Начало   Предстоящи събития    Помощ
 
 
Какви са задълженията на лицата, извършващи дейности с химически вещества от Приложение № 1, Приложение № 2 и Приложение № 3 на ЗЗХОКТХВТП или други органични химически вещества, включително тези, съдържащи фосфор, сяра или флуор?
 
Какви са задълженията на лицата, извършващи дейности от Приложение № 1 на ЗЗХОКТХВТП?

Лицата, извършващи дейности с химически вещества от Приложение № 1 на ЗЗХОКТХВТП са длъжни да подават два пъти годишно декларация по образец (приложение № 4 от Наредбата) – до 01.03. за минали дейности през предходната календарна година и до 01.10. за планирани дейности за предстоящата календарна година.

Указания за попълване на декларация за дейности с химически вещества от Приложение № 1 на ЗЗХОКТХВТП

В горния десен ъгъл се попълва изходящ номер и дата на декларацията.
В горния ляв ъгъл се попълва входящ номер и дата на декларацията от Междуведомствената комисия.
Данните се попълват само с печатни букви на български и английски език.
Попълнете годината, за която се отнасят извършените или планираните извършване дейности с химически вещества от Приложение № 1 на ЗЗХОКТХНТП.
С Х маркирате клетката, която се отнася за извършените или планираните за извършване дейности с химически вещества от Приложение № 1 на ЗЗХОКТХНТП.

В част I на декларацията попълвате данни за производственото предприятие, както следва:
Име: изписвате пълното наименование на производственото предприятие
ЕИК/Булстат: попълвате номера на ЕИК или Булстат
Адрес, населено място, пощенки код: изписвате пълния адрес на производственото предприятие.
Точно местоположение – географска дължина и ширина: попълвате координатите в указания формат – градус, минути, секунди.
Телефон, факс, e-mail: изпишете исканите данни и посочете телефонния код.
Важно! При промяна на първоначално посочените от Вас данни уведомете Националния орган.

В част II на декларацията попълвате данни за собственика, управляващия производственото предприятие, както следва:
Име: изписвате пълното наименование на собственика, управляващия производственото предприятие
ЕИК/Булстат: попълвате номера на ЕИК или Булстат
Адрес, населено място, пощенки код: изписвате пълния адрес на собственика, управляващия производственото предприятие
Телефон, факс, e-mail: изпишете исканите данни и посочете телефонния код.
Важно! При промяна на първоначално посочените от Вас данни уведомете Националния орган.

Ако сте попълнили част II, моля продължете в раздел А.

Важно! Нов Раздел А е необходимо да се попълни за всяко отделно обособено производство.
Име: изписвате пълното наименование на обособеното производство
ЕИК/Булстат: попълвате номера на ЕИК или Булстат
Адрес, населено място, пощенки код: изписвате пълния адрес на обособеното производство
Важно! Посоченият адрес ще бъде деклариран от Националния орган като адрес за извършване на инспекции на обособеното производство от Организацията за забрана на химическото оръжие.
Точно местоположение – географска дължина и ширина: попълвате координатите в указания формат – градус, минути, секунди.
Важно! Посочените от Вас координати подлежат на проверка при провеждане на инспекции на обособеното производство от Организацията за забрана на химическото оръжие.
Телефон, факс, e-mail: изпишете исканите данни и посочете телефонния код.
Важно! Моля при промяна на първоначално посочените от Вас данни да изпратите информация до Националния орган.
Важно! Предвидена е и клетка за допълнителна информация.

В следващата таблица на номерираните редове се попълва следната информация:
Колона 1. Химическо вещество – изписва се наименованието по номенклатура IUPAC (International Union of Pure and Applied Chemistry).
например: O-изопропил метилфосфонфлуорид
Колона 2. CAS №, например: 107-44-8
Важно! Не изписвайте търговски или тривиални названия на химическите вещества!
Колона 3. Състав на химическото вещество в проценти, съгласно приложения сертификат на химическото вещество.
Колона 4. Производство - мярка на химическото вещество, което сте произвели и планирате да произведете и неговото количество.
например: 5 тон, 1000 кг, г и др.
Колона 5. Употреба - мярка на химическото вещество, което сте употребили и планирате да употребите и неговото количество.
например: 5 тон, 1000 кг, г и др.
Колона 6. Съхранение, складиране – посочете мярката и най-голямото количество на химическото вещество, което сте съхранявали, складирали или което възнамерявате да съхранявате или складирате.
например: 5 тон, 1000 кг, г и др.

В Част III на декларацията попълвате исканите данни, в случай че сте извършвали износ, внос, трансфер или сте придобили или предали на територията на Р България химически вещества от Приложение № 1 на ЗЗХОКТХВТП, след което продължавате в Раздели Б и В.

В Раздел Б попълвате отново името на физическото или юридическото лице, извършило износ, внос, трансфер и в случай, че данните се отнасят за предходната календарна година - № и дата на издавани от Междуведомствената комисия разрешения за износ, внос или трансфер.

В следващата таблица на номерираните редове се попълва следната информация:
Колона 1. Химическо вещество – изписва се наименованието по номенклатура IUPAC (International Union of Pure and Applied Chemistry).
например: O-изопропил метилфосфонфлуорид
Колона 2. CAS №, например: 107-44-8
Важно! Не изписвайте търговски или тривиални названия на химическите вещества!
Колона 3. Състав на химическото вещество в проценти, съгласно приложения сертификат на химическите вещества.
Колона 4. Износ - мярка на химическото вещество, което сте изнесли или планирате да изнесете и неговото количество.
например: 5 тон, 1000 кг, г и др.
Колона 5. Трансфер от територията на България за територията на Общността - мярка на химическото вещество, което сте трансферирали или планирате да трансферирате и неговото количество.
например: 5 тон, 1000 кг, г и др.
Колона 6. Внос – мярка на химическото вещество, което сте внесли или планирате да внесете и неговото количество.
например: 5 тон, 1000 кг, г и др.
Колона 7. Трансфер за територията на България от територията на Общността – мярка на химическото вещество, което сте трансферирали или планирате да трансферирате и неговото количество.
например: 5 тон, 1000 кг, г и др.
Колона 8. Чуждестранен контрагент – посочвате държавата – вносител, износител, изпращач или получател.

В Раздел В се попълват данните за придобиване или предаване на химически вещества на територията на Р България.

В следващата таблица на номерираните редове се попълва следната информация:
Колона 1. Химическо вещество – изписва се наименованието по номенклатура IUPAC (International Union of Pure and Applied Chemistry),
например: O-изопропил метилфосфонфлуорид
Колона 2. CAS № 107-44-8
Важно! Не изписвайте търговски или тривиални названия на химическите вещества!
Колона 3. Състав на химическото вещество в проценти, съгласно приложения сертификат на химическите вещества.
Колона 4. Придобиване на територията на Р България - мярка на химическото вещество, което сте придобили или планирате да придобиете и неговото количество.
например: 5 тон, 1000 кг, г и др.
Колона 5. Предаване на територията на Р България - мярка на химическото вещество, което сте предали или планирате да предадете и неговото количество.
например: 5 тон, 1000 кг, г и др.
Колона 6. Български контрагент – доставчик или краен потребител – попълвате съответно името и точният му адрес.

На страница 1 от Декларацията в част IV се попълват общия брой на страниците на декларацията и данните на декларатора (управител или изпълнителен директор), поставя се подпис и печат, а в случай, че се попълни от пълномощник – съответната му длъжност и копие на пълномощно за съответната дейност.


Какви са задълженията на лицата, извършващи дейности от Приложение № 2 на ЗЗХОКТХВТП?

Лицата, извършващи дейности с химически вещества от Приложение № 2 на ЗЗХОКТХВТП са длъжни да подават два пъти годишно декларация по образец (приложение № 5 от Наредбата) – до 01.03. за минали дейности през предходната календарна година и до 01.10. за планирани дейности за предстоящата календарна година.

Указания за попълване на декларация на декларация за дейности с химически вещества от Приложение № 2 на ЗЗХОКТХВТП:

В горния десен ъгъл се попълва изходящ номер и дата на декларацията.
В горния ляв ъгъл се попълва входящ номер и дата на декларацията от Междуведомствената комисия.
Данните се попълват само с печатни букви на български и английски език.
Попълнете годината, за която се отнасят извършените или планираните за извършване дейности с химически вещества от Приложение № 2 на ЗЗХОКТХНТП.
С Х маркирате клетката, която се отнася за извършените или планираните за извършване дейности с химически вещества от Приложение № 2 на ЗЗХОКТХНТП

В част I на декларацията попълвате данни за производственото предприятие, както следва:
Име: изписвате пълното наименование на производственото предприятие
ЕИК/Булстат: попълвате номера на ЕИК или Булстат
Адрес, населено място, пощенки код: изписвате пълния адрес на производственото предприятие.
Точно местоположение – географска дължина и ширина: попълвате координатите в указания формат – градус, минути, секунди.
Телефон, факс, e-mail: изпишете исканите данни и посочете телефонния код.
Важно! При промяна на първоначално посочените от Вас данни уведомете Националния орган.

В част II на декларацията попълвате данни за собственика, управляващия производственото предприятие, както следва:
Име: изписвате пълното наименование на собственика, управляващия производственото предприятие
ЕИК/Булстат: попълвате номера на ЕИК или Булстат
Адрес, населено място, пощенки код: изписвате пълния адрес на собственика, управляващия производственото предприятие
Телефон, факс, e-mail: изпишете исканите данни и посочете телефонния код.
Важно! При промяна на първоначално посочените от Вас данни уведомете Националния орган.

Ако сте попълнили част II, моля продължете в раздел А.

Важно! Нов Раздел А е необходимо да се попълни за всяко отделно обособено производство.
Име: изписвате пълното наименование на обособеното производство
ЕИК/Булстат: попълвате номера на ЕИК или Булстат
Адрес, населено място, пощенки код: изписвате пълния адрес на обособеното производство
Важно! Посоченият адрес ще бъде деклариран от Националния орган като адрес за извършване на инспекции на Вашето обособено производство от Организацията за забрана на химическото оръжие.
Точно местоположение – географска дължина и ширина: попълвате координатите в указания формат – градус, минути, секунди.
Важно! Посочените от Вас координати подлежат на проверка при провеждане на инспекции на Вашето обособено производство от Организацията за забрана на химическото оръжие.
Телефон, факс, e-mail: изпишете исканите данни и посочете телефонния код.
Важно! При промяна на първоначално посочените от Вас данни уведомете Националния орган.
Важно! Предвидена е и клетка за допълнителна информация.

В следващата таблица на номерираните редове се попълва следната информация:
Колона 1. Химическо вещество – изписва се наименованието по номенклатура IUPAC (International Union of Pure and Applied Chemistry)
например: 2,2'-тиодиетанол
Колона 2. CAS №, например: 111-48-8
Важно! Не изписвайте търговски или тривиални названия на химическите вещества!
Колона 3. Състав на химическото вещество в проценти, съгласно приложения сертификат на химическите вещества.
Колона 4. Производство - мярка на химическото вещество, което сте произвели и планирате да произведете и неговото количество.
например: 5 тон, 1000 кг, г и др.
Колона 5. Употреба - мярка на химическото вещество, което сте употребили или планирате да употребите и неговото количество.
например: 5 тон, 1000 кг, г и др.
Колона 6. Преработване- мярка на химическото вещество, което сте преработили или планирате да употребите и неговото количество.
например: 5 тон, 1000 кг, г и др.
Колона 7. Съхранение, складиране – посочете мярката и най-голямото количество на химическото вещество, което сте съхранявали, складирали или което възнамерявате да съхранявате или складирате.
например: 5 тон, 1000 кг, г и др.

В Част III на декларацията попълвате исканите данни, в случай че сте извършвали износ, внос, трансфер или сте придобили или предали на територията на Р България химически вещества от Приложение № 2 на ЗЗХОКТХВТП, след което продължавате в Раздели Б и В.

В Раздел Б попълвате отново името на физическото или юридическото лице, извършило износ, внос, трансфер и в случай, че данните се отнасят за предходната календарна година - № и дата на издавани от Междуведомствената комисия разрешения за износ или трансфер или № и дата на издавани от министерство на икономиката и енергетиката удостоверения за внос, или входящ № и дата на декларация за трансфер, подавана от Вас.

В следващата таблица на номерираните редове се попълва следната информация:
Колона 1. Химическо вещество – изписва се наименованието по номенклатура IUPAC (International Union of Pure and Applied Chemistry).
например: 2,2'- тиодиетанол
Колона 2. CAS №, например: 111-48-8
Важно! Не изписвайте търговски или тривиални названия на химическите вещества!
Колона 3. Състав на химическото вещество в проценти, съгласно приложения сертификат на химическите вещества.
Колона 4. Износ - мярка на химическото вещество, което сте изнесли или планирате да изнесете и неговото количество.
например: 5 тон, 1000 кг, г и др.
Колона 5. Трансфер от територията на България за територията на Общността - мярка на химическото вещество, което сте трансферирали или планирате да трансферирате и неговото количество.
например: 5 тон, 1000 кг, г и др.
Колона 6. Внос – мярка на химическото вещество, което сте внесли или планирате да внесете и неговото количество.
например: 5 тон, 1000 кг, г и др.
Колона 7. Трансфер за територията на България от територията на Общността – мярка на химическото вещество, което сте трансферирали или планирате да трансферирате и неговото количество.
например: 5 тон, 1000 кг, г и др.
Колона 8. Чуждестранен контрагент – посочвате държавата – вносител, износител, изпращач или получател.

В Раздел В се попълват данните за придобиване или предаване на химически вещества на територията на Р България.

В следващата таблица на номерираните редове се попълва следната информация:
Колона 1. Химическо вещество – изписва се наименованието по номенклатура IUPAC (International Union of Pure and Applied Chemistry).
например: 2,2'-тиодиетанол
Колона 2. CAS №, например: 111-48-8
Важно! Не изписвайте търговски или тривиални названия на химическите вещества!
Колона 3. Състав на химическото вещество в проценти, съгласно приложения сертификат на химическите вещества.
Колона 4. Придобиване на територията на Р България - мярка на химическото вещество, което сте придобили или планирате да придобиете и неговото количество.
например: 5 тон, 1000 кг, г и др.
Колона 5. Предаване на територията на Р България - мярка на химическото вещество, което сте предали или планирате да предадете и неговото количество.
например: 5 тон, 1000 кг, г и др.
Колона 6. Български контрагент – доставчик или краен потребител – попълвате съответно името и точният му адрес.

На страница 1 от Декларацията в част IV се попълват общия брой на страниците на декларацията и данните на декларатора (управител или изпълнителен директор), поставя се подпис и печат, а в случай, че се попълни от пълномощник – съответната му длъжност и копие на пълномощно за съответната дейност.


Какви са задълженията на лицата, извършващи дейности от Приложение № 3 на ЗЗХОКТХВТП?

Лицата, извършващи дейности с химически вещества от Приложение № 3 на ЗЗХОКТХВТП са длъжни да подават два пъти годишно декларация по образец (приложение № 6 от Наредбата) – до 01.03. за минали дейности през предходната календарна година и до 01.10. за планирани дейности за предстоящата календарна година.

Указания за попълване на декларация на декларация за дейности с химически вещества от Приложение № 3 на ЗЗХОКТХВТП:

В горния десен ъгъл се попълва изходящ номер и дата на декларацията.
В горния ляв ъгъл се попълва входящ номер и дата на декларацията от Междуведомствената комисия.
Данните се попълват само с печатни букви на български и английски език.
Попълнете годината, за която се отнасят извършените или планираните извършване дейности с химически вещества от Приложение № 3 на ЗЗХОКТХНТП.
С Х маркирате клетката, която се отнася за извършените или планираните за извършване дейности с химически вещества от Приложение № 3 на ЗЗХОКТХНТП

В част I на декларацията попълвате данни за производственото предприятие, както следва:
Име: изписвате пълното наименование на производственото предприятие
ЕИК/Булстат: попълвате номера на ЕИК или Булстат
Адрес, населено място, пощенки код: изписвате пълния адрес на производственото предприятие.
Точно местоположение – географска дължина и ширина: попълвате координатите в указания формат – градус, минути, секунди.
Телефон, факс, e-mail: изпишете исканите данни и посочете телефонния код.
Важно! При промяна на първоначално посочените от Вас данни уведомете Националния орган.

В част II на декларацията попълвате данни за собственика, управляващия производственото предприятие, както следва:
Име: изписвате пълното наименование на собственика, управляващия производственото предприятие
ЕИК/Булстат: попълвате номера на ЕИК или Булстат
Адрес, населено място, пощенки код: изписвате пълния адрес на собственика, управляващия производственото предприятие
Телефон, факс, e-mail: изпишете исканите данни и посочете телефонния код.
Важно! При промяна на първоначално посочените от Вас данни уведомете Националния орган.

Ако сте попълнили част II, моля продължете в раздел А.

Важно! Нов Раздел А е необходимо да се попълни за всяко отделно обособено производство.
Име: изписвате пълното наименование на обособеното производство
ЕИК/Булстат: попълвате номера на ЕИК или Булстат
Адрес, населено място, пощенки код: изписвате пълния адрес на обособеното производство.
Важно! Посоченият адрес ще бъде деклариран от Националния орган като адрес за извършване на инспекции на Вашето обособено производство от Организацията за забрана на химическото оръжие.
Точно местоположение – географска дължина и ширина: попълвате координатите в указания формат – градус, минути, секунди на обособеното производство.
Важно! Посочените от Вас координати подлежат на проверка при провеждане на инспекции на Вашето обособено производство от Организацията за забрана на химическото оръжие.
Телефон, факс, e-mail: изпишете исканите данни и посочете телефонния код.
Важно! При промяна на първоначално посочените от Вас данни уведомете Националния орган.
Важно! Предвидена е и клетка за допълнителна информация.

В следващата таблица на номерираните редове се попълва следната информация:
Колона 1. Химическо вещество – изписва се наименованието по номенклатура IUPAC (International Union of Pure and Applied Chemistry).
например: 2,2’,2’’-нитрилотриетанол
Колона 2. CAS №, например: 102-71-6
Важно! Не изписвайте търговски или тривиални названия на химическите вещества!
Колона 3. Състав на химическото вещество в проценти, съгласно приложения сертификат на химическите вещества.
Колона 4. Производство - мярка на химическото вещество, което сте произвели и планирате да произведете и неговото количество.
например: 5 тон, 1000 кг, г и др.
Колона 5. Съхранение, складиране – посочете мярката и най-голямото количество на химическото вещество, което сте съхранявали, складирали или което възнамерявате да съхранявате или складирате.
например: 5 тон, 1000 кг, г и др.

В Част III на декларацията попълвате исканите данни, в случай че сте извършвали износ, внос, трансфер или сте придобили или предали на територията на Р България химически вещества от Приложение № 3 на ЗЗХОКТХВТП, след което продължавате в Раздели Б и В.

В Раздел Б попълвате отново името на физическото или юридическото лице, извършило износ, внос, трансфер и в случай, че данните се отнасят за предходната календарна година - № и дата на издавани от Междуведомствената комисия разрешения за износ или трансфер или № и дата на издавани от министерство на икономиката и енергетиката удостоверения за внос, или входящ № и дата на декларация за трансфер, подавана от Вас.

В следващата таблица на номерираните редове се попълва следната информация:

Колона 1. Химическо вещество – изписва се наименованието по номенклатура IUPAC (International Union of Pure and Applied Chemistry),
например: 2,2’,2’’-нитрилотриетанол
Колона 2. CAS №, например: 102-71-6
Важно! Не изписвайте търговски или тривиални названия на химическите вещества!
Колона 3. Състав на химическото вещество в проценти, съгласно приложения сертификат на химическите вещества.
Колона 4. Износ - мярка на химическото вещество, което сте изнесли или планирате да изнесете и неговото количество.
например: 5 тон, 1000 кг, г и др.
Колона 5. Трансфер от територията на България за територията на Общността - мярка на химическото вещество, което сте трансферирали или планирате да трансферирате и неговото количество.
например: 5 тон, 1000 кг, г и др.
Колона 6. Внос – мярка на химическото вещество, което сте внесли или планирате да внесете и неговото количество.
например: 5 тон, 1000 кг, г и др.
Колона 7. Трансфер за територията на България от територията на Общността – мярка на химическото вещество, което сте трансферирали или планирате да трансферирате и неговото количество.
например: 5 тон, 1000 кг, г и др.
Колона 8. Чуждестранен контрагент – посочвате държавата – вносител, износител, изпращач или получател.

В Раздел В се попълват данните за придобиване или предаване на химически вещества от Приложение № 3 на ЗЗХОКТХВТП на територията на Р България.

В следващата таблица на номерираните редове се попълва следната информация:
Колона 1. Химическо вещество – изписва се наименованието по номенклатура IUPAC (International Union of Pure and Applied Chemistry),
например: 2,2’,2’’-нитрилотриетанол
Колона 2. CAS №, например: 102-71-6
Важно! Не изписвайте търговски или тривиални названия на химическите вещества!
Колона 3. Състав на химическото вещество в проценти, съгласно приложения сертификат на химическите вещества.
Колона 4. Придобиване на територията на Р България - мярка на химическото вещество, което сте придобили или планирате да придобиете и неговото количество.
например: 5 тон, 1000 кг, г и др.
Колона 5. Предаване на територията на Р България - мярка на химическото вещество, което сте предали или планирате да предадете и неговото количество.
например: 5 тон, 1000 кг, г и др.
Колона 6. Български контрагент – доставчик или краен потребител – попълвате съответно името и точният му адрес.

На страница 1 от Декларацията в част IV се попълват общия брой на страниците на декларацията и данните на декларатора (управител или изпълнителен директор), поставя се подпис и печат, а в случай, че се попълни от пълномощник – съответната му длъжност и копие на пълномощно за съответната дейност.


Какви са задълженията на лицата, извършващи дейности с други органични химически вещества, включително тези, съдържащи фосфор, сяра или флуор?

Лицата, извършващи дейности с други органични химически вещества, включително тези, съдържащи фосфор, сяра или флуор, са длъжни да подават веднъж годишно декларация по образец (приложение № 7 от Наредбата) – до 01.03. за минали дейности през предходната календарна година.

Указания за попълване на декларация на декларация за дейности с други органични химически вещества, включително тези, съдържащи фосфор, сяра или флуор:

В горния десен ъгъл се попълва изходящ номер и дата на декларацията.
В горния ляв ъгъл се попълва входящ номер и дата на декларацията от Междуведомствената комисия.
Данните се попълват само с печатни букви на български и английски език.
Попълнете годината, за която се отнасят извършените или планираните извършване дейности с други органични химически вещества, включително тези, съдържащи фосфор, сяра или флуор
С Х маркирате клетката, която се отнася за извършените или планираните за извършване дейности.

В част I на декларацията попълвате данни за производственото предприятие, както следва:
Име: изписвате пълното наименование на производственото предприятие
ЕИК/Булстат: попълвате номера на ЕИК или Булстат
Адрес, населено място, пощенки код: изписвате пълния адрес на производственото предприятие.
Точно местоположение – географска дължина и ширина: попълвате координатите в указания формат – градус, минути, секунди.
Телефон, факс, e-mail: изпишете исканите данни и посочете телефонния код.
Важно! При промяна на първоначално посочените от Вас данни уведомете Националния орган.

В част II на декларацията попълвате данни за собственика, управляващия производственото предприятие, както следва:
Име: изписвате пълното наименование на собственика, управляващия производственото предприятие
ЕИК/Булстат: попълвате номера на ЕИК или Булстат
Адрес, населено място, пощенки код: изписвате пълния адрес на собственика, управляващия производственото предприятие
Телефон, факс, e-mail: изпишете исканите данни и посочете телефонния код.
Важно! При промяна на първоначално посочените от Вас данни уведомете Националния орган.

Ако сте попълнили част II, моля продължете в раздел А.

Важно! Нов Раздел А е необходимо да се попълни за всяко отделно обособено производство.
Име: изписвате пълното наименование на обособеното производство
ЕИК/Булстат: попълвате номера на ЕИК или Булстат
Адрес, населено място, пощенки код: изписвате пълния адрес на обособеното производство.
Важно! Посоченият адрес ще бъде деклариран от Националния орган като адрес за извършване на инспекции на Вашето обособено производство от Организацията за забрана на химическото оръжие.
Точно местоположение – географска дължина и ширина: попълвате координатите в указания формат – градус, минути, секунди на обособеното производство.
Важно! Посочените от Вас координати подлежат на проверка при провеждане на инспекции на Вашето обособено производство от Организацията за забрана на химическото оръжие.
Телефон, факс, e-mail: изпишете исканите данни и посочете телефонния код.
Важно! При промяна на първоначално посочените от Вас данни уведомете Националния орган.
Важно! Предвидена е и клетка за допълнителна информация.

В следващата таблица на номерираните редове се попълва следната информация:

Колона 1. Химическо вещество – изписва се наименованието по номенклатура IUPAC (International Union of Pure and Applied Chemistry),
например: 1,2-дихлоретан
Колона 2. CAS №, например: 107-06-2
Важно! Не изписвайте търговски или тривиални названия на химическите вещества!
Колона 3. Състав на химическото вещество в проценти, съгласно приложения сертификат на химическите вещества.
Колона 4. Производство - мярка на химическото вещество, което сте произвели и планирате да произведете и неговото количество.
например: 5 тон, 1000 кг, г и др.
Колона 5. Съхранение, складиране – посочете мярката и най-голямото количество на химическото вещество, което сте съхранявали, складирали или което възнамерявате да съхранявате или складирате.
например: 5 тон, 1000 кг, г и др.

На страница 1 от Декларацията в част III се попълват общия брой на страниците на декларацията и данните на декларатора (управител или изпълнителен директор), поставя се подпис и печат, а в случай, че се попълни от пълномощник – съответната му длъжност и копие на пълномощно за съответната дейност.
 
 

    Контакти
   
    Карта на сайта
   
 
All Rights Reserved 2005 - Copyright & Disclaimer