Начало   Предстоящи събития    Помощ
 
 
Кога се подава заявление за регистрация за производство, преработване и употреба?
 
Заявление за регистрация се подава в Междуведомствената комисия за експортен контрол и неразпространение на оръжията за масово унищожение към министъра на икономиката, която е Национален орган по прилагане на Конвенцията, в случай, че:
1. Произвеждате химически вещества от Приложение 1 на ЗЗХОКТХВТП.
2. Произвеждате, преработвате или употребявате химически вещества, посочени в Приложение 2 на ЗЗХОКТХВТП, в количества, които са по-големи от:
а) един килограм от химическото вещество, отбелязано с "*" в част А;
б) сто килограма от което и да е друго химическо вещество от част А;
в) един тон от химическо вещество от част Б.
3. Произвеждате химическо вещество, посочено в Приложение 3 на ЗЗХОКТХВТП, в количество по-голямо от 30 тона.
4. Произвеждате чрез синтез органични химически вещества, не посочени в приложенията, в общо количество на произведените вещества по-голямо от 200 тона за една календарна година (ДОВ).
5. Произвеждате чрез синтез органично химическо вещество, съдържащо фосфор, сяра или флуор в количество на произведеното вещество по-голямо от 30 тона за една календарна година (ДОВ, включително ФСФ).
Важно! Тези данни подлежат на проверка при извършване на инспекции на Вашето обособено производство от Организацията за забрана на химическото оръжие.

Указания за попълване на заявление за регистрация за извършване на дейности, съгласно Закона за забрана на химическото оръжие и за контрол на токсичните химически вещества и техните прекурсори, за определяне на химически вещества:

В горния десен ъгъл се попълва изходящ номер и дата на заявлението.
В горния ляв ъгъл се попълва входящ номер и дата на заявлението от Междуведомствената комисия.
При попълване на вида дейност, за която искате да се регистрирате, маркирайте с Х клетката, която характеризира Вашата дейност.

В част I на заявлението попълвате данни за производственото предприятие, както следва:
Име: изписвате пълното наименование на производственото предприятие
ЕИК/Булстат: попълвате номера на ЕИК или Булстат
Адрес, населено място, пощенки код: изписвате пълния адрес на производственото предприятие.
Точно местоположение – географска дължина и ширина: попълвате координатите в указания формат – градус, минути, секунди..
Телефон, факс, e-mail: изпишете исканите данни и посочете телефонния код.
Важно! При промяна на първоначално посочените от Вас данни уведомете Националния орган.

В част II на заявлението попълвате данни за собственика, управляващия производственото предприятие, както следва:
Име: изписвате пълното наименование на собственика, управляващия производственото предприятие
ЕИК/Булстат: попълвате номера на ЕИК или Булстат
Адрес, населено място, пощенки код: изписвате пълния адрес на собственика, управляващия производственото предприятие
Телефон, факс, e-mail: изпишете исканите данни и посочете телефонния код.
Важно! При промяна на първоначално посочените от Вас данни уведомете Националния орган.

В част III на заявлението са описани документите, които е необходимо да приложите към заявлението.
• Описанието на извършваната дейност, производствената схема, химичната реакция, сертификати на изходните вещества и крайните продукти са необходими за установяване на вида на извършваната от Вас дейност (производство, преработване или употреба), за класифициране на химическите вещества, съгласно разпоредбите на ЗЗХОКТХВТП.
• Описанието на извършвани дейности на обекта, извън обхвата на ЗЗХОКТХВТП е необходимо, за да се конкретизира дали обектът е специализиран в конкретната дейност или на него се извършват и други дейности с химически вещества, които трябва да посочите. И в двата случая тези данни се обявяват в националните декларации и подлежат на проверка при извършване на инспекции на Вашето производствено предприятие от Организацията за забрана на химическото оръжие.
• Списък на физическите лица, които пряко участват в тази дейност, информация за контакт с тях. Предлагаме Ви да посочите лицата, запознати с функционирането на производството, търговските документи, сертификати и др.
• ЕИК/Булстат: копие на документ, потвърждаващ верността им
• Документ за платена държавна такса в размер на 100 лв. съгласно Тарифа за таксите, които се събират по Закона за забрана на химическото оръжие и за контрол на токсичните химически вещества и техните прекурсори
• Други документи: В случай, че разполагате с допълнителна информация, имаща отношение към заявлението за регистрация и я прилагате, моля попълнете т. 8.

В Част IV попълвате имената на изпълнителния директор, управителя, а в случай, че се попълни от пълномощник – съответната му длъжност и копие на пълномощно за съответната дейност. Заявлението се подписва и подпечатва.

В 30-дневен срок от получаване на заявлението с приложените документи, Междуведомствената комисия ще извърши регистрация и ще Ви издаде удостоверение за регистрация за срок от три години, след изтичането на който всяка следваща регистрация се извършва за същия срок.

При промяна в обстоятелствата, вписани в удостоверението за регистрация е необходимо да подадете заявление в Междуведомствената комисия в 14-дневен срок от настъпване на промяната. Към заявлението прилагате документите, удостоверяващи промяната и документ за платена държавна такса за вписването й.
 
 

    Контакти
   
    Карта на сайта
   
 
All Rights Reserved 2005 - Copyright & Disclaimer