Начало   Предстоящи събития    Помощ
 
 
Службата за инструментите за външна политика (The Service for Foreign Policy Instruments) към Европейската комисия създава неформална група от експерти, чиято функция ще бъде да предоставят техническа експертиза в подкрепа на по-ефективното прилагане на Регламент на Европейския Парламент и на Съвета № 2019/125 относно търговията с някои стоки, които биха могли да бъдат използвани с цел прилагане на смъртно наказание, изтезания или други форми на жестоко, нечовешко или унизително отнасяне или наказание, както и да проучват някои други проблеми.
 
Неформалната група от експерти ще осигури и платформа за по-систематично взаимодействие с широка група от заинтересовани страни, включително потенциално властите на държавите-членки, международни организации, лица и неправителствени организации. Групата може да се събира заедно за срещи до три пъти годишно. Те ще бъдат организирани във виртуален формат и, ако е възможно, от 2022 г. ще се провеждат веднъж годишно в гр. Брюксел, Белгия.
Експертите трябва да имат доказана и подходяща компетентност и опит, включително на европейско и международно ниво, в области, свързани с правата на човека, изкореняването на изтезанията и смъртното наказание, включително търговия със стоки, използвани за изтезания, друго малтретиране или смъртно наказание.
Експертната група ще се председателства от Службата за инструментите на външната политика.

Крайният срок за получаване на заявленията е до 31 март 2021 г.

Поканата е публикувана на интернет страницата на Европейската комисия: Покана
 
 

    Контакти
   
    Карта на сайта
   
 
All Rights Reserved 2005 - Copyright & Disclaimer