Начало   Предстоящи събития    Помощ
 
 
Как се извършва трансфер от и за територията на Р България за и от територията на държава от Общността на химически вещества от приложение № 2 и приложение № 3 на ЗЗХОКТХВТП?
 
Трансфер на химически вещества от приложение № 2 и приложение № 3 на ЗЗХОКТХВТП, както и на токсините сакситоксин и рицин, за територията на Република България от държава от Общността се извършва след подаване на декларация за трансфер по приложение № 3 в Междуведомствената комисия в 7-дневен срок преди извършването на трансфера; или декларация по образец –декларация № 3а декларация за трансфер – при трансфер от територията на Република България.

Към декларацията е необходимо да подадате следните документи:
1. копие на сертификат на химическите вещества или токсините, удостоверяващ техния количествен и качествен състав;
2. копие на документ, потвърждаващ търговските отношения (фактура, договор – при трансфер за територията на Република България; поръчка или договор – при трансфер от територията на Република България);
3. декларация от посочения краен потребител на химическите вещества при трансфер за територията на Република България, с която се задължава писмено да информира Междуведомствената комисия в срок 5 дни преди всяка следваща промяна на крайния потребител на територията на Република България;
4. оригинал на декларация от крайния потребител за конкретната крайна употреба на химическите вещества.


Указания за попълване на декларация за трансфер:
В горния десен ъгъл се попълва изходящ номер и дата на декларацията.
В горния ляв ъгъл се попълва входящ номер и дата на декларацията от Междуведомствената комисия.

В част I на декларацията се попълват данни за физическото или юридическото лице, както следва:
Име: изписвате пълното наименование на физическото или юридическото лице
ЕИК/Булстат: попълвате номера на ЕИК или Булстат ако сте юридическо лице
Л.к. № / дата на изд.: попълвате номера и дата на издаването й ако сте физическо лице.
Адрес, населено място, пощенки код: изписвате пълния адрес на физическото или юридическото лице.
Телефон, факс, e-mail: изпишете исканите данни и посочете телефонния код.
Важно! При промяна на първоначално посочените от Вас данни уведомете Националния орган.

В част II на декларацията попълвате данни за химическите вещества, които ще трансферирате, както следва:
Колона 1. CAS №, например: 102-71-6
Колона 2. Химическо вещество – изписва се наименованието по номенклатура IUPAC (International Union of Pure and Applied Chemistry),
например: 2,2’,2’’-нитрилотриетанол
Важно! Не изписвайте търговски или тривиални названия на химическите вещества!
Колона 3. Състав на химическото вещество в проценти, съгласно приложен сертификат на химическото вещество.
Колона 4. Мярка на химическото вещество, което ще трансферирате.
например: тон, кг, г и др.
Колона 5. Количество на химическото вещество, което ще трансферирате
Колона 6. Опишете крайната употреба на веществото.
например: производство на почистващи препарати, производство на продукти за медицината и т.н.

Важно! Ако имате намерение за изнасяте тези химически вещества е необходимо да подадете заявление за регистрация за износ и трансфер на изделия и технологии с двойна употреба и да подадете заявление за издаване на разрешение за износ (Вижте рубрики Какво е необходимо за износ?

В част III на декларацията попълвате данни за изпращача/получателя на химическите вещества, които ще трансферирате.
В част IV на декларацията попълвате данни за крайния потребител на химическите вещества.
В част V на декларацията попълвате предполагаемата дата на доставка.
В Част VI посочете конкретна крайна употреба/Място на крайната употреба на веществата.
В Част VII се попълват имената на изпълнителния директор, управителя (за юридически лица), а в случай, че се попълни от пълномощник – съответната му длъжност и копие на пълномощно за съответната дейност.
Декларацията се подписва и подпечатва.
Ако декларацията е от физическо лице се попълват съответно имената на физическото лице и подпис.
 
 

    Контакти
   
    Карта на сайта
   
 
All Rights Reserved 2005 - Copyright & Disclaimer