.
22. Допълнителна информация - помощно поле, в което заявителя може да опише информация, която счита за важна и не е намерила място в заявлението. Полето може да изпълнява и функцията на обяснително писмо, записка или подобен документ, когато се налага предоставянето на подобна информация.
23. Списък на приложените документи – изписват се наименованието, № и дата на издаване на приложените към заявлението документи.
24. Заявител – попълва се информация за името и длъжността на заявителя, който се подписва и подпечатва с официалния печат на фирмата.
 
 

    Контакти
   
    Карта на сайта
   
 
All Rights Reserved 2005 - Copyright & Disclaimer