Начало   Предстоящи събития    Помощ
 
 
Какво е необходимо за извършване на брокерска дейност с продукти, свързани с отбраната?
 
"Брокерска дейност" е дейност, която обхваща предоставянето на брокерски услуги.
"Брокерски услуги" са:
а) договарянето или уреждането на сделки за закупуване, продажба или доставка на продукти, свързани с
отбраната, от трета държава за друга трета държава, или
б) продаването или купуването на продукти, свързани с отбраната, които се намират в трети държави с цел трансфер в друга трета държава.
За целите на този закон предоставянето само на спомагателни услуги се изключва от настоящото
определение. Спомагателните услуги включват транспорт, финансови услуги, застрахователни или презастрахователни услуги, или обща реклама или промоции.
"Брокер" е физическо или юридическо лице или съдружие, пребиваващо или установено в Република България, което извършва брокерски услуги от Общността за територията на трета държава.

Брокерска дейност с продукти, свързани с отбраната, могат да извършват:
1. физически и юридически лица, регистрирани по реда на Търговския закон;
2. български граждани;
3. граждани на други държави членки, пребиваващи на територията на Република България;
4. граждани на Европейското икономическо пространство, пребиваващи на територията на Република България;
5. граждани на трета държава, които са получили разрешение за постоянно пребиваване в Република България.


Брокерска дейност с продукти, свързани с отбраната, се извършва след регистрация от Междуведомствения съвет и след получаване на разрешение за брокерска сделка, издадено от Междуведомствената комисия.
ВАЖНО: Горното е в сила и в случаите, когато лицата по т. 1 и 2 извършват брокерска дейност извън територията на Общността, както и в случаите, когато лицата по т. 1-5 извършват брокерска дейност на територията на Република България от името на други физически или юридически лица.

Удостоверение за регистрация за брокерска дейност с продукти, свързани с отбраната

I. Физическите и юридически лица, регистрирани по реда на Търговския закон, кандидатстващи за регистрация за брокерска дейност с продукти, свързани с отбраната, представят в Междуведомствения съвет следните документи:
1. заявление по образец №7;
2. единен идентификационен код съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър;
3. документ, издаден от Държавна агенция "Национална сигурност", за съгласуване на физическите лица, които са определени да участват в тази дейност;
4. списък на физическите лица, които са определени да участват в тази дейност, придружен от автобиография на лицата, свидетелство за съдимост и нотариално заверен образец от подписа им;
5. свидетелство за съдимост на едноличния търговец, управителя, изпълнителния директор, прокуриста, членовете на управителния и контролния орган на юридическото лице, а в случай че членовете са юридически
лица - на техните представители в съответния управителен орган;
6. нотариално заверен образец на подписа на едноличния търговец, управителя, изпълнителния директор или прокуриста;
7. удостоверение от съответната териториална дирекция на Националната агенция за приходите за липсата на ликвидни и изискуеми публични вземания;
8. декларация на едноличния търговец, управителя, прокуриста, на членовете на управителния и контролния орган на търговското дружество, че заявителят няма ликвидни и изискуеми задължения към физически или юридически лица, когато задължението е признато пред органа по принудително изпълнение;
9. декларация на едноличния търговец, управителя, прокуриста, на членовете на управителния и контролния орган на търговското дружество, че не са свързани с лица и организации, нарушили нормативните
актове, регламентиращи дейностите с продукти, свързани с отбраната, и с изделия с двойна употреба в държавите членки и в трети държави;
10. информация от търговеца за планираните външнотърговски дейности с чуждестранни партньори с продукти, свързани с отбраната, за период, не по-малък от една година;
11. документ за платена държавна такса.

II. Лицата по т. 2-5, кандидатстващи за регистрация за брокерска дейност с продукти, свързани с отбраната, представят в Междуведомствения съвет следните документи:
1. заявление по образец №7;
2. заверено копие на документ за самоличност;
3. нотариално заверен образец на подписа;
4. документ, издаден от Държавна агенция "Национална сигурност", за съгласуване на лицето;
5. свидетелство за съдимост или еквивалентен документ, издаден от държавата на постоянно
пребиваване на лицето;
6. удостоверение от съответната териториална дирекция на Националната агенция за приходите за липсата на ликвидни и изискуеми публични вземания;
7. декларация, че лицето няма ликвидни и изискуеми задължения към физически или юридически лица,
когато задължението е признато пред органа по принудително изпълнение;
8. декларация, че лицето не е свързано с лица и организации, нарушили нормативните актове,
регламентиращи дейностите с продукти, свързани с отбраната, и с изделия с двойна употреба в държавите
членки и в трети държави;
9. информация от лицето за планираните външнотърговски дейности с чуждестранни партньори с
продукти, свързани с отбраната, за период, не по-малък от една година;
10. документ за платена държавна такса.

Разрешение за брокерска дейност с продукти, свързани с отбраната

Разрешение за брокерска дейност с продукти, свързани с отбраната, се издава от Междуведомствената комисия на лицата, притежаващи удостоверение за регистрация за брокерска дейност с продукти, свързани с отбраната.

За получаване на разрешение за брокерска дейност с продукти, свързани с отбраната, заявителят предоставя в Междуведомствената комисия следните документи:
1. попълнено заявление по образец №10;
2. попълнен образец на разрешение в 5 екземпляра;
3. копия на документи, удостоверяващи правото на участниците в сделката да извършват съответните дейности;
4. оригинал или нотариално заверено копие на разрешението за износ;
5. оригинал на сертификат за краен потребител или международен сертификат за внос, издаден от компетентния орган на страната на крайния потребител или в страната на вносителя, или техни нотариално заверени копия;
6. копие на документ, потвърждаващ участието на заявителя в сделката;
7. документ за платена държавна такса.

Изключение: В случай, че съгласно националното законодателство на държавата на участник в сделката не се издава документ по т. 3, 4 и 5, заявителят представя в Междуведомствената комисия писмена декларация от съответния участник в потвърждение на това обстоятелство.
 
 

    Контакти
   
    Карта на сайта
   
 
All Rights Reserved 2005 - Copyright & Disclaimer