Начало   Предстоящи събития    Помощ
 
 
Какво е необходимо за износ на продукти, свързани с отбраната?
 
Какво е необходимо за износ?

“Износ” е:
а) режим износ по смисъла на чл. 161 от Регламент (ЕИО) № 2913/92 (Митнически кодекс на Общността);
б) реекспорт по смисъла на чл. 182 от този регламент с изключение на изделията при транзит, както и
в) предаване на софтуер или технологии по електронен път, включително по телефакс, телефон, електронна поща или други електронни средства, до местоназначения извън Европейската общност; включва се предоставянето в електронен формат на такива софтуер и технологии на юридически и физически лица и съдружия извън Общността; износът се отнася също до устно предаване на технологии, когато се дава описание на технологиите по телефона.

Износ на продукти, свързани с отбраната, могат да извършват:
1. физически и юридически лица, регистрирани по реда на Търговския закон;
2. структури на централната администрация на изпълнителната власт, ръководени от министри, Държавна агенция "Национална сигурност", Националната разузнавателна служба и Националната служба за охрана.


Физически и юридически лица, регистрирани по реда на Търговския закон, могат да извършват износ на продукти, свързани с отбраната, след получаване на лиценз, издаден от Междуведомствения съвет по отбранителна индустрия и сигурност на доставките към Министерския съвет, и разрешение за износ, издадено от Междуведомствената комисия за експортен контрол и неразпространение на оръжията за масово унищожение при министъра на икономиката и енергетиката.

Лицата по т. 2 могат да извършват износ на продукти, свързани с отбраната след регистриране на износа от министъра на икономиката и енергетиката.

Лицата, кандидатстващи за издаване на лиценз за износ и внос на продукти, свързани с отбраната, представят в Междуведомствения съвет:

1. заявление по образец № 1;
2. единен идентификационен код съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър;
3. копие от разрешение за производство и/или търговия, издадено по реда на Закона за оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия, в случаите, когато лицата осъществяват дейности, които попадат в обхвата му;
4. документ, издаден от Държавна агенция "Национална сигурност", за съгласуване на физическите лица, които са определени да участват в тази дейност;
5. списък на физическите лица, които са определени да участват в тази дейност, придружен от автобиография на лицата, свидетелство за съдимост и нотариално заверен образец от подписа им;
6. свидетелство за съдимост на едноличния търговец, управителя, изпълнителния директор, прокуриста, членовете на управителния и контролния орган на юридическото лице, а в случай че членовете са юридически лица - на техните представители в съответния управителен орган;
7. нотариално заверен образец на подписа на едноличния търговец, управителя, изпълнителния директор или прокуриста;
8. удостоверение от съответната териториална дирекция на Националната агенция за приходите за липсата на ликвидни и изискуеми публични вземания;
9. декларация на едноличния търговец, управителя, прокуриста, на членовете на управителния и контролния орган на търговското дружество, че заявителят няма ликвидни и изискуеми задължения към физически или юридически лица, когато задължението е признато пред органа по принудително изпълнение;
10. декларация на едноличния търговец, управителя, прокуриста, на членовете на управителния и контролния орган на търговското дружество, че не са свързани с лица и организации, нарушили нормативните актове, регламентиращи дейностите с продукти, свързани с отбраната, и с изделия с двойна употреба в
държавите членки и в трети държави;
11. информация от търговеца за планираните външнотърговски дейности с чуждестранни партньори с продукти, свързани с отбраната, за период, не по-малък от една година;
12. документ за платена такса.

Разрешение за износ на продукти, свързани с отбраната

Износ на продукти, свързани с отбраната, посочени в Списъка на продуктите, свързани с отбраната, се извършва след издаване на индивидуално разрешение за износ или глобално разрешение за износ.

Индивидуалното разрешение се издава за износ за определена държава чрез една доставка или частични доставки на основание на договорни отношения между износителя и чуждестранния контрагент. Издаденото разрешение е със срок на валидност до една година и може да бъде продължено еднократно за срок до 6 месеца.

За получаване на индивидуално разрешение за износ на продукти, свързани с отбраната, заявителят представя в междуведомствената комисия следните документи:

1. попълнено заявление по образец № 9;
2. попълнен образец № 13 на разрешение в 5 екземпляра;
3. копия на документи, удостоверяващи правото на участниците в сделката да извършват съответните дейности;
4. оригинал на сертификат за краен потребител или международен сертификат за внос, издаден от компетентен орган на страната на крайния потребител; документът трябва да включва страните по сделката, описание, количество и крайна употреба на продуктите, свързани с отбраната;
5. копие на документ, потвърждаващ външнотърговските отношения (договор или поръчка), както и на документ, удостоверяващ участието в сделката на други лица, различни от чуждестранния вносител и/или краен потребител; документът трябва да включва страните по сделката, описание и количество на стоката, условия на доставка, стойност и срок за изпълнение;
6. копия на документи, удостоверяващи произхода, придобиването, техническите характеристики и функционалното предназначение на продуктите, свързани с отбраната;
7. документ за платена държавна такса.
В случай че съгласно националното законодателство на държавата на участник в сделката не се издава документ по т. 3, заявителят представя в междуведомствената комисия писмена декларация от съответния участник в потвърждение на това обстоятелство.
В случай че съгласно националното законодателство на държавата, за която ще се изнасят продуктите, свързани с отбраната, не се издава документът по т. 4, заявителят представя в междуведомствената комисия писмена декларация от вносителя или крайния потребител в потвърждение на това обстоятелство, включваща реквизитите по т. 4.
В случай на износ на продукти, свързани с отбраната, извършван с цел ремонт/обслужване или подмяна, когато в страната на вносителя не се издава документ по т. 4, заявителят представя в междуведомствената комисия писмена декларация от вносителя или крайния потребител в потвърждение на това обстоятелство, включваща реквизитите по т. 4.
В случай на износ на продукти, свързани с отбраната, които не са предмет на търговска сделка, вместо документа по т. 5 заявителят представя писмена декларация от вносителя или крайния потребител в потвърждение на това обстоятелство.

Глобалното разрешение за износ се издава за износ за една или повече държави съгласно приложението на закона на определен тип или категория продукти, свързани с отбраната, посочени в Списъка на продуктите, свързани с отбраната, с изключение на продукти, свързани с отбраната, които попадат в обхвата на международни договори и конвенции за забрана на разпространението на оръжията за масово унищожение, както и продукти, свързани с отбраната, чието разработване, характеристики, употреба и/или регистрация попадат под разпоредбите на Закона за защита на класифицираната информация.

За получаване на глобално разрешение за износ на продукти, свързани с отбраната, заявителят представя в междуведомствената комисия следните документи:

1. попълнено заявление по образец № 11;
2. попълнен образец № 14 на разрешение в 5 екземпляра;
3. копия на документи, удостоверяващи правото на участниците в сделката да извършват съответните дейности;
4. оригинали на сертификати за краен потребител или международни сертификати за внос, издадени от компетентните органи на страните на крайните потребители; документите трябва да включват страните по сделката, описание, количество и крайна употреба на продуктите, свързани с отбраната;
5. копия на документи, потвърждаващи външнотърговските отношения (договор или поръчка), както и на документи, удостоверяващи участието в сделките на други лица, различни от чуждестранните вносители или крайни потребители; документите трябва да включват страните по сделката, описание и количество на стоката, условия на доставка, стойност, срок за изпълнение;
6. копия на документи, удостоверяващи произхода, придобиването, техническите характеристики и функционалното предназначение на продуктите, свързани с отбраната;
7. документ за платена държавна такса.
В случай че съгласно националното законодателство на държавата на участник в сделката не се издава документ по т. 3, заявителят представя в Междуведомствената комисия писмена декларация от съответния участник в потвърждение на това обстоятелство.
В случай на износ на продукти, свързани с отбраната, за държава, в която не се издава документът по т. 4, заявителят представя в Междуведомствената комисия писмена декларация от вносителя или крайния потребител в потвърждение на това обстоятелство, включваща реквизитите по т. 4.
ВАЖНО: При подаване на заявление за глобално разрешение за износ заявителят представя документи, удостоверяващи, че за предходната година е извършил и/или ще извърши през следващата година на базата на договорни отношения не по-малко от 10 износа на продукти, свързани с отбраната, които са описани в заявлението, за посочените в него получатели.

За получаване на разрешение в случай на реекспорт, износ след внос и износ след трансфер на продукти, свързани с отбраната, заявителят представя в междуведомствената комисия освен горните документи:

1. копие на писмената декларация съгласно чл. 9, ал. 2, т. 6 или чл. 10, ал. 2, т. 6, или чл. 20, ал. 2, т. 4, или чл. 23, ал. 1, или чл. 24, ал. 2, т. 3, или чл. 25, ал. 1 от ППЗЕКПСОИТДУ;
2. писмено съгласие за реекспорт или последващ износ от компетентния орган на държавата, от която са внесени или трансферирани изделията, или
3. декларация от първоначалния износител или изпращач, че няма наложена забрана или ограничение за реекспорт или последващ износ на продуктите, свързани с отбраната.

Удостоверение за износ на продукти, свързани с отбраната

Регистриране на износ на продукти, свързани с отбраната, на лицата по чл. 5, т. 2 от закона (структури на централната администрация на изпълнителната власт, ръководени от министри, Държавна агенция "Национална сигурност", Националната разузнавателна служба и Националната служба за охрана) се извършва от министъра на икономиката и енергетиката.

За получаване на удостоверение за износ на продукти, свързани с отбраната, заявителят представя в Министерството на икономиката и енергетиката следните документи:

1. попълнено удостоверение по образец № 26 в 5 екземпляра;
2. оригинал на сертификат за краен потребител или международен сертификат за внос, издаден от компетентен орган на страната на крайния потребител; документът трябва да включва страните по сделката, описание, количество и крайна употреба на продуктите, свързани с отбраната;
3. копие на документ, потвърждаващ отношенията с чуждестранния контрагент (договор или поръчка), както и на документ, удостоверяващ участието в сделката на други лица, различни от чуждестранния вносител и/или краен потребител; документът трябва да включва страните по сделката, описание и количество на стоката, условия на доставка, стойност, срок за изпълнение;
4. копия на документи, удостоверяващи произхода, техническите характеристики и функционалното предназначение на продуктите, свързани с отбраната.
В случай че съгласно националното законодателство на държавата, за която ще се изнасят продуктите, свързани с отбраната, не се издава документът по т. 2, заявителят представя в Министерството на икономиката и енергетиката писмена декларация от вносителя или крайния потребител в потвърждение на това обстоятелство, включваща реквизитите по т. 2.
В случай на износ на продукти, свързани с отбраната, които не са предмет на търговска сделка, вместо документа по т. 3 заявителят представя в Министерството на икономиката и енергетиката писмена декларация от вносителя или крайния потребител в потвърждение на това обстоятелство.
 
 

    Контакти
   
    Карта на сайта
   
 
All Rights Reserved 2005 - Copyright & Disclaimer