Начало   Предстоящи събития    Помощ
 
 
Национално законодателство
 
Закон за експортния контрол на продукти, свързани с отбраната, и на изделия и технологии с двойна употреба (Обн. - ДВ, бр. 26 от 29.03.2011 г., в сила от 30.06.2012 г.; изм. и доп., бр. 56 от 24.07.2012 г., в сила от 24.07.2012 г.; изм. и доп., бр. 93 от 27.11.2012 г.; изм. и доп., бр. 9 от 31.01.2014 г., в сила от 31.01.2014 г.; изм., бр. 14 от 20.02.2015 г.; изм., бр. 79 от 13.10.2015 г., в сила от 01.11.2015 г.; изм., бр. 58 от 26.07.2016 г.; изм. и доп., бр. 101 от 19.12.2017 г., в сила от 19.12.2017 г.)

Правилник за прилагане на Закона за експортния контрол на продукти, свързани с отбраната, и на изделия и технологии с двойна употреба (Приет с ПМС № 205 от 15.07.2011 г., обн., ДВ, бр. 57 от 26.07.2011 г., в сила от 30.06.2012 г., изм. и доп., бр. 68 от 4.09.2012 г., бр. 96 от 5.11.2013 г., изм., бр. 40 от 2.06.2015 г.,изм. и доп., бр. 19 от 02.03.2018 г. )

Тарифа за таксите, които се събират по Закона за експортния контрол на продукти, свързани с отбраната, и на изделия и технологии с двойна употреба, приета с ПМС № 138 от 02.07.2012 г. (Обн., ДВ, бр. 52 от 10.07.2012 г., изм., бр. 40 от 2.06.2015 г.)


Бюджетна сметка на Министерство на икономиката:
Стар идентификатор: сметка 3000102604

IBAN - BG79 BNBG 9661 3000 1026 01

BIC кода на БНБ за плащания в лева е BNBGBGSD

SWFT кода на БНБ за плащания във валута е BNBGBGSF

Заповед № РД-16-167/10.03.2015 г. за утвърждаване на образци на документи съгласно приложения от № 1 до № 53

ПРОДУКТИ, СВЪРЗАНИ С ОТБРАНАТА
Образец № 1 - Заявление за издаване на лиценз за износ, внос и транспортиране на продукти, свързани с отбраната и удостоверение за регистрация за трансфер на продукти, свързани с отбраната – съгласно чл. 14 и чл. 16 от ЗЕКПСОИТДУ
Образец № 2 - Лиценз за износ и внос на продукти, свързани с отбраната - съгласно чл. 13 от ЗЕКПСОИТДУ
Образец № 3 - Лиценз за транспортиране на продукти, свързани с отбраната - съгласно чл. 13 от ЗЕКПСОИТДУ
Образец № 4 - Удостоверение за регистрация за трансфер на продукти, свързани с отбраната - съгласно чл. 13 от ЗЕКПСОИТДУ
Образец №5 - Заявление за издаване на сертификат за получател на продукти, свързани с отбраната - съгласно чл. 13 от ЗЕКПСОИТДУ
Образец № 6 - Сертификат за получател на продукти, свързани с отбраната - съгласно чл. 13 от ЗЕКПСОИТДУ
Образец № 7 - Заявление за издаване на удостоверение за регистрация за брокерска дейност с продукти, свързани с отбраната - съгласно чл. 17 от ЗЕКПСОИТДУ
Образец № 8 - Удостоверение за регистрация за брокерска дейност с продукти, свързани с отбраната - съгласно чл. 13 от ЗЕКПСОИТДУ
Образец № 9 - Заявление за издаване на индивидуално разрешение за износ, индивидуално разрешение за внос и индивидуално разрешение за трансфер - съгласно чл. 28, ал. 2 и чл. 31, ал. 2 от ЗЕКПСОИТДУ
Образец № 10 - Заявление за издаване на разрешение за брокерска сделка, транзит и превоз на продукти, свързани с отбраната - съгласно чл. 29 и чл. 30 от ЗЕКПСОИТДУ
Образец № 11 - Заявление за издаване на глобално разрешение за износ и за трансфер - съгласно чл. 28, ал. 3 и чл. 31, ал. 4 от ЗЕКПСОИТДУ
Образец № 12 - Заявление за издаване на глобално разрешение за внос - съгласно чл. 28, ал. 3 от ЗЕКПСОИТДУ
Образец № 13 - Индивидуално разрешение за износ на продукти, свързани с отбраната - съгласно чл. 28, ал. 2 от ЗЕКПСОИТДУ
Образец № 14 - Глобално разрешение за износ на продукти, свързани с отбраната - съгласно чл. 28, ал. 3 от ЗЕКПСОИТДУ
Образец № 15 - Индивидуално разрешение за внос на продукти, свързани с отбраната - съгласно чл. 28, ал. 2 от ЗЕКПСОИТДУ
Образец № 16 - Глобално разрешение за внос на продукти, свързани с отбраната - съгласно чл. 28, ал. 3 от ЗЕКПСОИТДУ
Образец № 17 - Писмена декларация по образец - съгласно чл. 9, ал. 2, т. 6; съгласно чл. 10, ал. 2, т. 6 от ЗЕКПСОИТДУ; съгласно чл. 20, ал. 2, т. 4; съгласно чл. 23, ал. 1; съгласно чл. 24, ал. 2, т. 3; съгласно чл. 25, ал. 1 от ППЗЕКЕПСОИТДУ
Образец № 17А - Декларация по образец - съгласно чл. 24, ал. 2, т. 5 и чл. 24, ал. 3 от ППЗЕКПСОИТДУ
Образец № 18 - Заявление за издаване на разрешение за участие в търговски изложения на продукти, свързани с отбраната - съгласно чл. 11, ал. 2, т. 1 от ППЗЕКПСОИТДУ
Образец № 19 - Разрешение за участие в търговски изложения - съгласно чл. 28, ал. 4 от ЗЕКПСОИТДУ
Образец № 20 - Разрешение за брокерска сделка с продукти, свързани с отбраната - съгласно чл. 29 от ЗЕКПСОИТДУ
Образец № 21 - Разрешение за превоз на продукти, свързани с отбраната - съгласно чл. 30 от ЗЕКПСОИТДУ
Образец № 22 - Разрешение за транзит на продукти, свързани с отбраната - съгласно чл. 30 от ЗЕКПСОИТДУ
Образец № 23 - Индивидуално разрешение за трансфер на продукти, свързани с отбраната от територията на Република България - съгласно чл. 31, ал. 2 от ЗЕКПСОИТДУ
Образец № 24 - Глобално разрешение за трансфер на продукти, свързани с отбраната от територията на Република България - съгласно чл. 31, ал. 4 от ЗЕКПСОИТДУ
Образец № 25 - Декларация, която се представя в срок до 10 дни преди планираната дата на първоначалния трансфер по национално генерално разрешение за трансфер - съгласно чл. 18, ал. 2 от ЗЕКПСОИТДУ
Образец № 26 - Удостоверение за износ на продукти, свързани с отбраната - съгласно чл. 6, ал. 2 от ЗЕКПСОИТДУ
Образец № 27 - Удостоверение за внос на продукти, свързани с отбраната - съгласно чл. 6, ал. 2 от ЗЕКПСОИТДУ
Образец № 28 - Удостоверение за трансфер на продукти, свързани с отбраната от територията на Република България (за лицата по чл. 5, ал. 1) и удостоверение трансфер на продукти, свързани с отбраната от територията на Република България (за лицата по чл. 5, ал. 2) - съгласно чл. 6, ал. 4 и ал. 6 от ЗЕКПСОИТДУ
Образец № 29 - Удостоверение за трансфер на продукти, свързани с отбраната за територията на Република България, от доставчик, който има издадено индивидуално или глобално разрешение за трансфер от държава членка по произход (за лицата по чл. 5, ал. 1) - съгласно чл. 6, ал. 9 от ЗЕКПСОИТДУ
Образец № 30 - Заявление за издаване на: сертификат за краен потребител /End user certificate/, Международен сертификат за внос/International import certificate/, Удостоверение за осъществена доставка /Delivery verification certificate/ на продукти, свързани с отбраната - съгласно чл. 28, ал. 1 и чл. 30, ал. 2 от ППЗЕКПСОИТДУ
Образец № 31 - Сертификат за краен потребител на продукти, свързани с отбраната/END-USER CERTIFICATE - съгласно чл. 26 от ППЗЕКПСОИТДУ
Образец № 32 - Международен сертификат за продукти, свързани с отбраната/INTERNATIONAL IMPORT CERTIFICATE - съгласно чл. 27 от ППЗЕКПСОИТДУ
Образец № 33 - Удостоверение за осъществена доставка на продукти, свързани с отбраната/DELIVERY VERIFICATION CERTIFICATE - съгласно чл. 30 от ППЗЕКПСОИТДУ

ИЗДЕЛИЯ И ТЕХНОЛОГИИ С ДВОЙНА УПОТРЕБА
Образец № 34 - Заявление за регистрация за износ и трансфер на изделия и технологии с двойна употреба и регистрация за брокерска дейност с изделия и технологии с двойна употреба - съгласно чл. 31, ал. 1 и ал. 2 от ППЗЕКПСОИТДУ
Образец № 35 - Удостоверение за регистрация за износ и трансфер на изделия и технологии с двойна употреба - съгласно чл. 38, ал. 3 от ЗЕКПСОИТДУ и чл. 31, ал. 3 от ППЗПСОИТДУ
Образец № 36 - Удостоверение за регистрация за брокерска дейност с изделия и технологии с двойна употреба - съгласно чл. 38, ал. 3 от ЗЕКПСОИТДУ и чл. 31, ал. 3 от ППЗПСОИТДУ
Образец № 37 - Декларация за износ по генерално разрешение на общността за износ - съгласно чл. 34, ал. 2 от ППЗЕКПСОИТДУ
Образец № 38 - Заявление за издаване на индивидуално разрешение за износ, индивидуално разрешение за трансфер и индивидуално разрешение за предоставяне на техническа помощ за военна крайна употреба - съгласно чл. 35, ал. 1, т. 1 и чл. 38, ал. 1, т. 1 от ППЗЕКПСОИТДУ
Образец № 39 - Заявление за издаване на глобално разрешение за износ и глобално разрешение за трансфер - съгласно чл. 35, ал. 1, т. 1 и чл. 38, ал. 1, т. 1 от ППЗЕКПСОИТДУ
Образец № 40 - Разрешение за износ на изделия с двойна употреба (Рег. (ЕС) № 428/2009) - съгласно чл. 35, ал. 1, т. 2 от ППЗЕКПСОИТДУ
Образец № 41 - Глобално разрешение за износ на изделия с двойна употреба – съгласно чл. 35, ал. 1, т. 2 от ППЗЕКПСОИТДУ
Образец № 42 - Индивидуално разрешение за трансфер на изделия с двойна употреба - съгласно чл. 38, ал. 1, т. 2 от ППЗЕКПСОИТДУ
Образец № 43 - Глобално разрешение за трансфер на изделия с двойна употреба – съгласно чл. 38, ал. 1, т. 2 от ППЗЕКПСОИТДУ
Образец № 44 - Заявление за издаване на разрешение за предоставяне на брокерски услуги и разрешение за транзит - съгласно чл. 39, ал. 2, т. 1 и чл. 40, ал. 2, т. 2 от ППЗEКПОСИТДУ
Образец № 45 - Разрешение за предоставяне на брокерски услуги с изделия с двойна употреба (Рег. (ЕС) № 428/2009) - съгласно чл. 39, ал. 2, т. 2 от ППЗЕКПОСИТДУ
Образец № 46 - Разрешение за транзит на изделия с двойна употреба – съгласно чл. 40, ал. 2, т. 2 от ППЗЕКПСОИТДУ
Образец № 47 - Удостоверение за внос на изделия с двойна употреба - съгласно чл. 41, ал. 2, т. 1 от ППЗЕКПСОИТДУ
Образец № 48 - Декларация съгласно чл. 41, ал. 2, т. 4 от Правилника за прилагане на закона за експортния контрол на продукти, свързани с отбраната, и изделия и технологии с двойна употреба - съгласно чл. 41, ал. 2, т. 4 от ППЗЕКПСОИТДУ
Образец № 48A - Декларация за трансфер на изделия с двойна употреба, включени в Категория 0 от Приложение I на Регламент № 428/2009 за територията на Република България от територията на друга държава членка - съгласно чл. 41а от ППЗЕКПСОИТДУ
Образец № 49 - Сертификат за краен потребител (END-USER CERTIFICATE EUC DU) - съгласно чл. 42, ал. 1 от ППЗЕКПСОИТДУ
Образец № 50 - Международен сертификат за внос на изделия с двойна употреба (INTERNATIONAL IMPORT CERTIFICATE IIC DU) - съгласно чл. 42, ал. 3 от ППЗЕКПСОИТДУ
Образец № 51 - Удостоверение за осъществена доставка на изделия с двойна употреба (Delivery Verification Certificate DVC DU) - съгласно чл. 42, ал. 4 от ППЗЕКПСОИТДУ
Образец № 52 - Заявление за издаване на: Сертификат за краен потребител /End user certificate/, Международен сертификат за внос /International import certificate/ и Сертификат за осъществена доставка /Delivery verification certificate/ - съгласно чл. 43, ал. 1, т. 1 от ППЗЕКПСОИТДУ
Образец № 53 - Регистър за сделките с продукти, свързани с отбраната, и с изделия и технологии с двойна употреба - съгласно чл. 50, т. 3 от ППЗЕКПСОИТДУ

Постановление на Министерски Съвет № 204 от 19 септември 2018 г. за приемане на Списък на продуктите, свързани с отбраната и Списък на изделията и технологиите, които подлежат на контрол при внос (Обн., ДВ, бр. 80 от 28.09.2018 г., в сила от 28.09.2018 г.)

Списък на продуктите, свързани с отбраната (Приложение № 1 към Постановление № 204 от 19 септември 2018 г., Обн., ДВ, бр. 80 от 28.09.2018 г., в сила от 28.09.2018 г.)

Списък на изделията и технологиите с двойна употреба, които подлежат на контрол при внос (Приложение № 2 къмПостановление № 204 от 19 септември 2018 г., Обн., ДВ, бр. 80 от 28.09.2018 г., в сила от 28.09.2018 г.)

Закон за забрана на химическото оръжие и за контрол на токсичните химически вещества и техните прекурсори (Обн., ДВ, бр. 8 от 28.01.2000 г., изм., бр. 75 от 2.08.2002 г., в сила от 3.09.2002 г., бр. 11 от 2.02.2007 г., бр. 82 от 16.10.2009 г., в сила от 16.10.2009 г., бр. 26 от 29.03.2011 г., в сила от 30.06.2012 г., бр. 14 от 20.02.2015 г.)
Приложение №1
Приложение №2
Приложение №3

Наредба № 16-437 от 04.05.2007 г. за условията и реда за извършване на дейности с токсичните химически вещества и техните прекурсори (издадена от министъра на икономиката и енергетиката, обн., ДВ, бр. 40 от 18.05.2007 г., изм. и доп., бр. 18 от 22.02.2013 г., в сила от 22.02.2013 г., бр. 39 от 29.05.2015 г., в сила от 29.05.2015 г., г,изм. и доп.,бр. 6 от 18.01.2019 г., в сила от 18.01.2019 г. )
Приложения към Наредба № 16-437 от 04.05.2007 г.:
Приложение №1 към чл. 2, ал. 3, т. 1
Приложение №2 към чл. 3, ал. 1
Приложение №3 към чл. 4, ал. 4, т. 1
Приложение №3а към чл. 4, ал. 4, т. 1
Приложение №4 към чл. 5, ал. 1
Приложение №5 към чл. 5, ал. 2
Приложение №6 към чл. 5, ал. 3
Приложение №7 към чл. 5, ал. 4

Тарифа за таксите, които се събират по Закона за забрана на химическото оръжие и за контрол на токсичните химически вещества и техните прекурсори приета с ПМС № 213 от 2.09.2008 г. (Обн., ДВ, бр.80 от 12.09.2008 г., изм., бр. 40 от 2.06.2015 г.)

Закон за изпълнение на Регламент на Съвета (ЕО) № 1236/2005 относно търговията с някои стоки, които биха могли да бъдат използвани с цел прилагане на смъртно наказание, изтезания или други форми на жестоко, нечовешко или унизително отнасяне или наказание (Обн. - ДВ, бр. 23 от 29.02.2008 г.; изм., бр. 82 от 16.10.2009 г., в сила от 16.10.2009 г.; изм., бр. 14 от 20.02.2015 г.; изм. и доп., бр. 101 от 19.12.2017 г., в сила от 19.12.2017 г. )

Тарифа за таксите, които се събират от Министерството на икономиката, енергетиката и туризма по Закона за изпълнение на Регламент на Съвета (ЕО) № 1236/2005 относно търговията с някои стоки, които биха могли да бъдат използвани с цел прилагане на смъртно наказание, изтезания или други форми на жестоко, нечовешко или унизително отнасяне или наказание (Обн., ДВ, бр. 98 от 11.12.2009 г.)
 
 

    Контакти
   
    Карта на сайта
   
 
All Rights Reserved 2005 - Copyright & Disclaimer