Начало   Предстоящи събития    Помощ
 
 
Кога едно изделие или технология е с двойна употреба?
 
КЛАСИФИЦИРАНЕ НА ИЗДЕЛИЯ И ТЕХНОЛОГИИ С ДВОЙНА УПОТРЕБА

Страната ни е член на всички международни режими за експортен контрол и неразпространение на оръжия за масово унищожение и като член на ЕС е активен участник в работните групи за експорт на конвенционални оръжия и изделия и технологии с двойна употреба към Съвета на Европейската Общност и Европейската Комисия.
Международни организации за контрол върху износа:

• РКРТ/ MTCR (Режим за контрол на ракетните технологии) - предотвратяване на разпространението на безпилотни системи за доставка на ядрени оръжия, по-специално системи за доставка, способни да доставят товар от поне 500 кг. на минимално разстояние от 300 км.

• AG/ АГ (Австралийската група) - за изделия, които могат да бъдат използвани при разработването на химически, биологични и токсични оръжия

• NSG/ ГЯД (Групата на ядрените доставчици) - намаляване на ядреното разпространение чрез контролиране на износа и повторния трансфер на материали, които може да се приложат при разработването на ядрени оръжия

• WA/ ВД (Васенаарската договореност) - експортен контрол на конвенционални оръжия и изделия и технологии с двойна употреба

Регламент (ЕС) № 2021/821 на Европейския Парламент и на Съвета от 20 май 2021 година е основният европейски нормативен акт, който въвежда режим за контрол на износа, трансфера, брокерската дейност и транзита на изделия и технологии с двойна употреба, и е директно приложим за целия Европейски съюз, като част от общата търговска политика Съюза.

I. Как да определим дали едно изделие попада в списъците на контролираните изделия?

Изделие или технология с двойна употреба е изделие или технология, които обикновено се използват за граждански цели и не са предназначени за военна употреба, но потенциално биха могли да имат военно приложение, или да се използват за производство на военни изделия.

В случай, че се интересувате дали Вашето изделие се контролира е необходимо да потърсите изделия съпоставими (аналогични) с вашето от списъците на контролираните изделия съответно:
за внос: Списък на изделия и технологии с двойна употреба, които подлежат на контрол при внос, приет с ПМС № 204/2018
за износ, реекспорт, транзит и брокерски услуги: Приложение I на Регламент (ЕС) № 2021/821 на Европейския Парламент и на Съвета от 20 май 2021 година
за изходящ трансфер: Приложение IV на Регламент (ЕС) № 2021/821 на Европейския Парламент и на Съвета от 20 май 2021 година

Министерският съвет може да определи изделия с двойна употреба извън посочените в Приложение I на Регламент (ЕС) 2021/821, представляващи заплаха за обществената сигурност и човешките права, за които се изисква разрешение за износ.

За да бъдете най-точни и обективни в класифицирането на Вашето изделие, е необходимо да обърнете внимание на следните елементи:
- Естеството на изделията, които ще се изнасят
- Съответната крайна дестинация
- Крайната употреба на изделията
- Изисквания за лиценз/ разрешение за търговска дейност с такива изделия

Приложение I на Регламент (ЕС) 2021/821 е разделено:
Категории:
Категория 0 – Ядрени материали, съоръжения и оборудване
Категория 1 – Специални материали и свързано с тях оборудване
Категория 2 – Обработка на материали
Категория 3 – Електроника
Категория 4 – Компютри
Категория 5 – Телекомуникации и „информационна сигурност“
Категория 6 – Сензори и лазери
Категория 7 – Навигационно и авиационно оборудване
Категория 8 – Морски системи
Категория 9 – Космически апарати и силови установки (двигателни системи)
Под-категории:
А - системи, оборудване и компоненти
В - изпитване, контрол и производство
C - материали
D - софтуер
Е - технология
Международен режим на произход:
0 - Васенаарска договореност
1 – Режим за контрол на ракетните технологии
2 – Група на ядрените доставчици
3 - Австралийска група
4 - Конвенция за забрана на химическите оръжия

Пример за класифициране на изделието „клапан за химически производствени инсталации”:
2B350.g.3

Категория 2 - обработка на материалите
Под-категория В - изпитване, контрол и производство
Режим на произход 3 - Австралийска група
Описание 50.g.3 - Клапани и вентили с номинални размери (номинално сечение) от 10 mm или по-големи и техните тела или предварително заложени втулки в кожуха, разработени за тези клапани, при които всички повърхности, влизащи в пряко съприкосновение с преработвания(ите) или съхранявания(ите) химикал(и), са изработени от някои от следните материали:
1. Сплави с тегловно съдържание на повече от 25 % никел и 20 % хром;
2. Флуорополимери;
3. Стъкло (включително преминали в стъкловидно състояние или емайлирани покрития или стъклени облицовки)

Ако Вашето изделие не е включено в списъка на контролираните изделия, има вероятност все още да е необходимо издаване на разрешение, в зависимост от крайната употреба. Това се отнася за изделия, които изпратени до крайния потребител, има вероятност да бъдат използвани в програмата за оръжия за масово унищожение (ОМУ). Например, криогенното оборудване може да бъде използвано в ядрено съоръжение. Тези случаи са описани в Глава ІІ – „Обхват” от Регламент (ЕС) 2021/821 в така наречената Всеобхватна клауза (Catch all clause), където се разглеждат случаите, в които съгласно Член 4 или Член 5, може да се изисква разрешение за износ на изделия с двойна употреба, които не са изброени в Приложение І в зависимост от крайния потребител и крайната употреба на тези изделия.
Всеобхватната клауза (изискване на Разрешение за износ) се прилага и за износ на стоки, които не са изброени в Приложение І, и в случай че износителят е бил информиран от контролните органи, че стоките обект на износ са или могат да бъдат предназначени, изцяло или частично, за употреба като части или компоненти на военните стоки, изброени в национален военен списък, които са били изнесени от територията на тази Държава-членка без разрешение или в нарушение на разрешението, изисквано от националното законодателство на въпросната страна-членка.
Всеобхватната клауза може да се приложи и ако износителят има основание да счита, че стоките които той предлага да бъдат изнесени и не са изброени в Приложение І, са предназначени, изцяло или частично, за която и да е от употребите, посочени по-горе. Износителят е длъжен да уведоми компетентните органи, които да вземат решение дали е целесъобразно или не да поставят изискване за получаване на разрешение за износ.

В случай, че имате съмнение, дали едно изделие или технология е с двойна употреба, може да направите запитване до дирекция „Международно контролирана търговия и сигурност” в Министерство на икономиката (МИ) за класифициране на изделията или технологиите в съответствие с Регламент 428/2009 и последвалите го изменения и допълнения.
Необходимо е да се подаде Заявление по образец (Образeц на заявление за класифициране на изделия за износ, трансфер и реекспорт, Образeц на заявление за класифициране на изделия за транзит, превоз и брокерска сделка или Образeц на заявление за класифициране на изделия за внос) и да приложите изброените в него документи.
Окомплектованите документи се подават в сградата на МИ на адрес: гр. София, ул.”Славянска” № 8.
Отговор на Вашето запитване ще получите в срок от седем работни дни от датата на подаване на заявлението в МИ.
 
 

    Контакти
   
    Карта на сайта
   
 
All Rights Reserved 2005 - Copyright & Disclaimer