Начало   Предстоящи събития    Помощ
 
 
Какво е необходимо за внос на продукти, свързани с отбраната?
 
"Внос" е всяко въвеждане на митническата територия на Република България на продукти, свързани с отбраната, които имат статут на необщностни изделия, включително получаването на допустимо митническо направление след тяхното въвеждане. Под необщностни продукти, свързани с отбраната" се разбират продукти, свързани с отбраната, попадащи в категорията необщностни стоки по смисъла на чл. 4, т. 8 от Митническия кодекс на Общността, т.е. стоки, които не са изцяло произведени на митническата територия на Общността при условията, посочени в член 23 на Митническия кодекс и без да включват стоки, внесени от страни или територии, които не са част от митническата територия на Общността - стоки, произведени от стоки, поставени под временен митнически режим – такива стоки не се разглеждат като получили статут на общностни в случаите от особено икономическо значение, определено в съответствие с процедурата на Комитета; не са внесени от страни или територии извън митническата територия на Общността, които са допуснати за свободно обращение; не са произведени или получени в границите на митническата територия на Общността, включително поставянето им под всички митнически режими.
За да осъществите внос на продукти, свързани с отбраната, трябва да имате:
- лиценз за внос на продукти, свързани с отбраната, издаден от Междуведомствения съвет по отбранителна индустрия и сигурност на доставките (Междуведомствения съвет) към Министерския съвет;
- индивидуално или глобално разрешение за внос на продукти, свързани с отбраната, издадено от Междуведомствената комисия за експортен контрол и неразпространение на оръжията за масово унищожение (Междуведомствена комисия) към министъра на икономиката и енергетиката.
При внос крайният потребител декларира, че:
- внесените продукти, свързани с отбраната, няма да бъдат изнесени без разрешение от Междуведомствената комисия и ще бъдат използвани при съблюдаване на горепосочените ограничения и забрани, и при спазване на действащото българско законодателство;
- се задължава писмено да информира в срока, определен от ППЗЕКПСОИТДУ, Междуведомствената комисия преди всяка последваща промяна на крайния потребител на продуктите, свързани с отбраната на територията на Република България с изключение на случаите на продажба в търговската мрежа;
- се задължава писмено да информира всеки последващ краен потребител за наложените ограничения и забрани, свързани с изделията.
(Всеки последващ краен потребител е длъжен да попълни такава декларация!)

Лицата, кандидатстващи за издаване на лиценз за внос на продукти, свързани с отбраната, представят в Междуведомствения съвет следните документи:
1. заявление по Образец №1;
2. единен идентификационен код съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър;
3. копие от разрешение за производство и/или търговия, издадено по реда на Закона за оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия, в случаите, когато лицата осъществяват дейности, които попадат в обхвата му;
4. документ, издаден от Държавна агенция "Национална сигурност", за съгласуване на физическите лица, които са определени да участват в тази дейност;
5. списък на физическите лица, които са определени да участват в тази дейност, придружен от автобиография на лицата, свидетелство за съдимост и нотариално заверен образец от подписа им;
6. свидетелство за съдимост на едноличния търговец, управителя, изпълнителния директор, прокуриста, членовете на управителния и контролния орган на юридическото лице, а в случай че членовете са юридически лица - на техните представители в съответния управителен орган;
7. нотариално заверен образец на подписа на едноличния търговец, управителя, изпълнителния директор или прокуриста;
8. удостоверение от съответната териториална дирекция на Националната агенция за приходите за липсата на ликвидни и изискуеми публични вземания;
9. декларация на едноличния търговец, управителя, прокуриста, на членовете на управителния и контролния орган на търговското дружество, че заявителят няма ликвидни и изискуеми задължения към физически или юридически лица, когато задължението е признато пред органа по принудително изпълнение;
10. декларация на едноличния търговец, управителя, прокуриста, на членовете на управителния и контролния орган на търговското дружество, че не са свързани с лица и организации, нарушили нормативните актове, регламентиращи дейностите с продукти, свързани с отбраната, и с изделия с двойна употреба в държавите членки и в трети държави;
11. информация от търговеца за планираните външнотърговски дейности с чуждестранни партньори с продукти, свързани с отбраната, за период, не по-малък от една година;
12. документ за платена такса по чл. 71, ал. 1.

За получаване на индивидуално разрешение за внос на продукти, свързани с отбраната, заявителят представя в Междуведомствената комисия следните документи:
1. попълнено заявление по Образец №9;
2. попълнен образец на разрешение в 5 екземпляра – Образец №15;
3. копия на документи, удостоверяващи правото на участниците в сделката да извършват съответните дейности;
4. копие на документ, потвърждаващ външнотърговските отношения (договор, фактура, проформа фактура), както и на документ, удостоверяващ участието в сделката на други лица, различни от чуждестранния износител; документът трябва да включва страните по сделката, описание и количество на стоката, условия на доставка, стойност, срок за изпълнение;
5. копия на документи, удостоверяващи произхода, придобиването, техническите характеристики и функционалното предназначение на продуктите, свързани с отбраната;
6. писмена декларация по образец от крайния потребител - Образец №17;
7. документ за платена държавна такса.

Изключения: В случай, че съгласно националното законодателство на държавата на контрагента/контрагентите не се издава документ, удостоверяващ правото им да извършват съответните дейности, заявителят представя в Междуведомствената комисия писмена декларация от съответния участник в потвърждение на това обстоятелство и заверен превод на български език за това.
В случай на внос на продукти, свързани с отбраната, които не са предмет на търговска сделка, вместо документа по т. 4 заявителят представя писмена декларация от износителя в потвърждение на това обстоятелство.

Индивидуалното разрешение за внос на продукти, свързани с отбраната, се издава за внос от определена държава чрез една доставка или частични доставки на основание на договорни отношения между вносителя и чуждестранния контрагент. Разрешението се издава от Междуведомствената комисия за срок до една година и може да бъде продължено еднократно за срок до 6 месеца, който срок не може да бъде по-дълъг от срока на лиценза.

За получавне на глобално разрешение за внос на продукти, свързани с отбраната, заявителят представя в Междуведомствената комисия следните документи:
1. попълнено заявление по Образец №11;
2. попълнен образец на разрешение в 5 екземпляра – Образец №14;
3. копия на документи, удостоверяващи правото на участниците в сделката да извършват съответните дейности;
4. копия на документи, потвърждаващи външнотърговските отношения (договор, фактура, проформа фактура), както и на документи, удостоверяващи участието в сделката на други лица, различни от чуждестранния износител; документите трябва да включват страните по сделката, описание и количество на стоката, условия на доставка, стойност, срок за изпълнение;
5. копия на документи, удостоверяващи произхода, придобиването, техническите характеристики и функционалното предназначение на продуктите, свързани с отбраната;
6. писмена декларация по образец от крайния потребител - Образец №17;
7. документ за платена държавна такса.

Изключения: В случай, че съгласно националното законодателство на държавата на контрагента/контрагентите не се издава документ, удостоверяващ правото им да извършват съответните дейности, заявителят представя в Междуведомствената комисия писмена от съответния участник в потвърждение на това обстоятелство и заверен превод на български език за това.

Важно: При подаване на заявление за глобално разрешение за внос заявителят представя документи, удостоверяващи, че за предходната година е извършил и/или ще извърши през следващата година на базата на договорни отношения не по-малко от 10 вноса на продукти, свързани с отбраната, които са описани в заявлението, от посочените в него износители.

Глобалното разрешение се издава за внос, съответно за вносители или износители за или от една или повече държави съгласно приложението, на определен тип или категория продукти, свързани с отбраната, посочени в списъка по чл. 2, ал. 1 от ЗЕКПСОИТДУ, с изключение на продукти, свързани с отбраната, които попадат в обхвата на международни договори и конвенции за забрана на разпространението на оръжията за масово унищожение. Разрешението се издава от Междуведомствената комисия със срок на валидност до две години и може да бъде продължено за срок до една година, който срок не може да бъде по-дълъг от срока на лиценза.

Удостоверение за внос на продукти, свързани с отбраната

Регистриране на внос на продукти, свързани с отбраната, на лицата по чл. 5, т. 2 от закона (структури на централната администрация на изпълнителната власт, ръководени от министри, Държавна агенция "Национална сигурност", Националната разузнавателна служба и Националната служба за охрана) се извършва от министъра на икономиката и енергетиката.

За получаване на удостоверение за внос на продукти, свързани с отбраната, заявителят представя в Министерството на икономиката и енергетиката следните документи:
1. попълнено удостоверение по образец №27 в 5 екземпляра;
2. копие на документ, потвърждаващ отношенията с чуждестранния контрагент (договор или поръчка), както и на документ, удостоверяващ участието в сделката на други лица, различни от чуждестранния износител; документът трябва да включва страните по сделката, описание и количество на стоката, условия на доставка, стойност, срок за изпълнение;
3. копия на документи, удостоверяващи произхода, техническите характеристики и функционалното предназначение на продуктите, свързани с отбраната.
4. писмена декларация по образец от крайния потребител.
 
 

    Контакти
   
    Карта на сайта
   
 
All Rights Reserved 2005 - Copyright & Disclaimer