Начало   Предстоящи събития    Помощ
 
 
Указания и таблици за предоставяне на данни за износ, внос и трансфер на ПСО
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Годишен регистър на сделките за износ и трансфер от територията на Р България (Приложение 1) и за внос и трансфер за територията на Р България (Приложение 2).

Приложение 1: Annual Arms Register EXPORT - Template 1.xlsx

Приложение 2: Annual Arms Register IMPORT - Template 2.xlsx

Данните, попълнени от Вас в таблиците, се използват за изготвяне на годишните отчети, които Р България предоставя по линия на Организацията на обединените нации (ООН), Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа (ОССЕ) и Договора за търговия с оръжие (ДТО).

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Годишен отчет на износа и трансфера от територията на Р България на продукти, свързани с отбраната (Приложение 3).

Приложение 3: Annual Export -Template 3.xlsx

Данните, попълнени от Вас в таблицата, се използват за нуждите на годишния доклад на ЕС и за националния годишен доклад на Междуведомствената комисия.


Годишен отчет на вноса и трансфера за територията на Р България на продукти, свързани с отбраната (Приложение 4).

Приложение 4: Annual Import - Template 4.xlsx

Данните, попълнени от Вас в таблицата, се използват за нуждите на националния годишен доклад на Междуведомствената комисия.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Таблица за отчитане на осъществен износ и трансфер от териториата на Р България на продукти, свързани с отбраната - за полугодие (Приложение 5).

Приложение 5: Semi-Annual Arms Register - Template 5.xlsx

Данните, попълнени от Вас в таблицата, се използват за изготвяне на отчета за полугодие, който Р България предоставя по линия на Васенаарската договореност.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

МОЛЯ ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО: УКАЗАНИЯ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ОТЧЕТИ


СРОКОВЕ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ИНФОРМАЦИЯТА:

Годишни отчети - Приложение 1, Приложение 2, Приложение 3 и Приложение 4 в срок до 15-то число на месец февруари през следващата календарна година.

Отчети за полугодие - Приложение 5 в срок до 31-во число на месец юли през текущата календарна година и в срок до 15-то число на месец февруари през следващата календарна година.
 
 

    Контакти
   
    Карта на сайта
   
 
All Rights Reserved 2005 - Copyright & Disclaimer