Начало   Предстоящи събития    Помощ
 
 
Какво е необходимо за транзит/превоз на продукти, свързани с отбраната през територията на Република България с автомобилен и/или железопътен транспорт
 
За да осъществите транзит/превоз на продукти, свързани с отбраната през територията на България, трябва да имате:разрешение за транзит на продукти, свързани с отбраната, издадено от Междуведомствената комисия за експортен контрол и неразпространение на оръжията за масово унищожение към министъра на икономиката.

В разрешението за транзит/превоз на продукти, свързани с отбраната се посочва маршрутът на преминаване през територията на Република България и планираният срок за преминаване.

За издаване на разрешение за транзит/превоз на продукти, свързани с отбраната изпращачът или упълномощено от него лице представя в Междуведомствената комисия следните документи:
1. попълнено заявление по - Образец № 10;
2. попълнен Образец № 21 за превоз или Образец № 22 за транзит в пет екземпляра;
3. копие на разрешението за износ;
4. копие на сертификат за краен потребител и/или международен сертификат за внос, издаден от компетентен орган на страната на крайния потребител;
5. копие на разрешението за транзит/превоз или за приемане на територията на държавата, следваща Република България по маршрута на транзита/превоза, издадено от компетентен орган;
6. копие и заверен превод на български език на документите, удостоверяващи произхода, придобиването и функционалното предназначение на продуктите, свързани с отбраната;
7. документ за платена такса.

Изключение: В случай, че съгласно националното законодателство на държавата на изпращача не се издава разрешение за износ, заявителят представя в Междуведомствената комисия писмена декларация от изпращача и получателя и заверен превод на български език за това.
Срок на валидност на разрешението за транзит/превоз: Разрешението е валидно при условията и до изтичането на срока, посочени в него, но за не повече от 30 дни, считано от датата на въвеждането на територията на Република България.
 
 

    Контакти
   
    Карта на сайта
   
 
All Rights Reserved 2005 - Copyright & Disclaimer