Начало   Предстоящи събития    Помощ
 
 
Национално законодателство
 
Закон за експортния контрол на продукти, свързани с отбраната, и на изделия и технологии с двойна употреба (Обн. - ДВ, бр. 26 от 29.03.2011 г., в сила от 30.06.2012 г.; изм. и доп., бр. 56 от 24.07.2012 г., в сила от 24.07.2012 г.; изм. и доп., бр. 93 от 27.11.2012 г.; изм. и доп., бр. 9 от 31.01.2014 г., в сила от 31.01.2014 г.; изм., бр. 14 от 20.02.2015 г.; изм., бр. 79 от 13.10.2015 г., в сила от 01.11.2015 г.; изм., бр. 58 от 26.07.2016 г.; изм. и доп., бр. 101 от 19.12.2017 г., в сила от 19.12.2017 г.;; изм. и доп., бр. 63 от 09.08.2019 г., в сила от 09.08.2019 г. )

Правилник за прилагане на Закона за експортния контрол на продукти, свързани с отбраната, и на изделия и технологии с двойна употреба (Приет с ПМС № 205 от 15.07.2011 г., обн., ДВ, бр. 57 от 26.07.2011 г., в сила от 30.06.2012 г., изм. и доп., бр. 68 от 4.09.2012 г., бр. 96 от 5.11.2013 г., изм., бр. 40 от 2.06.2015 г.,изм. и доп., бр. 19 от 02.03.2018 г. )

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Постановление на Министерски Съвет № 204 от 19.09.2018 г. за приемане на Списък на продуктите, свързани с отбраната и Списък на изделията и технологиите, които подлежат на контрол при внос

Списък на продуктите, свързани с отбраната

Списък на изделията и технологиите с двойна употреба, които подлежат на контрол при внос

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Тарифа за таксите, които се събират по Закона за експортния контрол на продукти, свързани с отбраната, и на изделия и технологии с двойна употреба, приета с ПМС № 138 от 02.07.2012 г. (Обн., ДВ, бр. 52 от 10.07.2012 г., изм., бр. 40 от 2.06.2015 г.)

Бюджетна сметка на Министерство на икономиката:

Стар идентификатор: сметка 3000102604

IBAN - BG79 BNBG 9661 3000 1026 01

BIC кода на БНБ за плащания в лева е BNBGBGSD

SWFT кода на БНБ за плащания във валута е BNBGBGSF

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ОБРАЗЦИ НА ДОКУМЕНТИ

Заповед № РД-16-167/10.03.2015 г. за утвърждаване на образци на документи съгласно приложения от № 1 до № 53

ПРОДУКТИ, СВЪРЗАНИ С ОТБРАНАТА:


Образец № 1 - Заявление за издаване на лиценз за износ, внос и транспортиране на продукти, свързани с отбраната и удостоверение за регистрация за трансфер на продукти, свързани с отбраната – съгласно чл. 14 и чл. 16 от ЗЕКПСОИТДУ.

Образец № 2 - Лиценз за износ и внос на продукти, свързани с отбраната - съгласно чл. 13 от ЗЕКПСОИТДУ.

Образец № 3 - Лиценз за транспортиране на продукти, свързани с отбраната - съгласно чл. 13 от ЗЕКПСОИТДУ.

Образец № 4 - Удостоверение за регистрация за трансфер на продукти, свързани с отбраната - съгласно чл. 15 от ЗЕКПСОИТДУ.

Образец № 5 - Заявление за издаване на сертификат за получател на продукти, свързани с отбраната - съгласно чл. 13 от ЗЕКПСОИТДУ.

Образец № 6 - Сертификат за получател на продукти, свързани с отбраната - съгласно чл. 13 от ЗЕКПСОИТДУ.

Образец № 7 - Заявление за издаване на удостоверение за регистрация за брокерска дейност с продукти, свързани с отбраната - съгласно чл. 17 от ЗЕКПСОИТДУ.

Образец № 8 - Удостоверение за регистрация за брокерска дейност с продукти, свързани с отбраната - съгласно чл. 13 от ЗЕКПСОИТДУ.

Образец № 9 - Заявление за издаване на индивидуално разрешение за износ, индивидуално разрешение за внос и индивидуално разрешение за трансфер - съгласно чл. 28, ал. 2 и чл. 31, ал. 2 от ЗЕКПСОИТДУ.

Образец № 10 - Заявление за издаване на разрешение за брокерска сделка, транзит и превоз на продукти, свързани с отбраната - съгласно чл. 29 и чл. 30 от ЗЕКПСОИТДУ.

Образец № 11 - Заявление за издаване на глобално разрешение за износ и за трансфер - съгласно чл. 28, ал. 3 и чл. 31, ал. 4 от ЗЕКПСОИТДУ.

Образец № 12 - Заявление за издаване на глобално разрешение за внос - съгласно чл. 28, ал. 3 от ЗЕКПСОИТДУ.

Образец № 13 - Индивидуално разрешение за износ на продукти, свързани с отбраната - съгласно чл. 28, ал. 2 от ЗЕКПСОИТДУ.

Образец № 14 - Глобално разрешение за износ на продукти, свързани с отбраната - съгласно чл. 28, ал. 3 от ЗЕКПСОИТДУ.

Образец № 15 - Индивидуално разрешение за внос на продукти, свързани с отбраната - съгласно чл. 28, ал. 2 от ЗЕКПСОИТДУ.

Образец № 16 - Глобално разрешение за внос на продукти, свързани с отбраната - съгласно чл. 28, ал. 3 от ЗЕКПСОИТДУ.

Образец № 17 - Писмена декларация по образец - съгласно чл. 9, ал. 2, т. 6; съгласно чл. 10, ал. 2, т. 6 от ЗЕКПСОИТДУ; съгласно чл. 20, ал. 2, т. 4; съгласно чл. 23, ал. 1; съгласно чл. 24, ал. 2, т. 3; съгласно чл. 25, ал. 1 от ППЗЕКПСОИТДУ.

Образец № 18 - Заявление за издаване на разрешение за участие в търговски изложения на продукти, свързани с отбраната - съгласно чл. 11, ал. 2, т. 1 от ЗЕКПСОИТДУ.

Образец № 19 - Разрешение за участие в търговски изложения - съгласно чл. 28, ал. 4 от ЗЕКПСОИТДУ .

Образец № 20 - Разрешение за брокерска сделка с продукти, свързани с отбраната - съгласно чл. 29 от ЗЕКПСОИТДУ.

Образец № 21 - Разрешение за превоз на продукти, свързани с отбраната - съгласно чл. 30 от ЗЕКПСОИТДУ.

Образец № 22 - Разрешение за транзит на продукти, свързани с отбраната - съгласно чл. 30 от ЗЕКПСОИТДУ.

Образец № 23 - Индивидуално разрешение за трансфер на продукти, свързани с отбраната от територията на Република България - съгласно чл. 31, ал. 2 от ЗЕКПСОИТДУ.

Образец № 24 - Глобално разрешение за трансфер на продукти, свързани с отбраната от територията на Република България - съгласно чл. 31, ал. 4 от ЗЕКПСОИТДУ.

Образец № 25 - Декларация, която се представя в срок до 10 дни преди планираната дата на първоначалния трансфер по национално генерално разрешение за трансфер - съгласно чл. 18, ал. 2 от ЗЕКПСОИТДУ.

Образец № 26 - Удостоверение за износ на продукти, свързани с отбраната - съгласно чл. 6, ал. 2 от ЗЕКПСОИТДУ.

Образец № 27 - Удостоверение за внос на продукти, свързани с отбраната - съгласно чл. 6, ал. 2 от ЗЕКПСОИТДУ.

Образец № 28 - Удостоверение за трансфер на продукти, свързани с отбраната за трансфер от територията на Република България (за регистриране на лицата по чл. 5, ал. 1) и удостоверение трансфер на продукти, свързани с отбраната за трансфер от територията на Република България (за регистриране на лицата по чл. 5, ал. 2) - съгласно чл. 6, ал. 4 и ал. 6 от ЗЕКПСОИТДУ.

Образец № 29 - Удостоверение за трансфер на продукти, свързани с отбраната за територията на Република България (за регистриране на лицата по чл. 5, ал. 1) - съгласно чл. 6, ал. 9 от ЗЕКПСОИТДУ.

Образец № 30 - Заявление за издаване на: сертификат за краен потребител /End user certificate/, Международен сертификат за внос /International import certificate/, Удостоверение за осъществена доставка /Delivery verification certificate/ на продукти, свързани с отбраната - съгласно чл. 28, ал. 1 и чл. 30, ал. 2 от ППЗЕКПСОИТДУ.

Образец № 31 - Сертификат за краен потребител на продукти, свързани с отбраната (END-USER CERTIFICATE) - съгласно чл. 26 от ППЗЕКПСОИТДУ.

Образец № 32 - "Раздел А" на международен сертификат за внос на продукти, свързани с отбраната (INTERNATIONAL IMPORT CERTIFICATE) - съгласно чл. 27 от ППЗЕКПСОИТДУ:(PDF - файл за електронно попълване).

Образец № 32 - "Раздел А1" (анекс) на международен сертификат за внос на продукти, свързани с отбраната (INTERNATIONAL IMPORT CERTIFICATE) - съгласно чл. 27 от ППЗЕКПСОИТДУ: (PDF - файл за електронно попълване).

Образец № 33 - Удостоверение за осъществена доставка на продукти, свързани с отбраната (DELIVERY VERIFICATION CERTIFICATE) - съгласно чл. 30 от ППЗЕКПСОИТДУ.

ИЗДЕЛИЯ И ТЕХНОЛОГИИ С ДВОЙНА УПОТРЕБА:


Образец № 34 - Заявление за регистрация за износ и трансфер на изделия и технологии с двойна употреба и регистрация за брокерска дейност с изделия и технологии с двойна употреба - съгласно чл. 31, ал. 1 и ал. 2 от ППЗЕКПСОИТДУ.

Образец № 35 - Удостоверение за регистрация за износ и трансфер на изделия и технологии с двойна употреба - съгласно чл. 38, ал. 3 от ЗЕКПСОИТДУ и чл. 31, ал. 3 от ППЗПСОИТДУ.

Образец № 36 - Удостоверение за регистрация за брокерска дейност с изделия и технологии с двойна употреба - съгласно чл. 38, ал. 3 от ЗЕКПСОИТДУ и чл. 31, ал. 3 от ППЗПСОИТДУ.

Образец № 37 - Декларация за износ по генерално разрешение на общността за износ - съгласно чл. 34, ал. 2 от ППЗЕКПСОИТДУ.

Образец № 38 - Заявление за издаване на индивидуално разрешение за износ, индивидуално разрешение за трансфер и индивидуално разрешение за предоставяне на техническа помощ за военна крайна употреба - съгласно чл. 35, ал. 1, т. 1 и чл. 38, ал. 1, т. 1 от ППЗЕКПСОИТДУ.

Образец № 39 - Заявление за издаване на глобално разрешение за износ и глобално разрешение за трансфер - съгласно чл. 35, ал. 1, т. 1 и чл. 38, ал. 1, т. 1 от ППЗЕКПСОИТДУ.

Образец № 40 - Разрешение за износ на изделия с двойна употреба (Рег. (ЕС) № 428/2009) - съгласно чл. 35, ал. 1, т. 2 от ППЗЕКПСОИТДУ.

Образец № 41 - Глобално разрешение за износ на изделия с двойна употреба – съгласно чл. 35, ал. 1, т. 2 от ППЗЕКПСОИТДУ.

Образец № 42 - Индивидуално разрешение за трансфер на изделия с двойна употреба - съгласно чл. 38, ал. 1, т. 2 от ППЗЕКПСОИТДУ.

Образец № 43 - Глобално разрешение за трансфер на изделия с двойна употреба – съгласно чл. 38, ал. 1, т. 2 от ППЗЕКПСОИТДУ.

Образец № 44 - Заявление за издаване на разрешение за предоставяне на брокерски услуги и разрешение за транзит - съгласно чл. 39, ал. 2, т. 1 и чл. 40, ал. 2, т. 2 от ППЗEКПСОИТДУ.

Образец № 45 - Разрешение за предоставяне на брокерски услуги с изделия с двойна употреба (Рег. (ЕС) № 428/2009) - съгласно чл. 39, ал. 2, т. 2 от ППЗЕКПСОИТДУ.

Образец № 46 - Разрешение за транзит на изделия с двойна употреба – съгласно чл. 40, ал. 2, т. 2 от ППЗЕКПСОИТДУ.

Образец № 47 - Удостоверение за внос на изделия с двойна употреба - съгласно чл. 41, ал. 2, т. 1 от ППЗЕКПСОИТДУ.

Образец № 48 - Декларация съгласно чл. 41, ал. 2, т. 4 от Правилника за прилагане на закона за експортния контрол на продукти, свързани с отбраната, и изделия и технологии с двойна употреба - съгласно чл. 41, ал. 2, т. 4 от ППЗЕКПСОИТДУ.

Образец № 48а - Декларация за трансфер на изделия с двойна употреба, включени в категория 0 от Приложение № 1 на Регламент (ЕО) № 428/2009 за територията на Р България от територията на друга държава членка - съгласно чл. 41а от ППЗЕКПСОИТДУ.

Образец № 49 - Сертификат за краен потребител (END-USER CERTIFICATE EUC DU) - съгласно чл. 42, ал. 1 от ППЗЕКПСОИТДУ.

Образец № 50 - "Раздел А" на международен сертификат за внос на изделия с двойна употреба (INTERNATIONAL IMPORT CERTIFICATE IIC DU) - съгласно чл. 27 от ППЗЕКПСОИТДУ:(PDF - файл за електронно попълване).

Образец № 50 - "Раздел А1" (анекс) на международен сертификат за внос на изделия с двойна употреба (INTERNATIONAL IMPORT CERTIFICATE IIC DU) - съгласно чл. 27 от ППЗЕКПСОИТДУ: (PDF - файл за електронно попълване).

Образец № 51 - Удостоверение за осъществена доставка на изделия с двойна употреба (Delivery Verification Certificate DVC DU) - съгласно чл. 42, ал. 4 от ППЗЕКПСОИТДУ.

Образец № 52 - Заявление за издаване на: Сертификат за краен потребител (End user certificate), Международен сертификат за внос (International import certificate) и Сертификат за осъществена доставка (Delivery verification certificate) - съгласно чл. 43, ал. 1, т. 1 от ППЗЕКПСОИТДУ.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Образец № 53 - Регистър за сделките с продукти, свързани с отбраната, и с изделия и технологии с двойна употреба - съгласно чл. 50, т. 3 от ППЗЕКПСОИТДУ.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Закон за забрана на химическото оръжие и за контрол на токсичните химически вещества и техните прекурсори

Наредба № 16-437 от 04.05.2007 г. за условията и реда за извършване на дейности с токсичните химически вещества и техните прекурсори (издадена от министъра на икономиката и енергетиката, обн., ДВ, бр. 40 от 18.05.2007 г., изм. и доп., бр. 18 от 22.02.2013 г., в сила от 22.02.2013 г., бр. 39 от 29.05.2015 г., в сила от 29.05.2015 г,изм. и доп.,бр. 6 от 18.01.2019 г., в сила от 18.01.2019 г., изм., бр. 42 от 28.05.2019 г., в сила от 28.05.2019 г.)

Приложения към Наредба № 16-437 от 04.05.2007 г.:
Приложение №1 към чл. 2, ал. 3, т. 1

Приложение №2 към чл. 3, ал. 1

Приложение №3 към чл. 4, ал. 4, т. 1

Приложение №3а към чл. 4, ал. 4, т. 1

Приложение №4 към чл. 5, ал. 1

Приложение №5 към чл. 5, ал. 2

Приложение №6 към чл. 5, ал. 3

Приложение №7 към чл. 5, ал. 4


Тарифа за таксите, които се събират по Закона за забрана на химическото оръжие и за контрол на токсичните химически вещества и техните прекурсори приета с ПМС № 213 от 2.09.2008 г.

ЗАКОН за изпълнение на Регламент на Европейския Парламент и на Съвета № 125/2019 относно търговията с някои стоки, които биха могли да бъдат използвани с цел прилагане на смъртно наказание, изтезания или други форми на жестоко, нечовешко или унизително отнасяне или наказание

Тарифа за таксите, които се събират от Министерството на икономиката, енергетиката и туризма по Закона за изпълнение на Регламент на Съвета (ЕО) № 1236/2005 относно търговията с някои стоки, които биха могли да бъдат използвани с цел прилагане на смъртно наказание, изтезания или други форми на жестоко, нечовешко или унизително отнасяне или наказание.

Списък на държавите и организациите, спрямо които Република България прилага забрана или ограничения върху продажбата и доставките на въоръжение и на свързано с него оборудване, в съответствие с резолюции на Съвета за сигурност на ООН и решения на Европейския съюз и на Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа.
 
 

    Контакти
   
    Карта на сайта
   
 
All Rights Reserved 2005 - Copyright & Disclaimer