Начало   Предстоящи събития    Помощ
 
 
Как можете да изнесете продукти, свързани с отбраната, или обезопасени изделия от Списъка на продуктите, свързани с отбраната, за участие в чуждестранни изложения на отбранителна техника?
 
Когато участвате в изложения на отбранителна техника, за да избегнете забавянето, свързано с обработката на документи на редовни заседания на Междуведомствената комисия за експортен контрол и неразпространение на оръжия за масово унищожение, можете да използвате Разрешение за временен износ и реимпорт или за временен внос и реекспорт за участие в търговски изложения. Разрешението се издава от Междуведомствената комисия еднократно за календарната година и обхваща участията на заявителя за нея. Всяко конкретно участие в изложения от приложенията на разрешението се заверява от секретаря на Междуведомствената комисия след представяне на документ, потвърждаващ участието на заявителя в съответното изложение не по-късно 10 работни дни преди провеждането му.
Всяко участие в изложение извън включените в разрешението за календарната година, се извършва по общия ред за износ, внос, трансфер.
И в двата случая трябва да имате лиценз за износ и внос на продукти, свързани с отбраната, издаден от Междуведомствения съвет по отбранителна индустрия и сигурност на доставките към Министерския съвет.

За получаване на разрешение за участие в търговски изложения заявителят представя в Междуведомствената комисия следните документи:
1. попълнено заявление по образец – образец № 18;
2. попълнен образец на разрешение в 5 екземпляра – образец № 19;
3. копия на документи, удостоверяващи произхода, придобиването, техническите характеристики и функционалното предназначение на продуктите, свързани с отбраната;
4. копия на документи, потвърждаващи участието в изложенията;
5. документ за платена държавна такса.

За издаване на лиценз за внос и износ на продукти, свързани с отбраната, заявителят представя в Междуведомствения съвет следните документи:
1. заявление по образец – образец № 1;
2. единен идентификационен код съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър;
3. копие от разрешение за производство и/или търговия, издадено по реда на Закона за оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия, в случаите, когато лицата осъществяват дейности, които попадат в обхвата му;
4. документ, издаден от Държавна агенция "Национална сигурност", за съгласуване на физическите лица, които са определени да участват в тази дейност;
5. списък на физическите лица, които са определени да участват в тази дейност, придружен от автобиография на лицата, свидетелство за съдимост и нотариално заверен образец от подписа им;
6. свидетелство за съдимост на едноличния търговец, управителя, изпълнителния директор, прокуриста, членовете на управителния и контролния орган на юридическото лице, а в случай че членовете са юридически лица - на техните представители в съответния управителен орган;
7. нотариално заверен образец на подписа на едноличния търговец, управителя, изпълнителния директор или прокуриста;
8. удостоверение от съответната териториална дирекция на Националната агенция за приходите за липсата на ликвидни и изискуеми публични вземания;
9. декларация на едноличния търговец, управителя, прокуриста, на членовете на управителния и контролния орган на търговското дружество, че заявителят няма ликвидни и изискуеми задължения към физически или юридически лица, когато задължението е признато пред органа по принудително изпълнение;
10. декларация на едноличния търговец, управителя, прокуриста, на членовете на управителния и контролния орган на търговското дружество, че не са свързани с лица и организации, нарушили нормативните актове, регламентиращи дейностите с продукти, свързани с отбраната, и с изделия с двойна употреба в държавите членки и в трети държави;
11. информация от търговеца за планираните външнотърговски дейности с чуждестранни партньори с продукти, свързани с отбраната, за период, не по-малък от една година;
12. документ за платена такса по чл. 71, ал. 1.
 
 

    Контакти
   
    Карта на сайта
   
 
All Rights Reserved 2005 - Copyright & Disclaimer