Начало   Предстоящи събития    Помощ
 
 
Какво е необходимо за трансфер на продукти, свързани с отбраната, за територията на България?
 
"Трансфер" е всяко предаване или движение на продукти, свързани с отбраната, и на изделия с двойна употреба или техническа помощ от и за територията на Република България, без да напускат митническата територия на Общността, от доставчик за получател в друга държава членка.

Трансфер на продукти, свързани с отбраната, за територията на Р България, могат да извършват:
1. физически и юридически лица, регистрирани по реда на Търговския закон;
2. структури на централната администрация на изпълнителната власт, ръководени от министри, Държавна агенция "Национална сигурност", Националната разузнавателна служба и Националната служба за охрана.


I. Физически и юридически лица, регистрирани по реда на Търговския закон, могат да получават продукти, свързани с отбраната, от доставчик, който има издадено индивидуално или глобално разрешение за трансфер от държава членка по произход, след регистриране на трансфера от министъра на икономиката.

II. Физически и юридически лица, регистрирани по реда на Търговския закон, могат да получават продукти, посочени в генерално разрешение за трансфер, издадено и публикувано от държава членка по произход, след получаване на сертификат за получател, издаден от Междуведомствения съвет, и след деклариране на трансфера в Министерство на икономиката.

ІІІ. Структури на централната администрация на изпълнителната власт, ръководени от министри, Държавна агенция "Национална сигурност", Националната разузнавателна служба и Националната служба за охрана, могат да получават продукти, свързани с отбраната, от територията на държава членка по произход след деклариране на трансфера в Министерство на икономиката.

Сертификат за получател на продукти, свързани с отбраната

Лицата, кандидатстващи за издаване на сертификат за получател, представят в Междуведомствения съвет:
1. заявление по образец №5;
2. единен идентификационен код съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър;
3. документ, издаден от Държавна агенция "Национална сигурност", за съгласуване на физическите лица, които са определени да участват в тази дейност;
4. списък на физическите лица, които са определени да участват в тази дейност, придружен от автобиография на лицата, свидетелство за съдимост и нотариално заверен образец от подписа им;
5. свидетелство за съдимост на едноличния търговец, управителя, изпълнителния директор, прокуриста, членовете на управителния и контролния орган на юридическото лице, а в случай че членовете са юридически лица - на техните представители в съответния управителен орган;
6. нотариално заверен образец на подписа на едноличния търговец, управителя, изпълнителния директор или прокуриста;
7. удостоверение от съответната териториална дирекция на Националната агенция за приходите за липсата на ликвидни и изискуеми публични вземания;
8. декларация на едноличния търговец, управителя, прокуриста, на членовете на управителния и контролния орган на търговското дружество, че заявителят няма ликвидни и изискуеми задължения към физически или юридически лица, когато задължението е признато пред органа по принудително изпълнение;
9. декларация на едноличния търговец, управителя, прокуриста, на членовете на управителния и контролния орган на търговското дружество, че не са свързани с лица и организации, нарушили нормативните актове, регламентиращи дейностите с продукти, свързани с отбраната, и с изделия с двойна употреба в държавите членки и в трети държави;
10. информация от търговеца за планираните външнотърговски дейности с чуждестранни партньори с продукти, свързани с отбраната, за период, не по-малък от една година;
11. документ за платена държавна такса;
12. копие от разрешение за производство и/или търговия, издадено по реда на Закона за оръжията,
боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия, в случаите, когато продуктите, свързани с отбраната - обект на трансфера, попадат в обхвата му, или адрес на производствени обекти или складове за
съхранение на продукти, свързани с отбраната;
13. документи, предоставящи информация за производствените възможности за интеграция на
получаваните при трансфер продукти, свързани с отбраната, в системи и подсистеми;
14. декларация от служител на висша ръководна длъжност, отговорен за трансферите и износа, че
дружеството:
а) ще предприеме всички необходими стъпки за спазването и прилагането на специфичните условия, отнасящи се до крайната употреба и износ на всеки получен конкретен компонент или продукт;
б) ще спазва всички ограничения за последващ износ на продукти, свързани с отбраната, получавани при трансфер;
в) предоставя на компетентните органи подробна и изчерпателна информация в отговор на искания и
запитвания относно крайните потребители или крайната употреба на всички продукти, изнесени,
трансферирани или получени от дружеството по разрешение за трансфер от друга държава членка;
15. описание на утвърдената от лицето по т. 5 система за вътрешен контрол и съответствие или на
системата за управление на износа или трансфера; описанието трябва да съдържа данни за организационните, човешките и техническите ресурси, заделени за управлението на трансферите и износа, веригата на
отговорност в структурата на дружеството, процедурите за вътрешен одит, системата за повишаване квалификацията на персонала, правилата и реда за осигуряване на физическа и техническа сигурност, водене на регистри и проследяване на трансферите и износа.

Регистриране на трансфер на продукти, свързани с отбраната, за територията на Р България
Регистриране на трансфер на продукти, свързани с отбраната, за територията на Р България, на физическите и юридическите лица се извършва от министъра на икономиката.
За получаване на удостоверение за трансфер на продукти, свързани с отбраната, за територията на Р България, заявителят предоставя в Министерството на икономиката следните документи:

1. Попълнено удостоверение по образец №29 в 5 екземпляра.
2. Копие на документ, потвърждаващ външнотърговските отношения (договор, фактура, проформа фактура); документът трябва да включва страните по сделката, описание и количество на стоката и условия на доставка.
3. Писмена декларация по образец от крайния потребител, че:
- получените продукти, свързани с отбраната, няма да бъдат изнесени или трансферирани без разрешението на междуведомствената комисия и ще бъдат използвани при спазване на действащото българско законодателство;
- крайният потребител се задължава писмено да информира в срок до 5 работни дни Министерството на икономиката преди всяка следваща промяна на крайния потребител на продуктите, свързани с отбраната, на територията на Р България с изключение на случаите на продажби в търговската мрежа.
ВАЖНО: Всеки последващ краен потребител попълва тази декларация.
4. Копия на документи, удостоверяващи техническите характеристики и функционалното предназначение на продуктите, свързани с отбраната.
5. Копия на докумнти, удостоверяващи правото на участниците в сделката да извършват съответната дейност.
6. Документ за платена държавна такса, съгласно Тарифата за таксите, които се събират по ЗЕКПСОИТДУ.

Физическите и юридическите лица, регистрирани по реда на Търговския закон, притежаващи сертификат за получател, могат да получават продукти, свързани с отбраната, от територията на държава членка, посочени в генерално разрешение за трансфер, издадено и публикувано от държава членка по произход, след представяне на декларация по образец в Министерството на икономиката.
ВАЖНО: Декларацията се представя в срок до 7 работни дни преди планираната дата за получаване на продукти, свързани с отбраната.

Структури на централната администрация на изпълнителната власт, ръководени от министри, Държавна агенция "Национална сигурност", Националната разузнавателна служба и Националната служба за охрана, могат да получават продукти, свързани с отбраната, от територията на държава членка по произход след представяне на декларация по образец в Министерство на икономиката.
ВАЖНО: Декларацията се представя в срок до 7 работни дни преди планираната дата за получаване на продукти, свързани с отбраната.
 
 

    Контакти
   
    Карта на сайта
   
 
All Rights Reserved 2005 - Copyright & Disclaimer