Начало   Предстоящи събития    Помощ
 
 
Европейско законодателство
 
Регламент (ЕО) № 428/2009 на Съвета от 5 май 2009 година за въвеждане режим на Общността за контрол на износа, трансфера, брокерската дейност и транзита на изделия и технологии с двойна употреба

НОВО Делегиран регламент (ЕС) 2020/1749 на Комисията от 07 октомври 2020 година за изменение на Регламент (ЕО) № 428/2009 на Съвета за въвеждане режим на Общността за контрол на износа, трансфера, брокерската дейност и транзита на изделия и технологии с двойна употреба

НОВО Регламент (ЕС) 2020/2171 на Комисията от 16 декември 2020 година за изменение на Приложение IIа към Регламент (ЕО) No 428/2009 на Съвета по отношение на издаването на генерално разрешение на Съюза за износ на определени изделия с двойна употреба от Съюза за Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия

Регламент (ЕС) № 1232/2011 на Европейския Парламент и на Съвета от 16 ноември 2011 година за изменение на Регламент (ЕО) № 428/2009 на Съвета за въвеждане режим на Общността за контрол на износа, трансфера, брокерската дейност и транзита на изделия и технологии с двойна употреба

Регламент (ЕС) № 599/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 16 април 2014 година за изменение на Регламент (ЕО) № 428/2009 на Съвета за въвеждане режим на Общността за контрол на износа, трансфера, брокерската дейност и транзита на изделия и технологии с двойна употреба

Регламент (ЕС) № 388/2012 на Европейския Парламент и на Съвета от 19 април 2012 година за изменение на Регламент (ЕО) № 428/2009 на Съвета за въвеждане режим на Общността за контрол на износа, трансфера, брокерската дейност и транзита на изделия и технологии с двойна употреба

Препоръки за най-добри практики по отношение на елементи от сертификата за крайна употреба на Общността

Регламент на Европейския Парламент и на Съвета № 125/2019 относно търговията с някои стоки, които биха могли да бъдат използвани с цел прилагане на смъртно наказание, изтезания или други форми на жестоко, нечовешко или унизително отнасяне или наказание

Делегиран регламент на Комисията 2020/621 от 18 февруари 2020 година за изменение на приложения I и V към Регламент (ЕС) 2019/125 на Европейския парламент и на Съвета относно търговията с някои стоки, които биха могли да бъдат използвани с цел изпълнение на смъртно наказание, изтезания или други форми на жестоко, нечовешко или унизително отношение или наказание

Общ списък на оръжията на Европейския Съюз, приет от Съвета на 26 февруари 2018 г.

Обща позиция 2008/944/ОВППС на Съвета от 8 декември 2008 година определяща общи правила за режим на контрол върху износа на военни технологии и оборудване

Директива 2009/43/ЕО на Европейския Парламент и на Съвета от 6 май 2009 година за опростяване на реда и условията за трансфер на продукти, свързани с отбраната, вътре в Общността
 
 

    Контакти
   
    Карта на сайта
   
 
All Rights Reserved 2005 - Copyright & Disclaimer