Начало   Предстоящи събития    Помощ
 
 
Кой, как и кога издава сертификати?
 
• Сертификат за краен потребител

Ако страната на изпращача/износителя изисква от българския получател/вносител сертификат за краен потребител на продукти, свързани с отбраната, той се издава в 3 екземпляра по образец № 31, както следва:
1. от Министерството на отбраната - когато продукти, свързани с отбраната, са за нуждите на въоръжените сили
2. от Министерството на вътрешните работи - когато продукти, свързани с отбраната, са за нуждите на това министерство;
3. от други държавни органи, които използват продукти, свързани с отбраната, в съответствие с функциите, които изпълняват.

Първият екземпляр на сертификата се предоставя на заявителя, вторият се изпраща на Междуведомствената комисия, а третият остава в съответния орган, който го издава. Първият екземпляр е предназначен за органите за експортен контрол на държавата на изпращача и се предоставя от заявителя на чуждестранния изпращач/износител.
Ако страната на изпращача/износителя изисква издаването на сертификат за краен потребител на продукти, свързани с отбраната, различен от този по образец - образец № 31, държавните органи могат да издават такъв документ при спазване на разпоредбите на ППЗЕКПСОИТДУ.

За получаване на сертификат за краен потребител заявителят представя пред съответния орган следните документи:

1. заявление за получаване на сертификат по образец № 30;
2. копие на документ, удостоверяващ необходимостта от издаване на сертификата;
3. копие на документ, издаден от компетентен орган на страната на изпращача/износителя, удостоверяващ правото му да осъществи износа;

Изключение: В случай, че съгласно националното законодателство на държавата на износителя/изпращача не се издава документа по т. 3, заявителят представя пред съответния орган писмена декларация отизносителя/изпращача в потвърждение на това обстоятелство.

Задължение: В случай, че сертификатът не бъде предоставен на компетентните органи на страната на изпращача/износителя в срок до 6 месеца от датата на издаването му, получателят/вноситерлят е длъжен да върне оригинала на сертификата на органа, който го е издал.

• Международен сертификат за внос

Ако страната на изпращача/износителя изисква от българския получател/вносител международен сертификат за внос на продукти, свързани с отбраната, той се издава от Междуведомствената комисия в два екземпляра по образец № 32.
Международният сертификат за внос на продукти, свързани с отбраната се издава от Междуведомствената комисия въз основа на издадено разрешение за внос или удостоверение за внос/трансфер на продукти, свързани с отбраната. Първият екземпляр е предназначен за органите за експортен контрол на държавата на изпращача/износителя и се предоставя от заявителя на чуждестранния изпращач, а вторият остава в междуведомствената комисия.

За получаване на международен сертификат за внос заявителя представя пред Междуведомствената комисия следните документи:

1. заявление за получаване на сертификат по образец № 30;
2. копие на документ, удостоверяващ необходимостта от издаване на сертификата;
Задължение: В случай, че сертификатът не бъде предоставен на компетентните органи на страната на изпращача/износителя в срок до 6 месеца от датата на издаването му, получателят/вноситерлят е длъжен да върне оригинала на сертификата на органа, който го е издал.

• Сертификат за осъществена доставка

Ако чуждестранният износител изисква удостоверение за осъществена доставка на продукти, свързани с отбраната, при митническото оформяне на стоките, вносителят представя пред митническите органи в компетентното митническо учреждение, попълнено удостоверение за осъществена доставка в 3 екземпляра по образец № 33 и копие на съответното разрешение за внос.
Заявителят получава образец № 33 от Междуведомствената комисия след подаване на заявление за издаване на удостоверение за осъществена доставка на продукти, свързани с отбраната по образец № 30.

Представеното удостоверение за осъществена доставка се заверява от митническите органи в компетентното митническо учреждение, разрешили съответния митнически режим. Първият екземпляр от удостоверението се предоставя на вносителя, вторият екземпляр в срок до 15 работни дни от датата на заверяването на удостоверението се изпраща от централното митническо управление на Агенция "Митници" в Министерството на икономиката, а третият остава в централното митническо управление на Агенция "Митници".
 
 

    Контакти
   
    Карта на сайта
   
 
All Rights Reserved 2005 - Copyright & Disclaimer